New Server

قانون متمم قانون تاسیس آموزشگاه شهربانی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون متمم قانون تأسیس آموزشگاه شهربانی - مصوب ۱۷ مهر ماه ۱۳۲۲

ماده یگانه - وزارت کشور مجاز است ابتدای دوره تحصیلی فعلی آموزشگاه پایوری شهربانی را از شانزدهم دی ماه ۱۳۲۰ محسوب نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری