قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون متمم بودجه سال 1345 کل کشور ‌مصوب 1345.10.1

‌ماده واحده - به درآمدهای عمومی منظور در بودجه سال 1345 کل کشور مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی و پنج میلیون (2135000000) ریال‌طبق جدول پیوسته به این قانون اضافه می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و چهل و یک میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار(2041885000) ریال اضافه اعتبار مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را طبق جداول پیوست با رعایت مقررات و قوانین مربوطه و تبصره‌های‌زیر پرداخت نماید.

‌تبصره‌هایی که اجرای آنها محدود به دوره عمل سال 1345 خواهد بود

‌تبصره 1 - به سازمان بنادر و کشتی‌رانی اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع تبصره 1 قانون متمم بودجه سال 1344 را تا پایان‌سال 1345 طبق مقررات مربوط صرف هزینه‌های سرمایه‌ای خود بنماید.

‌تبصره 2 - تبصره 4 قانون متمم بودجه سال 1344 به میزان استفاده شده از اعتبار مربوط تا پایان سال 1345 قابل عمل خواهد بود.

‌تبصره 3 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا میزان صرفه‌جویی بودجه سال 1344 وزارت آموزش و پرورش اسناد پرداختی بابت هزینه‌های‌فصل اول بودجه همان سال وزارت آموزش و پرورش را از محل درآمد عمومی سال 1345 به هزینه قطعی منظور نماید.

‌تبصره 4 - از ردیف 5114 قسمت هزینه بودجه سال 1345 کل کشور مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال کسر و تحت عنوان بهره وامهای داخلی در‌ردیف 5202 بودجه همان سال منظور می‌گردد.

‌تبصره 5 - پرداخت تعهدات سالهای قبل از محل ردیف 5919 و 5920 هزینه بودجه سال 1345 کل کشور (‌حقوق و عوارض گمرکی و سود‌بازرگانی کالاهای مربوط به آب و برق شهرستانها و سازمانهای آب و برق) مجاز است.

‌تبصره 6 - به وزارت آب و برق اجازه داده می‌شود که اعتبار بودجه سال 1344 سازمان برق ایران ردیف 172 و بنگاه مستقل آبیاری ردیف 173 را‌که طبق تبصره 50 قانون بودجه سال 1344 کل کشور منحل گردیده‌اند در بودجه وزارت آب و برق ردیف 171 ادغام و اسناد پرداختی بابت هزینه‌های‌هر فصل را بدون رعایت تفکیک مواد مشروط به این که از مجموع اعتبارات مواد فصل تجاوز ننماید به هزینه قطعی منظور دارند.

‌تبصره‌هائی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است

‌تبصره 7 - میزان صدور اسناد خزانه از مبلغ ده میلیارد ریال مذکور در ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب اول بهمن ماه 1343 به مبلغ بیست‌میلیارد ریال افزایش داده می‌شود.

‌تبصره 8 - مبلغ مندرج در قانون راجع به تحصیل پانزده میلیارد ریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور مصوب بیستم آبان ماده 1344 به‌مبلغ سی میلیارد ریال افزایش داده می‌شود که طبق قانون مزبور به مصرف برسد.

‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ 1345.9.26 در جلسه روز پنجشنبه‌اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

>‌جدول: دوره 21 - جلد 7 - صفحه 4013 الی 4021<