قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون متمم بودجه سال 1346 کل کشور ‌مصوب 1346.12.27

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمد سال جاری مبلغ ششصد و چهل و نه میلیون و ششصد و سی و یک هزار ریال‌اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شرح فهرست ضمیمه تأمین و با رعایت مقررات و قوانین مربوط پرداخت نماید.

‌تبصره 1 - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به بودجه همکاری عمران منطقه‌ای (‌ردیف 108 بودجه سال 1346 کل کشور) با‌موافقت نخست وزیر مجاز است.

‌تبصره 2 - در تبصره 8 قانون بودجه سال 1346 کل کشور عبارت "... از محل مابه‌التفاوت درآمد و هزینه..." به "... مازاد درآمد..." تبدیل می‌گردد و‌اعتبار مربوط تا پایان خرداد ماه 1347 قابل تعهد و مصرف است.

‌تبصره 3 - دوره عمل تبصره 10 قانون بودجه سال 1346 کل کشور تا پایان خرداد ماه 1347 تمدید می‌شود. هم چنین به وزارت آموزش و پرورش‌اجازه داده می‌شود کسری اعتبار ماده 1 بودجه مصوب سال 1346 خود را از محل صرفه‌جویی سایر مواد بودجه سال 1346 وزارت آموزش و پرورش‌تأمین و اسناد آن را به هزینه قطعی منظور نماید.

‌تبصره 4 - به وزارتین امور خارجه و کشور اجازه داده می‌شود فرش ایرانی و سایر اشیاء تزئینی مورد نیاز را در حدود اعتبارات مصوب سال جاری‌برای محل‌های پذیرایی خریداری نمایند.

‌تبصره 5 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار ریال اسناد مربوط به ساختمان‌های هنگ ژاندارمری بوشهر را که‌اعتبار آن از محل بودجه سال 1345 ژاندارمری کل کشور تأمین شده است با احراز رعایت مقررات سازمان برنامه به هزینه قطعی منظور نماید.

‌تبصره 6 - اجازه داده می‌شود آن قسمت از مطالبات وزارت دارایی بابت اصل مالیات حقوق سال‌های از 1337 تا پایان 1345 کارکنان دبیرستان‌البرز و دانشگاه ملی ایران و دانشگاه پهلوی و شرکت برق منطقه‌ای تهران و سازمان آب تهران و سازمان مستقل چاپخانه دولتی و کارخانه شیر‌پاستوریزه و سازمان مهندسی خلیج و شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات را که وصول نشده جمعاً و خرجاً از محل درآمد عمومی سال 1346‌واریز نمایند و از مطالبه جرائم زیان دیر کرد مالیات‌های مذکور صرفنظر گردد.

‌تبصره 7 - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال اعتبارات ساختمانی منظور در قانون افزایش‌هزینه‌های نظامی و دانشگاهی مصوب بیستم تیر ماه 1346 و تا مبلغ 156660000 ریال اعتبار ساختمانی از محل اضافه اعتبار منظور در تصویبنامه‌شماره 28692 مورخ 46.7.13 را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه برای ساختمان‌های مورد نیاز وزارت جنگ به مصرف برساند.

‌تبصره 8 - به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشت میلیون ریال اعتبار منظور در ماده 10 بودجه خود را طبق مقررات مالی و‌معاملاتی سازمان برنامه به مصرف برساند.

‌تبصره 9 - به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می‌شود تا مبلغ 6602000 ریال اسناد هزینه علی‌الحساب تا آخر سال 1344 خود را از محل‌صرفه‌جویی بودجه سال 1344 به هزینه قطعی منظور دارد.

‌تبصره 10 - به عنوان ردیف 171.1 بودجه سال 1346 کل کشور عبارت "‌و تعهدات" اضافه می‌شود.

‌تبصره 11 - به ردیف 172 قسمت هزینه بودجه سال 1346 کل کشور بعد از عنوان "‌مؤسسه آب‌شناسی" کلمه "‌کمک" اضافه می‌شود.

‌تبصره 12 - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ 1168806000 ریال اعتبارات برنامه 21400 (‌ساختمان) را که تا آخر سال مالی 1346 ایجاد‌تعهد نموده تا آخر اسفند ماه 1347 مصرف و پرداخت نماید.

