قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم


قانون متمم قانون دادرسی کیفری ارتش مصوب کمیسیون قوانین دادگستری - مصوب اول بهمن ماه ۱۳۱۹

ماده ۱ - در تمام مواردی که بازپرسهای نظامی مأمور رسیدگی و تعقیب پرونده‌های مهمه (‌به تشخیص رییس اداره دادرسی ارتش یا نماینده او) ومخصوصاً اتهامات جنایی می‌شوند نماینده دادستان (‌دادیار) بایستی در موقع بازپرسی و تحقیقات حضور داشته باشد و بازپرس مکلف است حضوردادیار را در هر جلسه در پایان برگهای تحقیقات قید و دادیار آن را امضاء نماید.

ماده ۲ - گزارش‌های مأمورین بازرسی نسبت به تخلفات یا وقوع بزه بایستی مدلل و موجه بوده مدارک مثبته پیوست آن باشد.

ماده ۳ - متصدیان مسئول و قسمت‌های مربوطه و فرماندهان ذیمدخل که بازرسی در قسمت آنها به عمل می‌آید مکلفند به تمام پرسشهای بازرس‌هاپاسخ مقتضی داده و هر نوع برگها یا اسنادی که برای موضوع بازرسی ضرورت دارد در اختیار آنها بگذارند.

ماده ۴ - هر گاه رییس اداره دادرسی ارتش سوء جریانی در رسیدگی و اقدامات بازپرسی یا دادستان ارتش یا دادگاه مشاهده نماید و همچنین اگرشکایتی از مقامات نامبرده بشود و رییس دادرسی ارتش شکایت را وارد و اساسی بداند در صورت اقتضاء مراتب را به وزارت جنگ گزارش می‌دهد.

ماده ۵ - وزارت جنگ رسیدگی را به هیأت نظارت که مرکب از پنج نفر یا هفت نفر افسران منتخب از طرف وزارت جنگ و ستاد ارتش می‌باشدارجاع می‌کند.

ماده ۶ - هیأت نظارت پس از رسیدگی به موضوع می‌تواند دستورات لازمه را برای حسن جریان کار به بازپرس یا دادستان بدهد که اجرا نمایند و یادر صورتی که مقتضی بداند پرونده را از بازپرس یا دادگاهی که در نزد آن مطرح است گرفته و به بازپرس یا دادگاه دیگری ارجاع کند که در حدود مقررات‌رسیدگی نماید.

ماده ۷ - در مورد ماده بالا هیأت نظارت کارمندان دادگاه را از بین اعضاء خود یا اشخاص دیگر انتخاب و پیشنهاد می‌نماید تا پس از تصویب به‌پرونده ارجاع شده رسیدگی نماید.

چون به موجب قانون ۱۵ دی ماه ۱۳۱۹ وزیر دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین دادگستری به موقع اجراء گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده راتکمیل نموده برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر ۷ ماده که در تاریخ اول بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری