قانون مالیات کتیرا

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون مالیات کتیرا - مصوبه ۱۱ سرطان ۱۳۰۱ شمسی

ماده ۱ - مالیات کتیرا صدی چهار ۴% از قیمت کتیرا است به نرخ محل صدور آن از سرحد که مأمورین گمرک در موقع صدور دریافت می‌دارند.

ماده ۲ - مالیات و عوارضی که تا کنون از مواد کتیرا و آنقوزه و قلیاب دریافت می‌شده‌است به کلی موقوف و از تاریخ اعلان این قانون در داخله‌مملکت هیچ گونه مالیات و عوارضی به هر اسم و رسم که باشد چه از مالک و چه از عمله که آن را استخراج می‌کنند و چه از تجار معاملین آن نبایدمطالبه شود.

ماده ۳ - صاحبان کتیرای موجوده باید در مدت یک ماه پس از نشر اعلان از طرف دولت کتیرای خود را به اداره مالیه محل ارائه نموده جواز مجانی‌دریافت دارند تا در موقع خروج از سر حد از پرداخت مالیات معاف باشند.

ماده ۴ - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون بوده باید در ظرف مدت ده روز از تاریخ تصویب سواد آن را در تمام ایالات و ولایات و نیز هر جا که‌دارای محصول کتیرا باشد اعلان نماید.

(۱)*‌ماده الحاقیه - مقصود از کتیرای موجوده کلیه کتیرایی است که در سنوات قبل تا ۱۱ سرطان ۱۳۰۱ در داخله مملکت موجود بوده و در مدت یک ماه مهلت قانون ارائه یا نسبت به آن اظهارنامه داده باشند اعم از این که مالیات سابق را پرداخته یا نپرداخته باشند.

  • ‌پاورقی: ماده الحاقیه فوق در جلسه ۲۷ سنبله ۱۳۰۱ شمسی تصویب و به عنوان تفسیر

قانون مالیات کتیرا ضمیمه شده‌است.