قانون قرارداد بین‌المللی مخابرات دور منعقده در مونترو

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

قانون قرارداد بین‌المللی مخابرات دور منعقده در مونترو - مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۹

‌ماده واحده - قرارداد بین‌المللی مخابرات دور مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده و ۴ ضمیمه و یک پروتکل نهایی و ۴ پروتکل الحاقی و ۴۶ قطعنامه‌و یک توصیه که در ۲۱ آبان ۱۳۴۴ برابر ۱۲ نوامبر ۱۹۶۵ در مونترو تنظیم و از طرف نماینده دولت شاهنشاهی ایران امضاء شده است تصویب و به‌دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را به دبیر کل اتحادیه ارتباطات بین‌المللی تسلیم نماید.

‌تبصره - دولت مجاز است آیین‌نامه‌های منضم به قرارداد را تصویب و اجراء نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره و قرارداد ضمیمه آن که در جلسه روز پنج شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب‌مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

مقدمه - قانون قرارداد بین‌المللی مخابرات دور منعقده در مونترو

۱ - نمایندگان مختار دول هم‌پیمان با تأیید کامل حق حاکمیت مسلم هر کشور در اداره نمودن مخابرات خود به منظور تسهیل روابط و تعمیم همکاری‌بین‌المللی از طریق حسن جریان امور ارتباطات دور این قرارداد را با موافقت تام تصویب نمودند.

۲ - دولتها و گروه سرزمین‌هایی که در این قرارداد شرکت دارند اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور را تشکیل می‌دهند.

فصل ۱ - تشکیل - هدف - سازمان

‌ماده ۱ - تشکیل اتحادیه

۳ - ۱ - اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور از اعضاء اصلی و وابسته تشکیل می‌شود.

۴ - ۲ - اعضای اصلی اتحادیه عبارتند از:

‌الف - هر کشور یا گروه سرزمین‌های نام برده در ضمیمه یک پس از امضاء این قرارداد یا الحاق به آن اعم از این که این امر را رسماً انجام دهند یا به‌وسیله کشور یا گروهی از سرزمین‌های دیگر.

۵ - ب - هر کشور که نام آن در ضمیمه یک قید نشده است هنگامی که به عضویت سازمان ملل متحد درآید و بر طبق مقررات ماده ۱۹ به این قرارداد‌ملحق شود.

۶ - ب - هر کشور مستقل که نام آن کشور در ضمیمه یک قید نشده و به عضویت سازمان ملل متحد نیز در نیامده باشد ولی بر طبق مقررات ماده ۱۹ به‌این قرارداد ملحق شود پس از این که تقاضای عضویت آن کشور از طرف دو ثلث اعضاء اتحادیه پذیرفته شود.

۷ - ۳ - اعضاء وابسته اتحادیه عبارتند از:

‌الف - هر کشور به استناد مقررات بندهای ۴ تا ۶ عضو اصلی شناخته نشده هنگامی که تقاضای قبول آن کشور به سمت عضو وابسته از طرف اکثریت‌اعضاء اصلی اتحادیه تصویب و بر طبق مقررات ماده ۱۹ به این قرارداد ملحق شود.

۸ - ب - هر سرزمین یا گروه سرزمین‌هایی که مسئولیت مطلق در روابط بین‌المللی خود نداشته و یک عضو اصلی اتحادیه از جانب او این قرارداد را‌امضاء و تأیید نماید و یا بر طبق مقررات مواد ۱۹ و ۲۰ به این قرارداد ملحق شود در صورتی که تقاضای قبول او به سمت عضو وابسته از طرف عضو‌اصلی مسئول تسلیم و مورد تصویب اکثریت اعضاء اصلی اتحادیه قرار گرفته باشد.

۹ - ب - هر سرزمین تحت قیمومیت که تقاضای قبول آن سرزمین به سمت عضو وابسته به وسیله سازمان ملل متحد تسلیم شده و سازمان ملل متحد‌به نام او بر طبق مقررات ماده ۲۱ به این قرارداد ملحق شده باشد.

۱۰ - ۴ - چنانچه سرزمین یا گروه سرزمین‌هایی که جزء سرزمین یا گروه سرزمین‌های عضو اصلی اتحادیه بوده بر طبق مقررات بند ۸ بالاستقلال عضو‌وابسته شده یا بشود از مزایا و تعهداتی که به موجب این قرارداد به یک عضو وابسته تعلق می‌گیرد آن سرزمین یا گروه سرزمین‌ها نیز بهره‌مند می‌شود.

۱۱ - ۵ - در اجرای مقررات بندهای ۶ و ۷ و ۸ هرگاه در مدت بین دو مجمع عمومی اتحادیه از طریق دیپلماتیک و به وسیله کشور مقر اتحادیه‌تقاضایی مبنی بر عضویت وابسته واصل گردد دبیر کل نظر اعضای اصلی اتحادیه را استعلام می‌نماید و هر عضو که تا چهار ماه از تاریخ استعلام نظریه‌خود را اعلام ندارد ممتنع شناخته خواهد شد.

‌ماده ۲ - حقوق و تعهدات اعضاء و اعضاء وابسته ۱۲ - ۱ (۱) تمام اعضاء اصلی اتحادیه حق دارند در کنفرانس‌های اتحادیه شرکت نموده و در هر یک از سازمان‌های آن انتخاب شوند.

۱۳ - (۲) هر عضو اصلی در کلیه کنفرانس‌های اتحادیه و کمیته‌های مشورتی بین‌المللی که در آن شرکت نماید و کلیه جلسات شورای اداری (‌مشروط‌بر این که جزء آن شورا باشد) حق یک رأی را دارد.

۱۴ - (۳) هر عضو اصلی در کلیه اخذ آرایی که به وسیله استعلام کتبی به عمل آید صاحب یک رأی می‌باشد.

۱۵ - ۲ - هر عضو وابسته دارای تمام حقوق و تعهدات اعضاء اصلی می‌باشد به استثناء حق رأی در کنفرانس‌ها و جلسات سازمان‌های اتحادیه و‌معرفی داوطلب برای کمیته بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها و انتخاب‌شدن برای عضویت شورای اداری.

‌ماده ۳ - مقر اتحادیه

۱۶ - مقر اتحادیه در ژنو تعیین گردیده.

‌ماده ۴ - هدف اتحادیه

۱۷ - هدف اتحادیه عبارت است از:

‌الف - ابقاء و بسط همکاری بین‌المللی به منظور بهبود مخابرات و استفاده کامل از آن.

۱۸ - ب - توجه به تکمیل وسائل فنی و استفاده کامل از آنها - تکثیر بهره‌برداری از دستگاه‌های مخابراتی و تعمیم و انتفاع عمومی از دستگاه‌های‌مزبور.

۱۹ - پ - هماهنگ نمودن مساعی ملل به منظور تأمین هدف‌های مشترک.

ج - ۲۰ - ۲ - برای نیل به منظور فوق اتحادیه به اقدامات زیر مبادرت می‌جوید.

ج - الف - اجرای صحیح تقسیم‌بندی طیف فرکانس‌های رادیویی و ثبت تخصیص فرکانس‌ها به منظور جلوگیری از تداخل بین ایستگاه‌های رادیویی‌کشورهای مختلف.

۲۱ - پ - تلفیق مساعی مبذوله به منظور رفع محظور تداخل بین ایستگاه‌های بیسیم کشورهای مختلف و بهبود استفاده از طیف‌های فرکانس.

۲۲ - پ - تشویق و تقویت همکاری بین اعضای اصلی و اعضای وابسته به منظور تدوین ارزان‌ترین تعرفه‌ها به نحوی که با اجراء آن استقلال مالی و‌حسن اداره سرویسهای مخابراتی نیز رعایت شود.

۲۳ - ت - ترغیب به ایجاد و توسعه و بهبود وسائل و شبکه‌های ارتباطی در کشورهای جدید و در حال توسعه با استفاده از تمام امکاناتی که در اختیار‌اتحادیه باشد بالاخص با شرکت در برنامه‌های سازمان ملل.

۲۴ - ت - اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور اقدامات لازم جهت حفظ حیات انسانی از طریق همکاری سرویس‌های تله‌کمونیکاسیون.

۲۵ - ح - اقدام برای مطالعات - تهیه آیین‌نامه‌ها - تدوین تصمیمات - صدور توصیه‌ها و جمع‌آوری و نشر اطلاعات مربوط به تله‌کمونیکاسیون برای‌استفاده کلیه اعضای اصلی و اعضای وابسته.

‌ماده ۵ - سازمان اتحادیه

۲۶ - سازمان اتحادیه تشکیل می‌شود از:

۱ - مجمع عمومی (‌کنفرانس نمایندگان مختار) که عالی‌ترین ارکان اتحادیه است.

۲۷ - ۲ - کنفرانس‌های اداری.

۲۸ - ۳ - شورای اداری.

۲۹ - ۴ - ارکانهای دائمی زیر:

‌الف - دبیرخانه کل.

۳۰ - ب - هیأت بین‌المللی ثبت فرکانسها.

۳۱ - پ - هیأت مشاوره بین‌المللی بی‌سیم.

۳۲ - ت - هیأت مشاوره بین‌المللی تلگرافی و تلفنی.

‌ماده ۶ - مجمع عمومی (‌کنفرانس نمایندگان مختار)

۳۳ - ۱ - کنفرانس نمایندگان مختار که عالی‌ترین رکن اتحادیه است تشکیل می‌شود از نمایندگان اعضاء اصلی و اعضاء وابسته.

۳۴ - ۲ - مجمع عمومی وظائف زیر را انجام می‌دهد:

‌الف - تعیین خط مشی به منظور تأمین هدف‌های اتحادیه به شرحی که در ماده ۴ تصریح شده.

۳۵ - ب - بررسی گزارش شورای اداری در مورد فعالیت‌های شورای مزبور و فعالیت‌های اتحادیه از تاریخ آخرین جلسه مجمع عمومی.

۳۶ - پ - تهیه و تدوین اساس بودجه و تعیین حدود هزینه‌های اتحادیه تا مجمع عمومی آینده.

۳۷ - ت - تعیین مأخذ و طبقه‌بندی حقوقها و کیفیت کمک خرجها و حقوق بازنشستگی تمام کارمندان اتحادیه.

۳۸ - ث - تصویب قطعی حسابهای اتحادیه.

۳۹ - ج - انتخاب کشورهای عضو اتحادیه به منظور تشکیل شورای اداری.

۴۰ - چ - انتخاب دبیر کل و معاون دبیر کل و تعیین تاریخ اشتغال آنها.

۴۱ - ح - تجدید نظر در قرارداد در صورتی که ضرورت ایجاب نماید.

۴۲ - خ - انقضاء موافقتنامه بین اتحادیه و سایر مؤسسات بین‌المللی و در صورت ضرورت تجدید نظر در این قبیل موافقتنامه‌ها و بررسی‌موافقتنامه‌های موقت که شورای اداری از طرف اتحادیه با سازمان‌های مزبور منعقد نموده و ادامه اقداماتی که در این مورد شایسته بداند.

۴۳ - د - نسبت به تمام مسائل دیگر ارتباطی لدی‌الاقتضاء تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

۴۴ - مجمع عمومی معمولاً در محل و تاریخی که مجمع عمومی پیشین معین نموده تشکیل می‌گردد.

۴۵ - (۴) - ۱ - تاریخ و محل مجمع عمومی بعدی یا منحصراً یکی از این دو ممکن است در موارد زیر تغییر داده شود:

۴۶ - الف - تقاضای انفرادی لااقل یک چهارم از اعضای اصلی و اعضای وابسته اتحادیه به عنوان دبیر کل.

۴۷ - ب - یا بنابر پیشنهاد شورای اداری.

۴۸ - ۲ - در هر دو صورت تعیین محل و تاریخ جدید یا فقط یکی از این دو منوط به توافق اکثریت اعضای اتحادیه است.

ماده ۷ - کنفرانس‌های اداری

‌ ۴۹ - ۱ - کنفرانس‌های اداری اتحادیه عبارتند از:

‌الف - کنفرانس‌های اداری جهانی.

۵۰ - ب - کنفرانس‌های اداری ناحیه‌ای.

۵۱ - ۲ - کنفرانس‌های اداری منحصراً به منظور اخذ تصمیم درباره مسائل مربوط به تله‌کمونیکاسیون تشکیل می‌شود و در این کنفرانس‌ها فقط مسائلی‌که در دستور مذاکرات ذکر شده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در هر صورت تصمیمات کنفرانس‌های اداری باید با مقررات این قرارداد منطبق باشد.

۵۲ - ۳ - (۱) دستور جلسه یک کنفرانس اداری جهانی ممکن است شامل نکات زیر باشد:

‌الف - تجدید نظر در قسمتی از آیین‌نامه‌های اداری که در بند ۲۰۳ ذکر شده.

۵۳ - ب - به طور استثناء تجدید نظر کامل در یک یا چند آیین‌نامه.

۵۴ - پ - سایر مسائلی که جنبه جهانی داشته و در حدود صلاحیت کنفرانس باشد.

۵۵ - ۲ - دستور مذاکرات یک کنفرانس اداری باید حاوی مسائلی باشد که منحصراً جنبه ارتباطی ناحیه‌ای داشته باشد به اضافه دستورات کلی برای‌هیأت بین‌المللی فرکانس‌ها در اموری که ناحیه مربوطه ذی‌نفع است مشروط بر این که خلاف مصالح ناحیه دیگر نباشند و در هر صورت تصمیمات این‌قبیل کنفرانس‌ها باید با مقررات آیین‌نامه‌های اداری منطبق باشد.

۵۶ - ۴ (۱) شورای اداری دستور مذاکرات کنفرانس اداری را با موافقت اکثریت اعضاء اصلی اتحادیه و دستور مذاکرات کنفرانس اداری ناحیه‌ای را با‌موافقت اکثریت اعضاء اصلی ناحیه مربوط و با رعایت مقررات بند ۷۶ تدوین می‌نماید.

۵۷ - (۲) عنداللزوم دستور مذاکرات فوق‌الذکر باید متضمن مسائلی باشد که نسبت به درج آنها از طرف مجمع عمومی اتخاذ تصمیم شده.

۵۸ - (۳) - دستور مذاکرات کنفرانس اداری جهانی بیسیم ممکن است شامل نکات زیر هم باشد:

‌الف - انتخاب اعضاء هیأت بین‌المللی ثبت فرکانسها با رعایت مقررات بندهای ۱۷۲ تا ۱۷۴.

۵۹ - ب - صدور دستور درباره فعالیت‌های هیأت مزبور و بررسی فعالیت‌های مذکور.

۶۰ - ۵ (۱) یک کنفرانس اداری جهانی در موارد زیر تشکیل می‌شود:

‌الف - بنابر تصمیم یک مجمع عمومی که تاریخ و محل انعقاد کنفرانس نیز ممکن است از طرف مجمع عمومی تعیین شود.

۶۱ - ب - بنابر توصیه کنفرانس اداری جهانی ماقبل.

۶۲ - پ - بنابر تقاضای لااقل ربع اعضای اصلی و اعضای وابسته اتحادیه که هر یک جداگانه به عنوان دبیر کل ارسال شده باشد.

۶۳ - ت - بنابر پیشنهاد شورای اداری.

۶۴ - (۲) در موارد مذکوره ضمن بندهای ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و احتمالاً بند ۶۰ تاریخ و محل کنفرانس از طرف شورای اداری و موافقت اکثریت اعضای‌اصلی اتحادیه و رعایت مقررات بند ۷۶ تعیین می‌شود.

۶۵ - ۶ (۱) یک کنفرانس اداری ناحیه در موارد زیر تشکیل می‌شود:

‌الف - ب - بنابر تصمیم یک مجمع عمومی.

۶۶ - ب - بنابر توصیه کنفرانس اداری جهانی یا ناحیه‌ای ماقبل.

۶۷ - پ - بنابر تقاضای لااقل یک چهارم اعضای اصلی و اعضای وابسته اتحادیه منتسب به ناحیه ذی‌نفع که هر یک منفرداً به عنوان دبیر کل ارسال شده باشد.

۶۸ - ت - به موجب پیشنهاد شورای اداری.

۶۹ - (۲) در موارد مذکوره ضمن بندهای ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و احتمالاً بند ۶۵ تاریخ و محل کنفرانس از طرف شورای اداری و با موافقت اکثریت اعضای‌اصلی اتحادیه منتسب به ناحیه ذی‌نفع و رعایت مقررات بند ۷۶ تعیین می‌شود.

۷۰ - ۷ (۱) دستور مذاکرات و تاریخ و محل کنفرانس اداری ممکن است در موارد زیر تغییر نماید:

‌الف - بنابر تقاضای لااقل یک چهارم اعضای اصلی و اعضای وابسته اتحادیه در مورد کنفرانس اداری جهانی و یک چهارم اعضای اصلی و اعضاء‌وابسته اتحادیه منتسب به ناحیه ذی‌نفع در مورد کنفرانس ناحیه‌ای که به طور انفرادی به عنوان دبیر کل ارسال و مورد تأیید شورای اداری قرار گرفته‌باشد.

۷۱ - الف - بر حسب پیشنهاد شورای اداری.

۷۲ - (۲) در موارد مذکور ضمن بندهای ۷۰ و ۷۱ تغییرات پیشنهاد شده با موافقت اکثریت اعضای اصلی اتحادیه درباره کنفرانس اداری جهانی و با‌موافقت اکثریت اعضاء اصلی اتحادیه منتسب به ناحیه ذی‌نفع و با رعایت مقررات بند ۷۶ مورد تأیید قطعی قرار می‌گیرد.

۷۳ - ۸ (۱) شورای اداری در صورتی که مفید بداند می‌تواند قبل از انعقاد جلسه عمومی کنفرانس اداری یک جلسه مقدماتی تشکیل دهد تا راجع به‌اصول کار و روش کنفرانس پیشنهاداتی تهیه نمایند.

۷۴ - (۲) جلسه مقدماتی مزبور و دستور مذاکرات آن با رعایت مقررات بند ۷۶ باید در مورد کنفرانس اداری جهانی به تصویب اکثریت اعضای اصلی‌اتحادیه و در مورد کنفرانس ناحیه به تصویب اکثریت اعضاء اصلی اتحادیه منتسب به ناحیه ذی‌نفع برسد.

۷۵ - (۳) متن موضوعاتی که به تصویب نهایی جلسه مقدماتی رسیده به صورت یک گزارش که به تصویب جلسه و امضای رئیس رسیده باشد‌جمع‌آوری و نگاهداری می‌شود مگر این که جلسه در این مورد نظر دیگری اتخاذ نماید.

۷۶ - ۹ - در موارد مذکوره ضمن بندهای ۵۶ و ۶۴ و ۶۹ و ۷۲ و ۷۴ اعضای اصلی اتحادیه که ظرف مدت معینه از طرف شورای اداری پاسخ ندهند در‌حکم این است که اصولاً در اخذ رأی شرکت ننموده‌اند و در احتساب حد نصاب اکثریت منظور نخواهند شد و چنان چه پاسخ‌های واصله به حد نصاب‌نرسد برای مرتبه دوم اخذ رأی به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۸ - آیین‌نامه داخلی کنفرانس‌ها و مجمع‌ها

۷۷ - کنفرانس‌ها و مجمع‌ها برای حسن جریان فعالیت‌ها و رهبری مذاکرات خود از مقررات آیین‌نامه‌های داخلی مندرج در آیین‌نامه عمومی منضمه به‌این قرارداد استفاده می‌نماید معهذا هر کنفرانس یا مجمع می‌تواند در صورتی که لازم بداند اضافه بر مقررات مذکوره در فصل ۹ آیین‌نامه عمومی‌مقررات دیگری تصویب و اجراء نماید مشروط بر این که منطبق با مقررات قرارداد و آیین‌نامه عمومی باشد.

‌ماده ۹ - شورای اداری

‌الف - سازمان و طرز عمل.

۷۸ - ۱ - (۱) شورای اداری تشکیل می‌شود از ۲۹ عضو اصلی اتحادیه که از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند عمل انتخاب باید به نحوی انجام‌گیرد که ضرورت شرکت قسمت‌های مختلف گیتی در شورا منصفانه رعایت شود اعضای اتحادیه که برای شورای اداری انتخاب شده‌اند تا زمانی که‌مجمع عمومی شورای جدیدی را انتخاب نماید ایفاء وظیفه خواهند نمود و حق انتخاب شدن در شورای مابعد را نیز دارند.

۷۹ - (۲) هرگاه در خلال مدت بین دو مجمع عمومی یک کرسی خالی در شورای اداری پدید آید کشوری استحقاق اشغال آن را دارد که در آخرین‌انتخابات بین اعضای دیگر همان منطقه که اکثریت را نبرده‌اند رأی زیادتری آورده باشد.

۸۰ - (۳) در موارد زیر یک کرسی بلا متصدی تلقی می‌شود:

‌الف - هرگاه یک عضو شورا در دو جلسه متوالی سالیانه شورا حاضر نشود.

۸۱ - ب - هرگاه یک کشور عضو اصلی اتحادیه از انجام وظایف شورای اداری استعفا دهد.

۸۲ - (۲) هر یک از اعضاء شورای اداری برای شرکت در جلسات شورا شخصی را انتخاب می‌نماید که حتی‌المقدور از کارمندان اداره تله‌کمونیکاسیون‌آن عضو بوده یا مستقیماً در مقابل اداره مزبور یا به نام آن مسئولیت داشته و در امور تله‌کمونیکاسیون دارای صلاحیت و تجربه باشد.

۸۳ - ۳ - هر عضو شورای اداری صاحب یک رأی است.

۸۴ - ۴ - شورای اداری آیین‌نامه خاص داخلی خود را تدوین می‌نماید.

۸۵ - ۵ - در آغاز هر جلسه سالیانه شورای اداری رئیس و نایب رئیس خود را انتخاب می‌نماید که تا افتتاح جلسه سالیانه دیگر انجام وظیفه خواهند‌نمود و می‌توانند برای بار دیگر هم انتخاب شوند و در غیاب رئیس نایب رئیس جایگزین او می‌شود.

۸۶ - ۶ (۱) شورای اداری جلسه سالیانه خود را در مقر اتحادیه تشکیل می‌دهد.

۸۷ - (۲) در خلال جلسه مزبور شورا می‌تواند تصمیم بگیرد که به طور استثناء جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل دهد.

۸۸ - (۳) - در فاصله زمان بین جلسات عمومی شورا می‌تواند به تقاضای اکثریت اعضاء اصلی اتحادیه و به دعوت رئیس خود جلسه فوق‌العاده‌ای‌تشکیل دهد محل تشکیل این جلسه اصولاً باید در مقر اتحادیه باشد.

۸۹ - ۷ - دبیر کل و نایب او - رئیس و نایب رئیس هیأت بین‌المللی ثبت فرکانسها و مدیران هیأت‌های مشاوره بین‌المللی می‌توانند بدون حق رأی در‌مذاکرات شورا شرکت نمایند و شورا می‌تواند برای این عضوها جلسات اختصاصی تشکیل دهد.

۹۰ - ۸ - دبیر کل اتحادیه عهده‌دار انجام وظایف دبیری شورا خواهد بود.

۹۱ - ۹ - در فاصله زمان بین دو مجمع عمومی شورای اداری به نمایندگی مجمع عمومی نام برده و در حدود اختیاراتی که از طرف آن مجمع به دو‌تفویض شده امور جاریه را انجام می‌دهد.

۹۲ - (۲) شورا از اختیارات فوق فقط در جلسات رسمی استفاده می‌نماید.

۹۳ - ۱۰ - نماینده هر یک از کشورهای عضو شورای اداری حق دارد به عنوان ناظر در جلسات ارگانهای دائمی اتحادیه مذکوره در شماره‌های ۳۰ و ۳۱‌و ۳۲ شرکت نماید.

۹۴ - ۱۱ - هزینه مسافرت نمایندگان هر یک از اعضاء شورا و مخارج اقامت آنها برای مدتی که جلسات تشکیل می‌شود از طرف اتحادیه پرداخت‌می‌شود.

ب - وظایف.

۹۵ - ۱۲ - (۱) شورای اداری با بذل مساعی لازم اهتمام می‌نماید که اعضای اصلی و اعضای وابسته قادر باشند مقررات قرارداد و آیین‌نامه‌ها و‌تصمیمات مجمع عمومی و عنداللزوم تصمیمات کنفرانسها و جلسات دیگر اتحادیه‌ها را به سهولت اجراء نمایند.

