قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۰ - مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - بودجه متمم سال ۱۳۴۰ که از حیث درآمد عمومی و اختصاصی بالغ بر سه میلیارد و پانصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال(۳۵۴۷۵۰۰۰۰۰ ریال) و از لحاظ هزینه بالغ بر پنج میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و شش ریال وچهل دینار (۵۳۵۹۵۴۴۸۷۶٫۴۰ ریال) می‌باشد تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود بودجه مزبور را بر طبق مقررات و با رعایت مفاد بودجه‌مصوب سال ۱۳۴۰ و تبصره‌های زیر اجرا نماید.

تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از مانده اعتبار ردیف ۶ قانون پذیره نفت مصوب شهریور ماه ۱۳۳۷ مبلغ ده میلیون ریال برای‌مخارج ساختمان دانشکده کشاورزی مشهد پرداخت نماید.

تبصره ۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود برای پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای برنامه کمک جنسی به کارمندان (‌موضوع تبصره‌های ۳۲‌و ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۳۹) در سال ۱۳۴۰ مبلغی که حداکثر از دو میلیون و پانصد هزار ریال در ماده تجاوز ننماید از محل اعتباری که برای کمک‌مذکور در بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور منظور است در اختیار سازمان مستقل تدارکات بگذارد. سازمان مستقل تدارکات موظف است که بودجه هزینه‌خود را به تصویب وزارت دارایی برساند و در پایان عمل حساب هزینه‌های انجام شده و سودی را که از محل تفاوت خرید و فروش کالاها برای تأمین‌همین مصارف به دست آورده و در حساب کوپن‌های تحویلی منظور است به وزارت دارایی تسلیم نماید.

تبصره ۳ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود کسر حقوق بازنشستگی سال (۴۰) افسرانی را که کمتر از سی سال خدمت نموده‌اند از بودجه‌مصوبه سال ۱۳۴۰ خود پرداخت نماید.

تبصره ۴ - عنوان ردیف ۱۵ فصل دوم بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور به این شرح (‌وزارت جنگ و مرزبانی کل کشور) اصلاح می‌شود.

تبصره ۵ - اجازه داده می‌شود یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال اعتبار واگذاری به وزارت جنگ در سال (۴۰) از محل درآمدهای غیر ازمحل‌های مندرج در بودجه سال ۱۳۴۰ از مقررات دوره مالی مستثنی بوده و در سال ۱۳۴۱ با رعایت مقررات قابل تعهد و مصرف باشد.

تبصره ۶ - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود از یازده میلیون ریال اعتبار مصوب جهت هزینه ساختمانی و تکمیل مؤسسات بهداشتی و درمانی‌شهرستانهای کردنشین و جذامیخانه باباباغی تبریز مبلغ یک میلیون ریال و از ده میلیون ریال اعتبار واگذاری برای بیمارستان سقز دو میلیون و پانصدهزار ریال تا آخر دوره عمل سال ۴۰ (‌آخر خرداد ماه ۱۳۴۱) و هفت میلیون و پانصد هزار ریال دیگر تا آخر اسفند ماه سال ۱۳۴۱ برای تکمیل‌ساختمانهای نیمه تمام مناطق کردنشین و نوار مرزی و خرید یک باب ساختمان جهت منزل پزشک در شهرستان مریوان به مبلغ دویست و پنجاه هزارریال تعهد و مصرف نماید.

تبصره ۷ - عنوان ردیف ۸۳ فصل دوم بودجه سال ۱۳۴۰ به این شرح (‌استرداد قسط دوم و سوم و بهره و کارمزد وام باند فرودگاه مهرآباد) اصلاح‌می‌گردد.

تبصره ۸ - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود از محل سی میلیون ریال اعتبار واگذاری موضوع ردیف ۱۱ قسمت دوم بودجه‌ضمیمه پنجاه درصد تفاوت حقوق ماهیانه کارمندان و خدمتگذاران مشمول تصویبنامه ۶۹۷۶ - ۴۰٫۳.۱۸ را در چهارماهه آخر سال ۱۳۴۰ پرداخت‌نماید.

تبصره ۹ - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود در سه‌ماهه آخر سال ۱۳۴۰ تفاوت تسعیر سهم روبل مأمورین مقیم در عمارت سفارت کبرای‌ایران در مسکو را به جای سی درصد چهل درصد و به مأمورینی که در خارج از محل سفارت سکونت دارند به جای چهل درصد پنجاه درصد احتساب‌و با رعایت مقررات پرداخت نماید.

تبصره ۱۰ - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود از ده میلیون ریال اعتبار واگذاری برای جلوگیری از ورود مرض وبا و پیشگیری آن موضوع ردیف۲۳ قسمت دوم بودجه ضمیمه تا حدود چهار میلیون ریال به مصرف مبارزه با بیماریهای واگیر و مخصوصاً آبله برساند.

تبصره ۱۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود پس از تأمین اعتبار تفاوت حقوق دبیران و استادان دانشکده‌های شهرستانها اعتبار تفاوت حقوق‌مشمولین تبصره ۳۵ بودجه سال ۱۳۴۰ را که در تاریخ اول دی ماه سال ۴۰ در دانشسرای عالی به خدمت اشتغال داشته‌اند از تاریخ مزبور از محل مازادسیزده میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار ردیف (۱۲) قسمت دوم بودجه ضمیمه مربوط به ترمیم حقوق استادان و دانشیاران و دبیران دانشگاههای‌شهرستانها را در اختیار دانشسرای عالی بگذارد.

تبصره ۱۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود در صورت عدم تکافوی اعتبارات مصوب بودجه اداره کل هنرهای زیبا کسری اعتبار ترمیم حقوق‌معلمین مشمول تصویبنامه ۱۲٫۳۷۹۰ - ۴۰٫۲.۲۳ را از محل اعتبار ردیف ۱۲۸ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور (‌اعتبار کمک تعاونی به کارمندان‌کشوری) تأمین و در اختیار اداره مزبور قرار دهد.

تبصره ۱۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از محل مازاد سیزده میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار ردیف ۱۲ قسمت دوم بودجه ضمیمه مبلغ‌سه میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان وام جهت حقوق و دستمزد و مزایای عقب افتاده کارمندان و خدمتگذاران شرکت سهامی کارخانجات ونک دراختیار وزارت فرهنگ بگذارد.

وزارت فرهنگ مکلف است وام مزبور را از صرفه‌جویی‌های بودجه سال ۴۰ خود حداکثر تا قبل از خرداد سال ۱۳۴۱ و در صورت عدم تکافوی‌صرفه‌جویی‌های بودجه مزبور از اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۱ خود تا آخر تیر ماه سال ۴۲ تأمین و واریز نماید و در صورت عدم پرداخت وزارت دارایی‌مجاز خواهد بود وام مزبور را از اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۱ وزارت فرهنگ کسر و مستهلک نماید.

تبصره ۱۴ - به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود یکصد و پنجاه هزار ریال پرداختی از بودجه سال ۴۰ اداره کل اوقاف به منظور هزینه تبلیغات‌مذهبی را که وسیله اداره حسابداری نخست وزیری به مصرف رسیده به هزینه قطعی سال ۴۰ بودجه اوقاف منظور نماید.

تبصره ۱۵ - به اداره کل انتشارات و رادیو اجازه داده می‌شود هزینه چاپ و انتشار یک شماره مجله ایران امروز را که بالغ بر ۳۳۳۰۰ فرانک جدیدفرانسه هم ارز ۵۱۶۱۵۰ ریال می‌گردد و از محل بودجه سال ۴۰ اداره مزبور بدون انجام تشریفات مناقصه تعهد و تأدیه شده‌است به خرج قطعی منظورنماید.

تبصره ۱۶ - اجازه داده می‌شود که صرفه‌جویی اعتبار سال ۴۰ اداره کل انتشارات و رادیو بابت طلب معوقه آقای یهودا حی موضوع رأی اصلاحی‌هیأت داوری مورخ دوم آبان ۱۳۳۸ بابت خسارات پخش آگهی‌های تجارتی با صدور اصلاح بودجه پرداخت و در مقابل سه میلیون ریال که بابت‌قسمتی از مطالبات نامبرده در اضافه اعتبار سال ۱۳۴۱ اداره مزبور پیش‌بینی گردیده‌است حذف شود.

تبصره ۱۷ - به اداره کل هنرهای زیبای کشور اجازه داده می‌شود ترمیم حقوق معلمین مشمول مقررات تصویبنامه ۱۲٫۳۷۹۰ - ۴۰٫۲.۲۳ را که دراداره مذکور به خدمت اشتغال دارند از اول مهر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۴۰ به مأخذ صدی پنجاه و از اول دی ماه به بعد به میزان صد درصد اشل مقرر درتصویبنامه مذکور از محل اعتبار بودجه مصوب خود تأمین و پرداخت نماید.

تبصره ۱۸ - وزارت دارایی مجاز است وجه درخواست‌های مربوطه به سال ۱۳۴۰ را که تا آخر خرداد سال ۱۳۴۱ تشریفات آن انجام شده وفهرست مربوط به خزانه‌داری کل رسیده باشد تا آخر مهر ماه سال مزبور پرداخت نماید.

تعهدات سال ۱۳۴۰ وجوه اختصاصی سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت طبق مقررات و قوانین مربوط به خود آنها قابل پرداخت خواهدبود.

تبصره زیر مادام که لغو نشده نظر به قوت خود باقی است.

تبصره ۱۹ - واردات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی تابع مقررات عمومی می‌باشد وزارت دارایی حقوق گمرکی واردات و سفارشات‌سازمان مذکور را تا ۲۵ مرداد ۱۳۴۰ جمعاً و خرجاً محاسبه خواهد نمود.

>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۳ - صفحه ۱۹۵۳ الی ۱۹۶۰< اصلاح بودجه مربوط به بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۰ سازمانهای مشروحه زیر:

۱ - کسر می‌شود از اعتبار مواد زیر بودجه تفصیلی سال ۴۰ وزارت فرهنگ.

الف - از اعتبار ماده ۳ بودجه تفصیلی (‌حقوق و مزایای کارکنان بیگانه) ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ب - از اعتبار ماده ۵ بودجه تفصیلی (‌هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه) ۲۲۵۰۰۰۰ ریال ج - از اعتبار ماده ۶ بودجه تفصیلی (‌مرسولات و مخابرات) ۲۷۰۰۰۰۰ ریال د - از اعتبار ماده ۱۱ بودجه تفصیلی (‌حمل و نقل) ۱۶۳۰۰۰۰۰ ریال ه - از اعتبار ماده ۱۲ بودجه تفصیلی (‌کمک و وجوه تعاونی) ۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال و - از اعتبار ردیف ۴۲ بودجه کل کشور ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال


جمع کل ۷۴۹۵۰۰۰۰ ریال

اضافه می‌شود به اعتبار ماده یک بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌حقوق کارمندان رسمی و غیر رسمی و روز مزد) مبلغ ۷۴۹۵۰۰۰۰ ریال ز - پرداخت این وجه از طرف خزانه‌داری کل کشور منوط به آن است که وزارت فرهنگ از بابت مواد مندرج در بند (الف) الی (‌و) کوچکترین بدهی یاتعهدی نداشته باشد.

ح - کلیه مبالغ کسر شده از مواد مندرج در بند (‌الف) الی (‌و) از مواد و فصول مربوط در بودجه سال ۱۳۴۱ وزارت فرهنگ کسر خواهد گردید.

ط - مبالغ مندرج در فوق تا آخر مهر ماه سال ۱۳۴۱ از طرف خزانه‌داری کل قابل پرداخت خواهد بود.

۲ - کسر می‌شود از اعتبار مواد زیر بودجه تفصیلی اصل ۱۳۴۰ پست و تلگراف و تلفن:


الف - از اعتبار ماده ۱۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ب - از اعتبار ماده ۱۲ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ج - از اعتبار ماده ۱۴ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


جمع کل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

اضافه می‌شود به اعتبار ماده ۱۵ هزینه‌های اختصاصی و پیش‌بینی نشده به منظور پرداخت تعهدات بین‌المللی مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال د - کلیه اعتبارات مندرج در بند الف و ب و ج از فصول مربوطه در بودجه سال ۱۳۴۱ وزارت پست و تلگراف و تلفن کسر خواهد گردید.

۳ - کسر می‌شود از اعتبار مواد بودجه سال ۴۰ اداره کل هنرهای زیبای کشور الف - از اعتبار ماده ۸ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌مطبوعات و چاپ) ۲۰۰۰۰۰ ریال ب - از اعتبار ماده ۹ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌اسباب و وسائل مصرف شدنی) ۴۰۰۰۰۰ ریال ج - از اعتبار ماده ۱۰ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌اسباب و وسائل مصرف نشدنی) ۲۶۵۰۰۰۰ ریال د - از اعتبار ماده ۱۳ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌هزینه‌های عمرانی و تولید) ۵۴۰۰۰ ریال ه - از اعتبار ماده ۱۴ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌هزینه‌های غیر مستمر) ۳۴۰۰۰۰ ریال


جمع ۳۶۴۴۰۰۰ ریال

اضافه می‌شود به مواد زیر:

و - به اعتبار ماده ۴ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌فوق‌العاده و مزایا) ۱۸۰۰۰۰۰ ریال ز - به اعتبار ماده ۵ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه) ۵۵۰۰۰ ریال ح - به اعتبار ماده ۶ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌مرسولات و مخابرات) ۱۳۵۰۰۰ ریال ط - به اعتبار ماده ۷ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌کرایه ابنیه و اراضی - سوخت - روشنایی) ۵۵۰۰۰۰ ریال ی - به اعتبار ماده ۱۱ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌حمل و نقل و خدمات قراردادی) ۳۱۰۰۰۰ ریال ک - به اعتبار ماده ۱۲ بودجه تفصیلی سال ۴۰ (‌کمکها و وجوه تعاونی مخصوص) ۷۹۴۰۰۰ ریال


جمع ۳۶۴۴۰۰۰ ریال

ل - کلیه اعتبارات کسر شده در بند الف الی ه از مواد مربوطه در بودجه سال ۱۳۴۱ هنرهای زیبای کشور کسر خواهد شد.

۴ - کسر می‌شود از اعتبار ماده ۷ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۰ وزارت دارایی مبلغ شش میلیون ریال و اضافه می‌شود به ماده ۴ چهار میلیون ریال و به‌ماده ۵ ششصد هزار ریال و به ماده ۱ یک میلیون و چهار صد هزار ریال.

دیون بلا محل ۱ - اداره کل هنرهای زیبای کشور مجاز است مبلغ پانصد و پنجاه و شش هزار ریال به شرح زیر:

۱ - بابت بدهی به اداره کل بازنشستگی ۴۰۹۹۹۲ ریال ۲ - بابت کمک هزینه تحصیلی هنرآموزان ایرانی در ایتالیا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۳ - بابت بهای تلفن مرکز سمعی و بصری استان دوم ۲۴۰۸ ریال ۴ - بابت اضافه نظام وظیفه سال ۳۴ یازده نفر خدمتگزاران ۳۹۶۰۰ ریال ۵ - بابت بقیه مابه‌التفاوت ترفیع سال ۳۵ آقای دکتر فروغ ۴۰۰۰ ریال


جمع ۵۵۶۰۰۰ ریال

از محل اعتبار منظور در ماده ۴۵ (‌دیون بلامحل) بودجه تفصیلی مصوب سال ۱۳۳۹ خود با رعایت مقررات پرداخت نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و نوزده تبصره و دو جدول و اصلاح بودجه تفصیلی سال یک هزار و سیصد و چهل که لایحه آن به موجب ماده واحده‌مصوب ۲۰ آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۴۳ در جلسه روزیکشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی