قانون لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بین موسسه دخانیات و سازمان چای با توتون‌کاران و چای‌کاران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون لازم‌الاجراء بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتون‌کاران و چای‌کاران - مصوب ۱۳۴۷٫۲.۱

‌ماده واحده - قراردادهای عادی که به منظور کشت توتون سیگار و چپق یا تنباکو و پرداخت وام و یا مساعده به منظور ساختمان ابنیه یا خرید‌تراکتور و یا تحصیل آب برای توتونکاری و امثال آن بین ادارات دخانیات و توتونکاران منعقد می‌گردد و همچنین قراردادهای عادی که به منظور‌پرداخت وام یا مساعده برای کشت و اصلاح باغات چای بین سازمان چای و چایکاران منعقد می‌شود در صورتی که جمع وجوه پرداختی هر قرارداد‌زائد بر یکصد هزار ریال نباشد مشمول مقررات تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ است و در صورت استنکاف بدهکاران از انجام تعهدات و اجرای‌مفاد قراردادهای منعقد مؤسسه انحصار دخانیات و یا سازمان چای می‌تواند با استفاده از مقررات تبصره مزبور بر اساس آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها‌اقدام نماید. به شکایات اجرایی در مورد فوق طبق ماده ۲۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ رسیدگی می‌شود متن قراردادهای مزبور‌بر حسب مورد از طرف مؤسسه دخانیات و یا سازمان چای تهیه خواهد شد. ‌انعقاد قراردادهای عادی زائد بر یکصد هزار ریال ممنوع است. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی