قانون قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقت‌نامه سازمان ملل‌متحد و اتحادیه پستی جهانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


قانون قرارداد پستی جهانی

قانون قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقت‌نامه سازمان ملل‌متحد و اتحادیه پستی جهانی - مصوب ۲۳ آذر۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

متن قرارداد به عنوان جلد دوم مجموعه قوانین مجلس شورای ملی دوره بیست و دوم ار صفحه یک تا ۵۹۸ چاپ شده است.

قانون قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقتنامه سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی‌جهانی ‌مصوب ۱۳۴۶٫۱۱٫۲

‌ماده واحده - قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی که یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به‌سازمان ملل متحد است و مقاوله‌نامه راجع به مراسلات و بسته‌هایی که قیمت آنها اظهار شده است و مقاوله‌نامه راجع به امانات پستی و آیین‌نامه و‌پروتکل‌های نهایی ضمیمه آنها که در تاریخ تیر ماه ۱۳۴۳ در پانزدهمین کنگره پستی جهانی منعقده در وین از طرف نماینده دولت شاهنشاهی به امضاء‌رسیده است به شرح زیر تصویب می‌شود:

۱ - اساسنامه اتحاد پستی جهانی شامل سه باب و ۳۳ ماده و پروتکل نهایی آن شامل یک ماده.

۲ - موافقتنامه بین سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی شامل ۱۶ ماده.

۳ - آیین‌نامه کلی اتحاد پستی جهانی مشتمل بر ۶ فصل و ۲۹ ماده و پروتکل نهایی آن شامل سه ماده.

۴ - قرارداد پستی جهانی مشتمل بر چهار بخش و ۷۰ ماده و پروتکل نهایی آن شامل ۱۷ ماده.

۵ - آیین‌نامه اجرایی قرارداد پستی جهانی مشتمل بر چهار قسمت و ۱۰۴ ماده و یک ضمیمه از نمونه‌ها.

۶ - مقاوله‌نامه مربوط به نامه‌ها و جعبه‌های با قیمت اظهار شده مشتمل بر ۵ فصل و ۱۸ ماده و پروتکل نهایی شامل دو ماده و آیین‌نامه اجرایی آن‌شامل ۴ فصل و ۱۲ ماده و یک ضمیمه از نمونه‌ها.

۷ - مقاوله‌نامه مربوط به امانات پستی مشتمل بر ۶ باب و ۵۵ ماده و پروتکل نهایی آن شامل ۳ باب و ۱۷ ماده.

۸ - آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه مربوط به امانات پستی مشتمل بر ۸ فصل و ۵۶ ماده و پروتکل نهایی آن شامل یک ماده و یک ضمیمه از نمونه‌ها. ‌به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود قرارداد و آیین‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های فوق را به جای قرارداد و مقاوله‌نامه‌های منعقده در اتاوا از‌تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۴۴ مطابق با اول ژانویه ۱۹۶۶ به موقع اجرا گذارد. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه‌ها و مقاوله‌نامه ضمیمه که در جلسه روز پنجشنبه بیست و سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به‌تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی