قانون مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در کشورهای خارجه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در کشورهای خارجه - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۴.۱۳

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در خارجه در سن ۶۵ سالگی تمام خاتمه خواهد یافت.

‌تبصره - سفرای ایران در سازمان ملل متحد و سفیر ایران در دربار واتیکان از این قاعده مستثنی خواهند بود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم و در تاریخ روز چهارشنبه بیست و دوم‌خرداد ماه یک هزار سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت‌شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی