New Server

قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولتی خسارت وارد می‌آورند

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولتی خسارت وارد می‌آورند - مصوب ۹ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - چنانچه افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی بر اثر بی‌احتیاطی و یا عدم اجرای نظامات ودستورهای مقرر به اسلحه و مهمات و یا سایر اشیاء و اموال و لوازم نظامی متعلق به دولت یا آنچه که در اختیار دولت است خسارتی وارد آورند یا این‌که بر اثر بی‌احتیاطی یا عدم اجراء نظامات و دستورهای مقرر موجب فقدان یا از بین رفتن آنها بشوند به حبس عادی از یازده روز تا یک سال و جبران‌خسارات وارده محکوم می‌گردند هر گاه عمل به موجب قوانین دیگر مستوجب کیفر شدیدتری باشد برابر همان قوانین با آنان رفتار خواهد شد. تبصره ۱ - رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادرسی ارتش بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۲ - تشخیص این که اموال و اشیاء و لوازم مذکور در این قانون بر حسب مورد جزء اموال و اشیاء و لوازم نظامی می‌باشد با فرماندهی است‌که به موجب ماده ۱۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش امر تعقیب صادر می‌کند.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نهم‌دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی