New Server

قانون متمم قانون نظام وظیفه عمومی و روش جدید سربازگیری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم


قانون متمم قانون نظام وظیفه عمومی و روش جدید سربازگیری - مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون برای رسیدگی به امور نظام وظیفه سازمانهای زیر با تعداد اعضاء کافی تشکیل می‌گردد:

الف - در وزارت کشور کمیسیونی به نام کمیسیون دائمی سربازگیری کشور مرکب از یک نماینده از وزارت کشور و یک افسر از اداره نظام وظیفه‌عمومی و یک نفر نماینده از اداره کل آمار و ثبت احوال.

ب - در مرکز هر فرمانداری کمیسیونی به نام کمیسیون سربازگیری شهرستان مرکب از فرماندار و رییس آمار و ثبت احوال شهرستان و یک افسر ازنظام وظیفه عمومی.

ج - در مرکز هر بخشداری یا برزن شعبه‌ای به نام شعبه سربازگیری بخش یا برزن.

د - در مرکز هر دهستان و یا برای هر محله نمایندگی سربازگیری دهستان و یا محله.

تبصره ۱ - رسیدگی به وضع مشمولین در دهستانها به وسیله نمایندگی سربازگیری دهستان و با حضور کدخدا و یک نفر معتمد محل و درشهرستانها به وسیله شعبه سربازگیری برزنها و با حضور دو نفر نماینده انجمن شهر یا معتمد محلی به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲ - معاینه مشمولین در شهرها و قراء و قصبات به وسیله پزشکان غیر نظامی انجام و در صورت نبودن پزشکان غیر نظامی از پزشکان‌نظامی استفاده خواهد شد.

ماده ۲ - در صورت که پس از تعیین سهمیه هر دهستان و برزن تعداد مشمولین بلامانع زائد بر احتیاجات باشد تعداد مورد احتیاج از بین آنان درحضور کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده (۱) با قید قرعه انتخاب و به محل تجمع اعزام می‌گردند و برای بقیه افراد همچنین برای کسانی که مانع قانونی‌جهت انجام خدمت وظیفه دارند برگ معافیت از انجام خدمت زیر پرچم بر حسب مورد داده می‌شود.

تبصره - رسیدگی به وضع دارندگان دیپلم و لیسانس و دکترا تابع مقررات این قانون نمی‌باشد.

ماده ۳ - مشمولین غایب که دارای عذر موجه نباشند پس از اتمام خدمت زیر پرچم از سه ماه تا دو سال به حبس محکوم خواهند شد و رسیدگی به‌اتهام آنان در نزدیک‌ترین دادگاه عمومی محل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ - اشخاصی که به نحوی از انحاء مأمور اجرای این قانون می‌باشند چنانچه وظایف مربوطه را انجام ندهند به دادگاههای مربوطه تسلیم و به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵ - نحوه اجرای این قانون و وظایف هر یک از اعضاء کمیسیونها و همچنین طرز تنظیم دفاتر نفوس و تشکیل دفاتر واردین و خارج‌شوندگان ازهر نقطه از لحاظ استفاده و منظم بودن عمل سربازگیری ضمن آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارتین جنگ و کشور تهیه و تدوین می‌شود مقرر خواهد شد.

ماده ۶ - قوانینی که با این قانون مغایرت دارند از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌گردند.

قانون فوق که مشتمل بر شش ماده و سه تبصره است در جلسه پنجشنبه شانزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه روز ۲۱ بهمن ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.