New Server

قانون مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه حل اختلاف حبشه و ایتالیا

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه اختلاف ایتالیا و حبشه - مصوب ۷ دی ماه ۱۳۱۴

ماده واحده - اشخاصی که برخلاف تصویبنامه هیأت وزراء مورخه بیست و ششم آبان ۱۳۱۴ نمره ۶۲۱۰ راجع به تصمیمات متخذه از طرف کمیته‌تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایتالیا و حبشه رفتار نمایند به یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی و یا هزار ریال الی بیست هزار ریال‌غرامت و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری