قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور - مصوب ۵ آذر ماه ۱۳۲۱

ماده اول - پنجاه میلیون ریال پشیز ماده سوم قانون نهم اسفند ماه ۱۳۱۵ به پنجاه و چهار میلیون و نیم ریال مقرر می‌شود.

ماده دوم - وزارت کشاورزی مجاز است بدون رعایت تشریفات مزایده در فروش نهال و بذور مطابق بهایی که از لحاظ بسط امور کشاورزی‌تشخیص می‌دهد به کشاورزان و مالکین فروخته و همچنین در صورت لزوم به طور رایگان به آنها بدهد.

ماده سوم - وزارت کشاورزی مجاز است منحصراً برای هزینه بهره‌برداری کارخانجات چای‌سازی املاک واگذاری مبلغ یک میلیون و پانصد هزار(۱۵۰۰۰۰۰) ریال از بانک کشاورزی به عنوان وام دریافت و اصل و بهره آن را تا آخر سال ۱۳۲۲ از درآمد کارخانه‌ها مسترد دارد.

ماده چهارم - دولت مجاز است هر یک از کارخانه‌ها و بنگاههای معدنی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی خود را که مقتضی بداند طبق اصول‌بازرگانی اداره و بهره‌برداری نماید - مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای تأمین این مقصود لازم باشد به موجب آیین‌نامه‌هایی که با موافقت‌وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد گردید. هر یک از کارخانه‌های وزارت جنگ نیز که به مناسبت جنبه عمومی آن دولت مصلحت می‌بیند به همین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تامبلغ ده میلیون ریال برای سرمایه بهره‌برداری این کارخانه‌ها از بانکهای دولتی مجاز است. ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه‌های مذکور بایدتا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تفریغ حساب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود.

ماده پنجم - وزارت دارایی مجاز است در سال ۱۳۲۱ و در اول هر سال موجودی حساب درآمد و هزینه مقدماتی ثبت اسناد و املاک را به درآمدعمومی انتقال داده و در جریان سال هر وقت درآمد حساب مذکور برای پرداخت هزینه‌هایی از آن محل کافی نباشد مبلغی متناسب با احتیاج ازتنخواه‌گردان خزانه‌داری کل به آن حساب وام داده و در موقع انتقال موجودی حساب سالیانه به درآمد عمومی وام را از موجودی واریز و بقیه را به‌درآمد عمومی منتقل نماید.

ماده ششم - ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۹ - از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:

تا ششصد ریال در ماه نصف - از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال‌نسبت به مازاد چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار ریال و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.

ماده هفتم - وزارت دارایی مجاز است اراضی خالصه پشتکوه و لرستان را غیر از آن چه که به موجب قانون مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ تاکنون به‌طوایف الوار واگذار شده یا خواهد شد طبق مقررات قانون فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۱۲ به فروش‌رسانده و بهای آن را به طوری که قانون مزبور مقرر داشته‌است دریافت و صرف نماید.

ماده هشتم - وزارت دارایی مجاز است حقوقی را که به موجب احکام قطعی برای دولت در املاک خالصه‌ای که منال آنها طبق قانون ۲۰ اسفند۱۳۰۶ فروخته شده مسلم باشد ارزیابی نموده و به همان بها به مالکینی که املاک نامبرده را خریده‌اند نموده‌اند یا قائم‌مقام آنها به اقساط پنج‌ساله‌بفروشد.

ماده نهم - وزارت دارایی مجاز است کلیه حقوق دولت بر املاک خانکهدان و مزارع چرک - حلال‌آباد واقع در دهستان خفر فارس در مقابل مبلغ۸۸۲۶۴۰٫۵۰ ریال به رعایای آن محل صلح نموده و نیز ششدانگ مزرعه باغدانچه خالصه را به مبلغ ۸۵۰۰۰ ریال به آنها فروخته ربع مجموع دو فقره‌بالا را که برابر مبلغ ۲۴۱۹۱۰٫۱۲۵ ریال است دریافت و به حساب مخصوص فروش خالصجات به خزانه‌داری بفرستد و بابت مبلغ ۷۲۵۷۳۰٫۳۷۵‌ریال بقیه هم سند ثبتی را از رعایا بگیرد که با وثیقه گذاردن عین املاک مورد معامله و بهره سنواتی آن از تاریخ انجام معامله به هفت قسط که در حدود۱۰۳۶۷۵ ریال می‌شود در مدت هفت سال بپردازند.

ماده دهم - وزارت دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند جرائم و زیان دیرکرد مالیاتهای غیر مستقیم را که مؤدیان به جهاتی موفق نشده‌انددر سررسید مقرر مالیات خود را بپردازند بخشوده و از این اختیار نسبت به ۱۳۲۰ نیز می‌تواند استفاده نماید.

ماده یازدهم - از نظر پیشرفت امور کشاورزی و رفاهیت حال کشاورزان و رعایا مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد به موجب ماده۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ کلیه بقایای تا آخر سال ۱۳۱۹ املاک و مستغلات و باغات خالصه دولتی و رودخانه‌ها و مراتع و جنگل و نخیلات واقعات‌در تمام کشور و همچنین بذر و حق‌الارض و پیش‌پرداخت مربوط به خالصه‌های مزبور اعم از آنهایی که از مجاری قانونی و دادگاههای مربوطه موردتعقیب واقع و دادنامه قطعی رسمی راجع به آنها صادر شده و یا نشده باشد به ترتیب زیر تصفیه نماید:

۱ - بقایای رعایا و زارعین خالصه از اجاره‌بها و حق‌الارض و آب‌بها و بذر و مساعده و غیره در صورتی که مجموع بدهی سنواتی آنان نقداً و جنساً از ده هزار ریال تجاوز ننماید از دفاتر مربوطه حذف شود.

۲ - بدهی رعایا و زارعینی که میزان کل آن از ده هزار ریال تجاوز کند طبق ماده ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ رسیدگی و واریخت گردد.

ماده دوازدهم - دولت می‌تواند در مورد قراردادهای مقاطعه‌کاری ساختمانی و راه‌سازی که تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۰ منعقد نموده‌است و به علت‌فرس‌ماژور یا به دستور دولت و یا بقاء مهلت مقرر در قرارداد تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۰ خاتمه پیدا نکرده تجدید نظر نماید در صورت اقتضاء ارقامی را که‌با وضع کنونی متناسب باشد در فهرست بها منظور دارد حداکثر بهای جدید به هر حال نباید از ده درصد بهای باقیمانده کار نسبت به اصل قرارداد تجاوزنماید.

تبصره - مقاطعه‌کاران دست اول مکلفند تفاوتی را که به ترتیب بالا به دست می‌آورند با مقاطعه‌کاران جزء منظور نموده و عمل کنند و دولت نظارت‌در اجرای این تکلیف خواهد نمود.

ماده سیزدهم - به منظور تشویق آبیاری و توسعه کشاورزی در خوزستان از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۱ کلیه مواد نفتی مورد مصرف موتورهای‌آبیاری خوزستان از مالیات مواد نامبرده بخشوده می‌باشند.

ماده چهاردهم - دولت مجاز است با پیشنهاد وزارت دارایی در آیین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۳ قانون افزایش حقوق کارمندان دولت تجدید نظر نماید.

ماده پانزدهم - از اول ۱۳۲۱ اضافه وظیفه بازنشستگی موضوع ماده ۹ قانون ۶ آبان ماه ۱۳۲۰ از درآمد صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود.

ماده شانزدهم - اشخاصی که مطابق قانون مخصوص با حقوق بازنشستگی و یا وظیفه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی بازنشسته شده یا بعد ازاین بازنشسته شوند و مجدداً به خدمت رسمی برگردند خود و ورثه ایشان مطابق مقررات عمومی از حقوق بازنشستگی و وظیفه استفاده خواهند نمودو آنچه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی به ایشان داده می‌شده‌است به حساب نخواهد آمد.

ماده هفدهم - وزارت دارایی مجاز است خدمت آقای ویلیام هنری رابرتس تبعه انگلیس را که به عنوان حسابدار متخصص دولت برای نظارت‌درآمد فرستاده‌ها و فروش محصولات نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران به موجب قانون هفتم آذر ماه ۱۳۱۶ برای مدت سه سال از ۲۳ مرداد ۱۳۱۶‌استخدام شده از تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۱۹ برای مدت سه سال دیگر تمدید و حقوق نامبرده را از تاریخ تمدید تا آخر مدت سه سال به قرار ماهی یکصد لیرو ۹۶۶ ریال بپردازد.

ماده هیجدهم - مجموع حقوق و مزایای کارمندان و مستخدمین هر یک از شهرداریها که درآمد آنها یک میلیون ریال و بیشتر باشد از صدی پانزده وچنانچه کمتر از آن باشد از صدی بیست درآمد سالیانه آنها تجاوز نخواهد کرد.

ماده نوزدهم - مبلغ حقوق رؤسای ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل و آمار و ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک با تصویب هیأت وزیران معین‌می‌شود و حداکثر آن مبلغی است که در بودجه تفصیلی وزارتخانه‌های مربوطه پیش‌بینی و به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد و در هر حال ازشش هزار ریال تجاوز نخواهد کرد مگر آن که حقوق درجه متصدی آنها از این مبلغ تجاوز نماید که در این صورت حقوق درجه نظامی خود را دریافت‌می‌نمایند.

ماده بیستم - حقوق شهردار تهران معادل مبلغی است که به تصویب انجمن شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده و از ماهی هفت هزار ریال تجاوزنخواهد کرد. حقوق شهردار شهرستانها و قصبات در حدود مبلغی است که در بودجه هر محل پیش‌بینی و به تصویب انجمن شهرداری محل و وزارت کشور رسیده‌باشد - در صورتی که حقوق رتبه متصدی کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده باشد ممکن است به طور کلی تا نصف حقوق رتبه و در نقاط بد آب و هوا معادل‌تمام آن حقوق در حدود اعتبار مصوب در بودجه برقرار و پرداخت گردد در هر صورت میزان حقوق جمعاً از پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

ماده بیست و یکم - علاوه بر مبلغ یک هزار و بیست و چهار ریال و شصت و پنج دینار (۱۰۲۴٫۶۵) ریال وظیفه بازنشستگی که طبق ماده ۴۷ قانون‌استخدام کشوری مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۰ به بازماندگان مرحوم فرزین وزیر سابق دربار تعلق می‌گیرد مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج ریال وسی و پنج دینار (۲۹۷۵٫۳۵) ریال نیز از روز بعد از فوت آن مرحوم درباره بازماندگان مذکور به شرح ماده سوم قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶‌برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومی کشور به حساب ماده ۵۰ بودجه کشور تصویب می‌شود. اضافه مذکور نسبت به بازماندگان ذکور مادام که سن آنهااز بیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده قابل پرداخت است.

ماده بیست و دوم - از تاریخ فوت مرحوم سید علی مساوات کارمند پیشین وزارت دارایی ماهی ششصد ریال (۶۰۰) به پنج نفر فرزند و زن آن‌مرحوم پرداخته می‌شود. این وظیفه در مورد عیال و دخترها مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند و در مورد پسرها مادام که به بیست و یک سال تمام‌نرسیده باشند قابل پرداخت است. ماده بیست و سوم - از اول ۱۳۲۱ وظیفه ورثه مرحوم سید جمال‌الدین واعظ به ماهی سیصد و شصت ریال تصویب و برقرار می‌شود.

ماده بیست و چهارم - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حقوق و مزایای چهل و شش نفر کارمند جنگلبانی را که از اول سال ۱۳۲۱ به کارگماشته‌اند از محل اعتبار منظور در بودجه وزارت کشاورزی تأمین و پرداخت نماید.

ماده بیست و پنجم - وزارت دارایی مجاز است در ظرف سال ۱۳۲۱ بهای مخابرات و مرسولات وزارت جنگ و ژاندارمری و شهربانی کل را علاوه‌بر اعتبار بودجه پذیرفته و درآمد و هزینه آن را در حساب بودجه کشور جمعاً و خرجاً منظور دارد.

ماده بیست و ششم - وزارت بهداری مجاز است از محل وجوه حاصل از فروش دارو که در حساب مخصوص به خزانه‌داری کل تحویل خواهد شددارو خریداری نماید حساب ماهیانه خرید و فروش دارو تابع تشریفات مربوطه به محاسبات دولت بوده و مجموع معامله باید جمعاً و خرجاً در لایحه‌تفریغ بودجه کشور منظور گردد.

ماده بیست و هفتم - وزارت دارایی مجاز است پرداخت تعهدات سال ۱۳۲۰ و سالهای قبل وزارت جنگ را در حدود باقی اعتبار سال مذکور آن‌وزارتخانه تا آخر سال ۱۳۲۱ ادامه داده و مبلغی را که بعدا از دوره عمل ۱۳۲۰ پرداخته می‌شود به حساب بودجه ۱۳۲۱ به عنوان تعهدات سالهای‌گذشته آن وزارتخانه منظور دارد صورت تعهدات نامبرده را به طور تفصیل تا آخر سال ۱۳۲۱ به تصویب کمیسیون بودجه رسانیده و پس از تصویب‌پرداخت می‌شود.

ماده بیست و هشتم - وزارت دارایی مجاز است تعهداتی را که ژاندارمری قبل از پیشنهاد بودجه تفصیلی علاوه بر پرداخت و تعهدات اسفندمی‌نماید در حدود اعتبار سال ۱۳۲۱ ژاندارمری کل کشور بپردازد.

ماده بیست و نهم - وزارت دارایی مجاز است هزینه مخابرات تلگرافی و مرسولات پستی سال ۱۳۲۰ اداره کل شهربانی و ادارات شهربانی‌شهرستانها را در حساب بودجه سال نامبرده جمعاً و خرجاً منظور دارد.

ماده سی‌ام - وزارت دارایی مجاز است تا استهلاک بدهی‌های تثبیت شده و تثبیت نشده دولت به بانک ملی ایران در هر سال مبلغی که از یکصدمیلیون ریال کمتر نباشد در بودجه کشور و بابت اصل و بهره بدهی‌ها به بانک مذکور بپردازد.

ماده سی و یکم - وزارت بهداری مجاز است تمام یک قطعه باغ معروف به پوستی واقع در کناره جاده ورامین را به ملکیت آقای فیروزآبادی به‌رایگان واگذار نماید و آقای فیروزآبادی هم اراضی زیر را که مجموع آنها چهل و هفت هزار و سیصد و پنجاه و هفت متر و سی و پنج سانتیمتر مربع‌می‌باشد به نام بیمارستان فیروزآبادی وقف مؤبد خواهد نمود. زمین بیمارستان فیروزآبادی. تمام زمین سمت غربی بیمارستان. زمین محل موتورخانه برق.

ماده سی و دوم - وزارت بهداری مجاز است یک میلیون و پانصد هزار ریال برای ترمیم امور مالی بنگاههای خیریه بهداری و شیر و خورشید سرخ‌استانهای ۳ و ۴ از بانک ملی وام دریافت داشته و اصل و بهره آن را از محل اعتباری که در بودجه‌های سال آینده خود منظور خواهد نمود به اقساط ردنماید.

ماده سی و سوم - وزارت دارایی مجاز است اسناد هزینه مخارجی را که در حدود اعتبارات مصوب و طبق مقررات مربوطه پرداخته شده ولی به‌خرج بردن اسناد آن به واسطه کافی نبوده اعتباری که به طور تخمین بابت تعهدات به بودجه آن سال انتقال داده می‌شود مقدور نگردیده‌است به حساب‌اعتبار مذکور به خرج بپذیرد.

ماده سی و چهارم - وزارت دارایی مجاز است درآمد حاصل از تصفیه سیم مخلوط با خاکهای حاصل از ضرب پول در سالهای سابق موجود درضرابخانه را پس از وضع هزینه تصفیه به حساب درآمد عمومی منظور و در بودجه سال مربوطه کشور جمع و خرج نماید این اجازه شامل عملیاتی که‌در سال ۱۳۲۰ برای انجام این منظور به طور آزمایش به عمل آمده نیز خواهد بود.

ماده سی و پنجم - وزارت بازرگانی مجاز است پروانه ورود معاف از گواهی صدور به مبلغ یکصد و نود و شش هزار و پانصد دلار (۱۹۶۵۰۰ دلار)‌برای چهل دستگاه کامیون و دویست و هشتاد (۲۸۰) حلقه لاستیک و مقدار لوازم یدکی که در سال ۱۳۱۴ برای شرکت دولتی حمل و نقل خراسان واردشده صادر نماید.

ماده سی و ششم - وزارت کشور مجاز است مبلغ سی و پنج میلیون و ششصد و شصت و یک هزار و هفتصد و نود و نه ریال و نود و پنج دینار(۳۵۶۶۱۷۹۹٫۹۵) ریال که برای هزینه ساختمان مؤسسه برق و خرید کامیون و دوچرخه شهرداری تهران از بانک ملی ایران به عنوان وام دریافت شده‌با فرع آن از محل درآمد شهرداری تهران به اقساط معین در قرارداد مسترد نماید.

ماده سی و هفتم - عملی که تاکنون از طرف وزارتخانه‌ها نسبت به ترفیع کارمندان لیسانسیه و دکترا می‌شده و استحقاق به ترفیع آنها پس از یک‌سال توقف در پایه‌های سه و چهار و دو سال در پایه‌های پنج تشخیص می‌گردد تأیید و از تاریخ استحقاق حق استفاده دارند و مادام که قانون مخصوص‌وضع نگردیده می‌توانند به همین ترتیب نسبت به ترفیع آنها رفتار نمایند.

ماده سی و هشتم - آموزشگاه عالی بهداشت مشهد و نظایر آن که بعدها در سایر شهرستانها از طرف وزارت فرهنگ تأسیس می‌شود از شعب‌دانشکده پزشکی تهران محسوب و مشمول مقررات مربوطه به دانشگاه تهران می‌گردد.

ماده سی و نهم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که برای هزینه پلمب کردن پوستهایی که در کشتارگاهها تحت نظر مأمورین دامپزشک بازرسی‌می‌شود از هر پوست پلمب شده ده دینار دریافت دارد.

ماده چهلم - وزارت دارایی مجاز است مبلغ بیست و هفت میلیون و دویست و سی هزار و پانصد و پنجاه ریال اعتبارات زیر را از محل اضافه درآمدبودجه کل از محل حاصل از کسر پاره‌ای از اعتبارات مصوب به تشخیص وزارت دارایی از محل صرفه‌جویی‌های بودجه کشور تأمین نماید.

۱ - اضافه اعتبار وزارت کشاورزی:

الف - هزینه اتصال آب کوهرنگ به زاینده رود ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

ب - هزینه ساختمانهای آبیاری ۴۸۰۰۰۰۰ ریال

جمع ۹۸۰۰۰۰۰ ریال

۲ - اضافه اعتبار وزارت فرهنگ:

الف - کسر اعتبار بودجه ۲۴۸۰۵۵۰ ریال

ب - کسر اعانه آموزشگاههای ملی ۱۳۰۰۰۰۰ ریال

ج - اضافه حقوق قانونی کارمندان فرهنگ شهرداریها ۱۴۲۰۰۰۰ ریال

د - اعتبار کلاسهای اضافی ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

ه - توسعه فرهنگ فارس و بنادر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

و - حق‌التدریس استادهای هنرستان عالی هنرهای زیبا ۱۰۰۰۰۰ ریال

جمع ۸۸۰۰۵۵۰ ریال

۳ - اضافه اعتبار وزارت بهداری برای شهرستانها خاصه فارس و بنادر و کرمان به مصرف خواهد رسید. ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۴ - اضافه اعتبار دولت ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

۵ - اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۶ - اضافه اعتبار شهربانی کل برای پانصد پاسبان اضافی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

۷ - اضافه اعتبار مجلس شورای ملی برای کمک به

کارگران چاپخانه ۱۳۰۰۰۰ ریال

جمع کل ۲۷۳۳۰۵۵۰ ریال

تبصره ۱ - وزارت فرهنگ مکلف است دانشکده حقوق را تکمیل نماید به طوری که لیسانسیه‌های حقوق بتوانند به تحصیل دیپلم دکترا نائل شوند.

تبصره ۲ - وزارت دارایی مجاز است که اعتبارات وزارتخانه‌ها را در قسمت اضافات قانونی و افزایش مربوط به اشخاص کثیرالاولاد مستخدمین‌دولت را از صرفه‌جویی بودجه کل کشور بپردازد.

ماده چهل و یکم - مبلغ چهارصد ریال شهریه درباره دو فرزند و عیال علی‌اکبر قاسمی کارگر آزمایشگاه ضرابخانه که پس از سی سال خدمت درنتیجه انجام وظیفه فوت نموده‌است برقرار و پرداخت آن به حساب اعتبار شهریه و وظیفه تصویب می‌شود. شهریه مذکور در مورد ورثه ذکور تا رسیدن‌به بیست و یک سال تمام و در مورد اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت می‌باشد.

ماده چهل و دوم - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت راه می‌توانند اشخاصی را که به موجب حکم وزارتی استخدام شده‌اند و مشمول قانون‌استخدام کشوری نمی‌باشند با حقوق دریافتی آنها در اسفند ماه ۱۳۲۰ مطابق مقررات آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به موجب‌قرارداد استخدام نمایند. ماده چهل و سوم - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر می‌توانند برای تدریس در هنرسرای عالی اشخاصی را که درجه علمی آنها در رشته‌های مربوط‌دکتری یا معادل آن بوده و سن آنها کمتر از ۲۵ سال نباشد با رتبه دانشیاری استخدام و حقوق آنها را از اعتبار حق‌التدریس بپردازند ترفیع این قبیل‌کارمندان از لحاظ توقف در مراتب با رعایت مقررات قانون دانشگاه بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده چهل و چهارم - برای احداث خزانه‌های جنگل و خرید جنگلهای مخروبه به منظور احداث جنگل در آنها و پیوند درختهای میوه جنگلی واحداث جنگلهای مصنوعی به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از هر متر مکعب چوب صنعتی که از جنگلهای شمال حمل می‌شود بیست ریال‌دریافت و به وزارت کشاورزی بپردازد که به مصارف مربوط برسانند.

تبصره - دهاقین و کشاورزان محلی برای احتیاجات زراعتی و ساختمانهای شخصی از این قانون مستثنی و از پرداخت بیست ریال در هر مترمکعب معاف می‌باشند.

ماده چهل و پنجم - وزارت دارایی مجاز است باغ مهدیه در شهرری را با تمام منضمات و ملحقات و آب ملکی به قیمت حداقل که در اعلان‌مزایده‌ای که منتشر شده به جمعیت خیریه شیر و خورشید سرخ ایران واگذار نماید و قیمت آن را به چهار قسط متساوی سالیانه دریافت دارد.

ماده چهل و ششم - اشخاصی که در نتیجه اجرای ماده پنجم قانون ۲۵ مهر ماه ۱۳۲۰ تبرئه شده و می‌شوند حق ادعا و مطالبه حقوق گذشته وخسارت از دولت را ندارند و فقط جرائمی که از آنها دریافت شده‌است باید مسترد شود - برای تأمین محل پرداخت این جرائم در سال ۱۳۲۲ دولت‌اعتبار کافی در بودجه منظور خواهد نمود.

ماده چهل و هفتم - وزارت دارایی مجاز است صرفه‌جویی‌های ماهیانه و سالیانه مواد بودجه سال ۱۳۲۱ ژاندارمری کل کشور را به مصارفی که درسایر مواد بودجه آن اداره رییس کل ژاندارمری صلاح بداند برساند.

ماده چهل و هشتم - عوائد اوقاف هر شهرستان که مصرف معینی ندارد و باید در مطلق بریات صرف شود با نظارت فرهنگ به مصرف تعلیمات ومدارس ملی و بهداری همان شهرستان خواهد رسید.

ماده چهل و نهم - انتقال افسران ارتش به خدمات کشوری فقط در دو مورد زیر به تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود:

۱ - در مواردی که ژاندارمری کل و شهربانی کل کشور به وجود آنها محتاج باشد

۲ - در مواردی که افسران دارای اطلاعات علمی و فنی مخصوص بوده و انتقال آنها

منحصراً برای استفاده از معلومات آنها لازم باشد.

ماده پنجاهم - وزارت دارایی مجاز است استثنائاً تعهدات علاوه بر اعتبار مواد مربوط بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آنها را طبق صورتهای‌تفصیلی تصویبی کمیسیون بودجه از محل اعتباراتی که در بودجه سال ۱۳۲۱ منظور شده‌است بپردازد.

ماده پنجاه و یکم - مواد زیر در سال ۱۳۲۱ به قوت خود باقی است:

مواد ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۱۱ - ۱۴ - ۲۳ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰.

مواد ۱۵ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۴ - ۲۶ - ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰.

مواد ۹ - ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۸.

ماده ۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶.

ماده ۲۴ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴.

ماده ۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳.

ماده ۴ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲.

ماده ۴ قانون مصوب ۸ آبان ۱۳۲۰.

تبصره ۱ - ماده هشتم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ راجع به پنبه در سال ۱۳۲۱ نیز به قوت خود باقی است و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه ووش و جوزقه و فروش داخلی آن را با فروش تخم پنبه با موافقت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای ملی برای هر محل تعیین و اعلام نماید.

تبصره ۲ - احتیاجات محلی کشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتیاجات کرباس‌بافان و اصناف جزء از قبیل حلاج - طناب‌باف - زیلوباف و غیره راباید در هر محل از خرید خود مستثنی و تأمین نماید.

ماده پنجاه و دوم - دولت مجاز است بازنشستگان مشمول ماده ۲۴ قانون تقسیمات کشور مورخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶ و همچنین بازنشستگان مشمول‌ماده ۳ قانون اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب ۱۱٫۶.۲۹ را مطابق آخرین رتبه‌ای که در حین بازنشستگی داشته‌اند به خدمت بپذیرد. در صورت پرداخت کسور تقاعد مدت بازنشستگی آنها جزو خدمت محسوب خواهد شد.

ماده پنجاه و سوم - علاوه بر مبلغ ۱۳۴۶٫۷ ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم عبدالرحیم خلخالی مبلغ ۶۵۳٫۳ ریال و علاوه بر مبلغ ۷۵۲٫۰۵‌ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم حسن فلسفی مبلغ ۷۴۷٫۹۵ ریال به شرح ماده سوم قانون وظایف مورخ ۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ درباره ورثه برقرار وپرداخت آن از درآمد عمومی کشور به حساب اعتبار موضوع ماده ۵۰ بودجه کشور تصویب می‌شود و اضافه مذکور نسبت به بازماندگان ذکور مادام که ازبیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت است.

ماده پنجاه و چهارم - حقوق وزیران مشاور و سازمان منع احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجی و دادگاههای املاک واگذاری‌مادام که سازمان و اعتبارات مربوط به آنها به موجب قانون دیگری تصویب نشده‌است از اعتبار دولت قابل پرداخت می‌باشد.

ماده پنجاه و پنجم - رجوع کارهای اضافی بیش از بیست و پنج درصد از مقدار کاری که در قراردادهای ساختمانی پیش‌بینی می‌شود ممنوع و وزارت‌دارایی مجاز است فقط بهای اضافه‌کارهایی که تا این تاریخ علاوه بر میزان مقرر در قراردادها به مقاطعه‌کارها رجوع شده‌است در حدود واحدهای بهای‌کارهای اصلی بپردازد.

ماده پنجاه و ششم - وزارت دارایی مجاز است کسر بودجه مجلس شورای ملی را تا حدود مبلغ چهارصد هزار ریال از محل صرفه‌جویی بودجه‌مجلس تأمین نماید.

ماده پنجاه و هفتم - دولت مکلف است تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۱ قانون مخصوصی برای مهندسین تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

ماده پنجاه و هشتم - دولت مکلف است مسئله مطالبات شهرداری را از شاه سابق تعیین نموده و آنها را وصول و به شهرداری تحویل دهد.

ماده پنجاه و نهم - وزارت راه مکلف است معادل مبلغ کارنامه عملجات از مطالبات مقاطعه‌کارها کسر و پس از رسیدگی طلب عمله و کارگرها راپرداخته و از مطالبات مقاطعه‌کارها کسر نماید.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و نه ماده‌است در جلسه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری