قانون مالیات دخانیات

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

قانون مالیات دخانیات - مصوب ۶ میزان مطابق ۱۸ ذیقعده ۱۳۳۳ قمری

ماده ۱ - بر اقسام توتون و تنباکو که در خاک ایران به عمل آمده باشد مالیات دخانیات برقرار می‌شود.

ماده ۲ - مالیات دخانیات مذکوره در ماده اول که از عوارض غیر مستقیم است از قرار صدی سی از قیمت دریافت خواهد شد در صورتی که درتعیین قیمت تنباکو و توتون مابین مالیات‌بده و مأمورین مالیه اختلافی حاصل شود صدی سی از عین جنس دریافت خواهد شد مالیات مقرره نسبت به‌توتون سیگار از قرار صدی بیست است.

ماده ۳ - دولت می‌تواند در صورت اقتضاء توتون و تنباکوی ساخته یا نساخته که حمل به خارجه می‌شود از مالیات دخانیات معاف بدارد.

ماده ۴ - هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق یا به هر نحو دیگر از ادای مالیات بگریزاند عین جنس ضبط خواهد شد.

ماده ۵ - مالیات دخانیات مذکوره در این قانون مستقیماً از زارع اخذ نخواهد شد.

ماده ۶ - برای اجرای مواد مذکوره فوق وزیر مالیه کمیسیونی از اشخاص بصیر با اطلاع تشکیل داده نظامنامه که مستلزم حسن اداره و سهولت‌جریان امور مالیات دخانیات و آسایش عامه‌است تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و رسیدن به صحه همایونی به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.


  • پاورقی: این قانون به موجب قانون (‌اصلاح قانون مالیات دخانیات) مصوب ۲۷ حوت ۱۳۰۳ شمسی (‌دوره پنجم تقنینیه) ملغی شده‌است.