‌تبصره 13 - به وزارت راه اجازه داده می‌شود مبلغ 28000000 ریال وجوه دریافتی از محل اعتبار بودجه سال 1346 وزارت جنگ بابت بهای‌زمین و ساختمان اداره راه استان فارس را در سال 1347 جهت تهیه زمین و ساختمان مذکور به مصرف برساند.

‌تبصره 14 - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود اسناد هزینه مربوط به مبلغ 132866373 ریال که طبق قرارداد منعقده با شرکت ساختمانی ریما از‌محل اعتبارات ساختمانی بودجه سال 1344 پرداخت شده و انجام کار در سنوات بعد صورت گرفته به حساب هزینه قطعی منظور نماید.

‌تبصره 15 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مطالبات خود را بابت مالیات مقاطعه‌کاران از محل سی میلیون ریال طلب سازمان مسکن بابت‌ساختمان‌های کوی کن واریز و مابقی را به سازمان مذکور پرداخت نماید.

‌تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است

‌تبصره 16 - از تاریخ تصویب این قانون ماده 9 قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب 24 . اسفند ماه 1336 و هم چنین ماده 9 قانون تشویق‌صادرات مصوب 23 بهمن ماه 1333 لغو و به دولت اجازه داده می‌شود برابر 4 درصد مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا به نام حق ثبت سفارش به‌وسیله بانک مرکزی ایران دریافت نماید و از کل مبلغ وصولی ده درصد را به جای درآمد موضوع تصویبنامه شماره 7286 مورخ سیزدهم تیر ماه 1326‌هیأت وزیران برای خدمات صحی در پایان هر ماه بالمناصفه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی پرداخت‌نماید و بقیه را به درآمد عمومی کشور منظور دارد. مفاد این تبصره شامل کالاهای وارده بر اساس قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی‌نمی‌باشد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد به همان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از‌درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد می‌گردد به شرط آن که اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالاهای وارده بیش از ده درصد مورد سفارش‌باشد.

‌تبصره 17 - مفاد تبصره 22 قانون بودجه سال 1346 کل کشور شامل وظیفه پرداخت به عائله مستخدمانی که به محرومیت از حق اجتماعی‌محکوم شده‌اند (‌جمع پرداختی به عائله) و مستمری‌بگیران و وظیفه بگیرانی که مستخدم دولت نبوده‌اند و هم چنین شهریه‌بگیران اعم از این که‌مستخدم دولت بوده یا نبوده‌اند و افزارمندان بازنشسته و معلول ارتش شاهنشاهی و مستمری‌بگیران آنها نیز خواهد بود. حقوق معلولیت کلیه معلولین‌مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اعم از کادر ثابت یا وظیفه که حقوق آنان کمتر از سه هزار ریال باشد تا میزان سه هزار ریال ترمیم و‌از محل درآمد صندوق بیمه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره 18 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود هزینه تهیه و چاپ انواع گذرنامه را از محل اعتبار (‌هزینه‌های انتفاعی کشور و تعهدات) منظور در‌بودجه کل کشور پرداخت نماید.

‌تبصره 19 - مفاد تبصره 59 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و تبصره 63 قانون بودجه سال 1344 کل کشور شامل کالاهایی نیز‌می‌باشد که از طرف وزارت آب و برق و وزارت آبادانی و مسکن به وسیله پیمانکاران مربوط وارد شده یا خواهد شد مشروط بر این که در هر مورد‌وزارتخانه‌های فوق رسماً با ذکر مشخصات دقیق و جزئیات کالاهای وارده گواهی نمایند که در قراردادهای منعقده حقوق و عوارض گمرکی و سود‌بازرگانی متعلق به عهده وزارتخانه مربوط می‌باشد.

‌تبصره 20 - شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی در مورد تجهیز تأسیسات جهانگردی از شمول مقررات تبصره 28 قانون بودجه سال 1344‌مستثنی می‌باشد.

‌تبصره 21 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیون ریال مانده اعتبارات ساختمانی سنوات 1344 و 1345 نمایندگی‌های‌شاهنشاهی خارج از کشور را تا آخر اسفند ماه 1347 تعهد و به مصرف برساند.

‌تبصره 22 - از تاریخ اول فروردین ماه 1347 مقررات مربوط به 5% اسفالت به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 - عوارض مزبور شامل کلیه وسائط نقلیه موتوری اعم از وارد شده به کشور یا مونتاژ یا ساخته شده در کشور به استثنای اتوبوس و مینی‌بوس و‌سه‌چرخه بارکش و موتورسیکلت و دوچرخه موتوری خواهد بود.

2 - نرخ عوارض مزبور در مورد اتومبیل‌های سواری وارد شده و سواری بیابانی وارد شده به ده درصد افزایش می‌یابد.

3 - وسائط نقلیه ساخته و یا مونتاژ شده در داخل کشور که به خارج صادر شود از پرداخت عوارض موضوع این تبصره و هم چنین وسائط نقلیه‌فوق‌الذکر و صفحات گرامافون که از کشور صادر گردد از پرداخت مالیات موضوع ماده واحده قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌های سواری و صفحات‌گرامافون مورخ 28 . اسفند 1345 معاف خواهد بود.

4 - اتومبیل‌های مأموران سیاسی خارجی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف سازمان‌های بین‌المللی که تاکنون به موجب مقررات مربوط از‌عوارض معاف بوده‌اند کماکان معاف خواهند بود.

5 - اتومبیل‌های سواری ساخته شده در کشور که برای تاکسی و کرایه شماره‌گذاری می‌شوند از پرداخت عوارض مزبور معافند.

6 - اتومبیل‌های مشمول معافیت‌های مذکور در این تبصره در موقع تبدیل نوع شماره آنها مشمول عوارض خواهند بود.

7 - مأخذ احتساب عوارض موضوع این تبصره در مورد اتومبیل‌های نو سواری و سواری بیابانی اعم از وارداتی یا ساخت یا مونتاژ داخل عبارت از‌بهای فروشی خواهد بود که از طرف وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد. بهای فروش در مورد اتومبیل‌های مستعمل بر مبنای آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌تبصره 23 - از تاریخ اول فروردین ماه 1347 از حق اشتراک تلفن‌های خودکار در داخل شهرها مالیاتی معادل ده درصد توسط شرکت سهامی تلفن‌ایران وصول و به درآمد عمومی منظور خواهد شد.

‌تبصره 24 - به منظور توسعه و تکمیل ساختمان نخست وزیری دولت می‌تواند از بانک مرکزی ایران تا چهل میلیون ریال وام به تدریج اخذ نماید‌وجه مزبور در ده سال با بهره 4% مسترد خواهد شد.

‌تبصره 25 - مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجازند در مورد هزینه‌های سرمایه‌ای خود طبق آیین‌نامه معاملاتی سازمان برنامه عمل کنند. ‌اعتبارات ردیف شماره حساب‌های 21250 - 21310 - 21320 - 21410 و 21420 بودجه هزینه وزارت جنگ از نظر رعایت مقررات فوق‌هزینه‌های سرمایه‌ای تلقی می‌شود. ‌دولت مکلف است طی سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه جامعی برای کلیه معاملات سازمان‌های دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره‌می‌شود تهیه نموده و به مجلس تقدیم نماید.

‌تبصره 26 - مصرف کلیه اعتباراتی که در اختیار شورای مرکزی جشن بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران گذارده می‌شود مشمول‌تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نبوده و بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مزبور رسیده تا پایان سال‌جشن قابل مصرف خواهد بود.

‌تبصره 27 - در تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 کل کشور پس از عبارت "... سهمیه و حق عضویت..." عبارت "... و کمک..." اضافه می‌شود.

‌تبصره 28 - تبصره 3 ماده 3 قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 1343 از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود. تخفیف مربوط به‌خروج از کشور برای زائرین عتبات عالیات کماکان هفتاد درصد خواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و بیست و هشت تبصره و جداول ضمیمه آن پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و سوم‌اسفند ماه 1346 در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی >‌جدول: دوره 22 - جلد 1 - صفحه 480 الی 489< ‌جداول فوق منضم به قانون متمم بودجه سال 1346 کل کشور است.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی