قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۰٫۱۵

‌ماده واحده - مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار (۱۵۸۰۸۰۰۰۰۰) ریال به اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور‌اضافه و به دولت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط را طبق جداول پیوست از محل درآمد عمومی سال جاری پرداخت نماید.

‌تبصره ۱ - اجازه داده می‌شود از مبلغ مذکور در این ماده معادل سیصد و بیست میلیون (۳۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال از یک طرف بابت درآمد گمرک (‌ردیف۲۳۰۷ درآمدها) و از طرف دیگر بابت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و لوازم فنی راه‌آهن دولتی ایران در سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹(‌ردیف ۲۱۴٫۱ هزینه‌ها) در بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور جمعاً و خرجاً عمل شود.

‌تبصره ۲ - با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بیستم خرداد ماه۱۳۴۸ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبار هزینه‌های سال ۱۳۴۸ و سال ۱۳۴۹ را که بر اساس قانون مذکور به تصویب هیأت وزیران رسیده است در‌بودجه سنوات مربوط منظور نماید.

‌تبصره ۳ - اعتباراتی که در متمم بودجه سال جاری و در بودجه سالهای بعد برای پرداخت اصل مابه‌التفاوت مورد مطالعه کارکنان دولت به عنوان‌اشتباه محاسبه حقوق (موضوع تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶) منظور شده و می‌شود طبق ضوابط و اولویتهایی که آیین‌نامه آن به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد قابل پرداخت خواهد بود.

مقررات فوق شامل مطالبات مذکور که برای وصول آنها به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور‌حکم قطعی یا اجرائیه رسیده یا نرسیده باشد نیز خواهد بود.

‌به مابه‌التفاوت مزبور خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد همچنین وجهی به عنوان مزایا بابت مابه‌التفاوت مذکور قابل مطالبه و پرداخت نخواهد بود.

‌تبصره ۴ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود که مانده وام ششصد میلیون ریالی که به موجب تبصره (۷) قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل‌کشور برای خرید و ساختمان ابنیه نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی خارج از کشور از بانک مرکزی ایران در اختیار دارد حداکثر تا ۳۰ میلیون‌ریال برای تجهیز ابنیه نمایندگیهای سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور اختصاص و به مصرف برساند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره و صورت ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۱۲ در جلسه روز‌سه‌شنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۰ - صفحه ۵۴۴۶ الی ۵۴۵۰<