۹۶ - (۲) هماهنگی کامل در عملیات اتحادیه را تأمین می‌نماید.

۹۷ - ۱۳ - و بالاخص شورا.

‌الف - وظایفی که از طرف مجمع عمومی به آن محول شده انجام می‌دهد.

۹۸ - ب - در خلال مدت بین دو مجمع عمومی با سازمان‌های بین‌المللی مذکوره در مواد ۲۹ و ۳۰ هماهنگی برقرار نموده و برای تأمین این منظور به‌نام اتحادیه با سازمان‌های بین‌المللی ارتباطات دور هم موافقتنامه‌های موقت منعقد می‌نماید و این قبیل موافقتنامه‌های موقت بر طبق مقررات بند ۴۲‌باید به مجمع عمومی بعدی تسلیم شود.

۹۹ - پ - با رعایت دستورهای کلی مجمع عمومی نسبت به تعیین تعداد اعضای دبیرخانه تخصصی ارگان‌های دائمی اتحادیه و تعیین پایه‌های‌استخدامی آنها تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

۱۰۰ - ت - آیین‌نامه‌هایی که برای امور اداری و مالی ضروری تشخیص دهد تدوین می‌نماید و درباره آیین‌نامه‌های مربوط به امور اداری روش واحد‌سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی را راجع به حقوق و مستمری و بازنشستگی مورد توجه قرار می‌دهد.

۱۰۱ - ث - کیفیت جریان امور اداری اتحادیه را نظارت می‌نماید.

۱۰۲ - ج - با رعایت نهایت صرفه‌جویی بودجه سالیانه اتحادیه را بررسی و تصویب می‌نماید.

۱۰۳ - چ - برای رسیدگی سالیانه به حسابهای اتحادیه که از طرف دبیر کل تهیه می‌شود اقدامات لازم معمول و حسابهای مزبور را برای تسلیم به مجمع‌عمومی بعدی تأیید می‌نماید.

۱۰۴ - ح - در صورت ضرورت.

۱ - اشل - حقوق کارمندان رسمی و گروه کارمندان عالی رتبه را به استثنای حقوق مقامات انتخابی به نحوی تنظیم می‌نماید که با مأخذ حقوق‌های‌سازمان ملل در طبقات مشابه منطبق گردد.

۱۰۵ - ۲ - اشل حقوق کارمندان سرویس‌های عمومی را به ترتیبی تنظیم می‌نماید که با حقوقهای مقرره از طرف سازمان ملل متحد و سازمان‌های‌تخصصی مستقر در مقر اتحادیه تطبیق نماید.

۱۰۶ - ۳ - حق مقام کارمندان رسمی و رتبه‌های عالی اتحادیه و همچنین مقامات انتخابی را بر اساس تصمیمات سازمان ملل متحد تعیین می‌نماید.

۱۰۷ - ۴ - مزایای کارمندان اتحادیه را به مأخذ تغییراتی که سازمان ملل به منظور استقرار روش واحد پذیرفته تعیین می‌نماید.

۱۰۸ - ۵ - سهمیه‌هایی را که اتحادیه کارمندان اتحادیه به صندوق مستمری ملل متحد تأدیه می‌نماید بر اساس تصمیمات کمیته مشترک صندوق مزبور‌تعیین می‌نماید.

۱۰۹ - ۶ - مزایای افزایش هزینه زندگی که به مشترکین صندوق بیمه کارمندان اتحادیه پرداخت می‌شود به مأخذ عملکرد سازمان ملل تعیین می‌نماید.

۱۱۰ - خ - با رعایت مقررات مواد ۶ و ۷ برای دعوت مجمع عمومی و کنفرانسهای اداری اتحادیه اقدام به عمل می‌آورد.

۱۱۱ - د - عنداللزوم پیشنهاداتی که مفید تشخیص دهد به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد.

۱۱۲ - ذ - فعالیت‌های سازمان‌های دائمی اتحادیه را هماهنگ نموده برای انجام تقاضاها یا توصیه‌های سازمان‌های مزبور مساعی لازم مبذول و‌گزارش‌های سالیانه آنها را بررسی می‌نماید

۱۱۳ - ر - چنانچه کرسی نایب دبیر کل بلامتصدی شود لدی‌الاقتضا شخصی را برای کفالت آن مقام تعیین‌می‌نماید.

۱۱۴ - ز - در صورتی که کرسی‌های مدیران کمیته‌های مشاوره بین‌المللی بلامتصدی شود اشخاصی را برای کفالت کرسی‌های مزبور انتخاب می‌نماید.

۱۱۵ - ژ - وظایف دیگر مذکوره در این قرارداد و هر اقدامی که برای حسن اداره امور اتحادیه ضروری تشخیص دهد و در حدود مقررات قراردادها و‌آیین‌نامه‌ها باشد انجام می‌دهد.

۱۱۶ - س - اهتمام لازم به عمل می‌آورد تا پس از موافقت اکثریت اعضاء اصلی اتحادیه مسائلی را که در این قرارداد و ضمائم آن پیش‌بینی نشده و‌نمی‌توان تا کنفرانس ذی‌صلاحیت بعدی معوق گذارد به عنوان موقت حل و فصل نماید.

۱۱۷ - ش - گزارش فعالیت‌های خود و اتحادیه را برای بررسی به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد.

۱۱۸ - ص - پس از پایان هر جلسه در اسرع وقت گزارش موجزی از فعالیت‌های خود به ضمیمه اسنادی که ضروری بداند برای اعضاء اصلی و اعضاء‌وابسته اتحادیه ارسال می‌دارد.

۱۱۹ - ض - برای تشویق کشورهای جدید و در حال توسعه به تأمین همکاری فنی از کلیه وسائل ممکنه بالاخص شرکت دادن اتحادیه در برنامه‌های‌اختصاصی سازمان ملل استفاده می‌نماید تا در اجرای هدف اتحادیه که بسط وسائل مخابراتی است اهتمام به عمل آمده باشد.

‌ماده ۱۰ - دبیرخانه کل

۱۲۰ - ۱ (۱) دبیرخانه کل به وسیله یک دبیر کل و معاضدت یک نایب دبیر کل اداره می‌شود.

۱۲۱ - (۲) دبیر کل و نایب او از تاریخی که هنگام انتخابشان تعیین شده به کار اشتغال ورزیده و اصولاً تا زمانی که مجمع عمومی بعدی تعیین خواهد‌نمود انجام وظیفه می‌نمایند و حق دارند برای مرتبه دیگر هم انتخاب شوند.

۱۲۲ - (۳) دبیر کل نسبت به کلیه فعالیت‌های اتحادیه اعم از اداری و مالی در مقابل شورای اداری مسئولیت دارد و نایب دبیر کل در مقابل دبیر کل.

۱۲۳ - (۴) چنانچه پست دبیر کلی بلامتصدی بماند نایب دبیر کل کفالت وظایف او را به عهده دارد.

۱۲۴ - ۲ - دبیر کل عهده‌دار وظایف زیر است:

‌الف - با کمک کمیته هماهنگی که در ماده ۱۱ تشریح شده فعالیت‌های ارگان‌های دائمی اتحادیه را هماهنگ می‌سازد.

۱۲۵ - ب - بر طبق دستورات مجمع عمومی و آیین‌نامه‌هایی که شورای اداری تدوین نموده نسبت به اداره امور و انتصاب کارمندان دبیرخانه کل اقدام‌می‌نماید.

۱۲۶ - پ - برای تشکیل دبیرخانه‌های اختصاصی سازمان‌های دائمی و انتصاب کارمندان سازمان‌های مزبور با موافقت و نظر رئیس هر سازمان اقدام‌می‌نماید ولی در مورد انتصاب یا برکناری کارمندان اتخاذ تصمیم نهایی با دبیر کل است.

۱۲۷ - ت - تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی را در مورد مزایا و بازنشستگی و شرایط استخدام به شورای اداری گزارش می‌دهد.

۱۲۸ - ث - در اجرای آیین‌نامه‌های اداری و مالی که به تصویب شورای اداری رسیده نظارت می‌نماید.

۱۲۹ - ج - نسبت به کارمندان دبیرخانه‌های تخصصی که مستقیماً زیر نظر رؤسای سازمان‌های دائمی اتحادیه انجام وظیفه می‌نمایند بالاخص از نظر‌اداری نظارت می‌نماید.

۱۳۰ - ج - تأمین امور دبیرخانه قبل از کنفرانس‌ها و بعد از آنها.

۱۳۱ - چ - تأمین امور دبیرخانه کلیه کنفرانس‌های اتحادیه (‌در صورت امکان با همکاری دولت دعوت‌کننده) و تهیه وسایل لازم برای تشکیل جلسات‌هر یک از ارگان‌های دائمی اتحادیه با همکاری رئیس ارگان ذی‌نفع و به علاوه دبیر کل می‌تواند بنابر تقاضا و با تنظیم قرارداد امور دبیرخانه جلسات‌دیگری را هم که مربوط به ارتباطات دور باشد تأمین نماید.

۱۳۲ - ح - طبق آخرین اطلاعات واصله از ارگان‌های دائمی اتحادیه یا ادارات فهرست‌های رسمی تهیه و انتشار می‌دهد کارت‌های معرف و‌پرونده‌های دیگری که برای انجام وظایف هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس لازم باشد از این قاعده مستثنی هستند.

۱۳۳ - خ - نشر نظرات و پیشنهادات مهم ارگان‌های دائمی اتحادیه.

۱۳۴ - د - نشر موافقتنامه‌های بین‌المللی و ناحیه‌ای مربوط به ارتباطات دور که از طرف متعاهدین اتحادیه ارسال شده و در دسترس گذاردن آخرین‌اسناد مربوطه.

۱۳۵ - ذ - نشر مقررات اصول فنی هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها و اسناد مربوط به تخصیص فرکانس‌ها و استفاده از آنها به همان کیفیت که از طرف‌هیأت مزبور در اجرای وظایف محوله تهیه شده.

۱۳۶ - ر - با مراجعه به ارگان‌های دیگر در صورت اقتضا اسناد زیر را تدوین و منتشر می‌نماید.

۱۳۷ - ۱ - مدارک شاخص سازمان و تشکیل اتحادیه.

۱۳۸ - ۲ - آمارهای عمومی و اسناد رسمی دیگر اتحادیه به کیفیتی که در آیین‌نامه ضمیمه قرارداد تصریح شده.

۱۳۹ - تهیه سایر مدارک که تنظیم آنها را کنفرانس‌ها و شورای اداری مقرر داشته‌اند.

۱۴۰ - ز - توزیع اسنادی که به طبع رسیده.

۱۴۱ - ژ - اطلاعات داخلی و بین‌المللی مربوط به امور ارتباطات دور را از اتمام کشورهای گیتی جمع‌آوری و منتشر می‌نماید.

۱۴۲ - س - با همکاری سایر ارگان‌های دائمی اتحادیه اطلاعات فنی اداری که بالاخص برای کشورهای جدید و در حال توسعه مفید است جمع‌آوری‌و منتشر می‌سازد تا شبکه ارتباطات دور کشورهای مزبور بهبود یابد و توجه آنها را به امکاناتی که ضمن برنامه‌های بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل‌اجرا می‌شود جلب می‌نماید.

۱۴۳ - ش - اطلاعاتی را که از لحاظ بسط وسائل فنی در بهبود امر بهره‌برداری از سرویسهای تله‌کمونیکاسیون و به منظور حداکثر استفاده از‌فرکانس‌های بیسیم از جنبه تقلیل مزاحمت برای اعضاء اصلی و اعضاء وابسته مفید بداند جمع‌آوری و منتشر می‌سازد.

۱۴۴ - ص - با استفاده از اطلاعاتی که خود تحصیل می‌نماید یا در اختیار او گذارده می‌شود و آن چه ممکن است از سازمان‌های دیگر بین‌المللی به‌دست آورد مجله‌ای که حاوی اخبار و مدارک کلی مربوط به تله‌کمونیکاسیون باشد تهیه و توزیع می‌نماید.

۱۴۵ - ض - طرح بودجه سالیانه را تهیه و برای تصویب تسلیم شورای اداری می‌دارد طرح مزبور پس از تصویب به منظور اطلاع برای کلیه اعضای‌وابسته ارسال می‌شود.

۱۴۶ - ط - گزارش امور مالی را هرساله و گزارش خلاصه حسابها را قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی تهیه و تقدیم شورای اداری می‌دارد گزارشات‌مزبور پس از ممیزی و تأیید شورای اداری جهت اطلاع برای کلیه اعضای اصلی و اعضای وابسته ارسال و مآلا برای بررسی و تصویب نهایی به مجمع‌عمومی مابعد، تقدیم می‌گردد.

۱۴۷ - ظ - گزارش فعالیت‌های سالیانه اتحادیه را تهیه و پس از تأیید شورای اداری برای کلیه اعضای اصلی و اعضای وابسته ارسال می‌نماید.

۱۴۸ - ع - انجام تمام وظایف دیگر دبیرخانه اتحادیه را تأمین می‌نماید.

۱۴۹ - غ - سمت نماینده قانونی اتحادیه را دارا است.

۱۵۰ - ف - نایب دبیر کل در تمام مراحل به دبیر کل کمک می‌نماید و وظایفی را که دبیر کل به او محول می‌دارد انجام خواهد داد و در غیبت دبیر کل‌وظایف او را عهده‌دار است.

۱۵۱ - ق - دبیر کل و نایب او می‌توانند در جلسات مجمع عمومی هیأت‌های مشاوره بین‌المللی و کلیه کنفرانس‌های اتحادیه به عنوان مشاور شرکت‌نمایند هم چنین دبیر کل یا نماینده او می‌توانند در تمام مجمع‌های دیگر اتحادیه با عنوان مشاور شرکت نمایند کیفیت شرکت آنها در جلسات شورای‌اداری ضمن بند شماره ۸۹ توجیه شده.

‌ماده ۱۱ - هیأت هماهنگی

۱۵۲ - ۱ (۱) در مسائل اداری و مالی و کمک‌های فنی که مورد استفاده چند سازمان دائمی باشد و در مسائلی که مربوط به روابط خارجی بوده و جنبه‌سیاسی داشته باشد هیأتی به نام کمیته هماهنگی اظهار نظر و به مدیر کل کمک می‌نماید.

۱۵۳ - (۲) کمیته مزبور مسائل مهمه‌ای را که از طرف شورای اداری ارجاع می‌شود بررسی نموده و پس از مطالعه موضوع‌های ارجاع شده گزارشی تهیه‌و به وسیله دبیر کل به شورا تسلیم می‌نماید.

۱۵۴ - (۳) کمیته بالاخص در انجام اموری که به موجب مقررات مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ به عهده دبیر کل واگذار شده با نامبرده همکاری‌خواهد نمود.

۱۵۵ - (۴) کمیته نتایج فعالیت‌های اتحادیه را در مورد کمک‌های فنی بررسی نموده و در این باره توصیه‌هایی تهیه و به وسیله دبیر کل شورای اداری‌تسلیم می‌دارد.

۱۵۶ - کمیته برای شرکت ارگان‌های دائمی اتحادیه در کنفرانس‌های سازمان‌های بین‌المللی مذکور در مواد ۲۹ و ۳۰ مساعی لازم به عمل می‌آورد.

۱۵۷ - ۲ - کمیته اهتمام می‌نماید که در اخذ تصمیماتش اتفاق آراء وجود داشته باشد معهذا دبیر کل می‌تواند درباره مسائلی که جنبه فوریت دارد‌تصمیماتی اتخاذ نماید حتی اگر موضوع مورد تأیید دو نفر یا بیشتر از اعضاء کمیته قرار نگیرد در این قبیل موارد و در صورت تقاضای کمیته گزارشی که‌مورد تأیید تمام اعضای کمیته باشد به شورا تسلیم می‌شود اگر در چنین وضعیت مسائل مورد نظر جنبه فوریت نداشته ولی با اهمیت تلقی شود برای‌بررسی و مطالعه به جلسه بعدی شورای اداری ارجاع می‌شود.

۱۵۸ - ۳ - ریاست کمیته را دبیر کل عهده‌دار است و اعضاء آن عبارتند از نایب دبیر کل رؤسای هیأت‌های مشاوره بین‌المللی و رئیس هیأت بین‌المللی‌ثبت فرکانس‌ها.

۱۵۹ - ۴ - کمیته بنا به دعوت رییس خود و عموماً ماهی یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.

‌ماده ۱۲ - کارمندان انتخابی - و کارمندان استخدامی

۱۶۰ - ۱ - دبیر کل، نایب دبیر کل و رؤسای هیأت‌های مشاوره بین‌المللی باید از اتباع کشورهای عضو اتحادیه انتخاب شوند و هنگام انتخاب آنها لازم‌است اصول مشروحه در شماره ۱۶۴ و این که از کلیه مناطق جهانی انتخاب شوند مورد توجه کامل قرار گیرد.

۱۶۱ - ۲ (۱) - کارمندان انتخابی و کارمندان استخدامی اتحادیه در انجام وظایف خود نباید از هیچ دولت یا مقامی غیر از مقامات اتحادیه کسب‌دستور نمایند یا دستوری بپذیرند و از هر عملی که خلاف شئون کارمندی بین‌المللی آنها باشد اجتناب پذیرند.

۱۶۲ - (۲) - هر یک از اعضاء اصلی و وابسته اتحادیه باید جنبه بین‌المللی بودن وظایف کارمندان انتخابی و استخدامی اتحادیه را محترم دانسته و‌هرگز در صدد بر نیایند آنها را در انجام وظایف تحت تأثیر قرار دهند.

۱۶۳ - (۳) - کارمندان انتخابی و کارمندان استخدامی اتحادیه نباید خارج از مشاغل خود با منافع مادی مؤسسه ارتباطی دیگری سهیم باشند.

۱۶۴ - ۳ - هنگام استخدام و تعیین شرایط مشاغل کارمندان استخدامی باید میزان کاردانی و صلاحیت و صحت عمل آنها مورد توجه قرار گرفته و‌حتی‌المقدور این موضوع رعایت شود که کارمندان باید از کلیه مناطق جهانی استخدام شوند.

‌ماده ۱۳ - هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها

۱۶۵ - ۱ - وظایف اصلی هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها به شرح زیر است:

‌الف - ثبت فرکانس‌های انتخابی هر کشور به کیفیتی که طبق مقررات مشروحه در آیین‌نامه بیسیم و تصمیمات کنفرانس‌های ذی‌صلاحیت اتحادیه و به‌منظور شناسایی بین‌المللی تاریخ و هدف و مشخصات فنی هر یک از فرکانس‌های مزبور تعیین گردد.

۱۶۶ - ب - اظهار نظر در این که اعضای اصلی و اعضای وابسته بتوانند تا حداکثر امکان از مدارهای بیسیم در ردیف‌هایی که احتمال مزاحمت و‌تداخل دارد استفاده نمایند.

۱۶۷ - پ - انجام وظایف دیگری که مربوط به تخصیص فرکانس‌ها و استفاده از آنها باشد و از طرف یک کنفرانس صلاحیتدار اتحادیه مقرر شده باشد و‌تهیه مقدمات تشکیل این قبیل کنفرانس‌ها و اجراء تصمیمات آن کنفرانس‌ها به دستور شورای اداری و تصویب اکثریت اعضاء اصلی اتحادیه.

۱۶۸ - ت - مهیا داشتن پرونده‌هایی که مربوط به انجام وظایف آن کنفرانس می‌باشد.

۱۶۹ - ث - هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها ارگانی است مرکب از پنج عضو مستقل و اعضاء آن بر طبق مقررات بندهای ۱۷۲ تا ۱۸۰ انتخاب‌می‌شوند.

۱۷۰ - (۲) اعضای هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها باید در امور فنی مربوط به بیسیم صلاحیت مسلم داشته و در مورد ثبت فرکانس‌ها و استفاده از آنها‌تجارب کافی حاصل نموده باشند.

۱۷۱ - (۳) به اضافه به منظور درک کامل مسائلی که بنابر شرح مندرجه در بند ۱۶۶ هیأت با آنها مواجهه می‌شود.

‌هر یک از اعضاء باید با اوضاع و احوال جغرافیایی - اقتصادی - و روحیات اجتماعی لااقل یک منطقه از مناطق دنیا آشنایی داشته باشد.

۱۷۲ - (۳) پنج عضو هیأت در مدت لااقل ۵ سال به وسیله یک کنفرانس اداری جهانی که عهده‌دار بررسی مسائل عمومی بیسیم است انتخاب می‌شوند‌اعضای مزبور از بین نامزدهای کشورهای عضو اصلی انتخاب خواهند شد هر عضو اصلی فقط می‌تواند یک نامزد از قلمرو کشور خود معرفی نماید و‌هر نامزد باید واجد مشخصات مذکوره در بندهای ۱۷۰ و ۱۷۱ باشد.

۱۷۳ - (۲) مقررات این انتخاب را خود کنفرانس وضع می‌نماید به ترتیبی که اصل تقسیم‌بندی عادلانه مناطق مختلفه جهانی تأمین شود.

۱۷۴ - (۳) در هر دوره انتخابیه هر یک از اعضاء شاغل کمیته می‌توانند مجدداً از طرف کشور متبوع خود نامزد معرفی شوند.

۱۷۵ - (۴) تاریخ شروع به کار اعضاء هیأت از طرف کنفرانس اداری جهانی که آنها را انتخاب نموده تعیین می‌شود و تا زمانی که کنفرانس انتخاب‌کننده‌جانشینهای آنها را اعلام دارد به انجام وظیفه اشتغال خواهند داشت.

۱۷۶ - (۵) اگر در خلال مدت بین دو کنفرانس جهانی که عهده‌دار انتخاب اعضاء هیأت هستند یک نفر از اعضاء هیأت استعفا دهد یا بیش از سی روز‌بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری نماید یا فوت گردد رییس هیأت از کشور متبوع آن عضو دعوت می‌نماید که هرچه زودتر شخص دیگری را‌برای جانشینی او تعیین نماید.

۱۷۷ - (۶) اگر کشور عضو مزبور تا انقضاء ۳ ماه از تاریخ دعوت جانشینی تعیین ننماید برای باقی مانده مدت فعالیت کمیته از حق تعیین شخصی برای‌اشغال کرسی خالی مورد نظر محروم می‌شود.

۱۷۸ - (۷) اگر در خلال مدت بین دو کنفرانس اداری جهانی که موظف به انتخاب اعضاء هیأت هستند شخصی که به عنوان جانشین عضو دیگر تعیین شده استعفا دهد یا بیش از سی روز بدون عذر موجه ترک خدمت نماید یا فوت شود کشور متبوع آن شخص حق تعیین جانشین دیگری را ندارد.

۱۷۹ - (۸) در موارد مشروحه در بندهای ۱۷۷ و ۱۷۸ رییس هیأت از دبیر کل تقاضا می‌نماید از کشورهای عضو اصلی اتحادیه که جزء منطقه مربوطه‌هستند دعوت نماید که هر یک نامزدهایی معرفی نمایند تا شورای اداری در جلسه سالیانه بعد نسبت به انتخاب جانشین اقدام نماید.

۱۸۰ -(۹) در خلال مدت بین دو کنفرانس اداری جهانی که عهده‌دار انتخاب اعضاء کمیته هستند کشورهایی که اتباع آنها به عضویت کمیته انتخاب شده‌اند حتی‌المقدور از احضار اتباع خود اجتناب نمایند تا در حسن جریان امور کمیته خللی حاصل نشود.

۱۸۱ - ۴ (۱) اصول فعالیت‌های کمیته در آیین‌نامه بیسیم تصریح شده.

۱۸۲ - (۲) اعضاء کمیته از بین خود یک رییس و یک نایب رییس انتخاب می‌کنند که مدت یک سال انجام وظیفه خواهند نمود پس از یک سال نایب‌رییس قائم‌مقام رییس می‌شود و نایب رییس دیگری انتخاب می‌گردد.

۱۸۳ - (۳) کمیته یک دبیرخانه اختصاصی در اختیار دارد.

۱۸۴ - ۵ (۱) اعضای کمیته بدون توجه به این که نماینده یک کشور یا منطقه‌ای هستند مانند یک مأمور بی‌طرف و واجد مقام نمایندگی بین‌المللی‌انجام وظیفه می‌نماید.

۱۸۵ - (۲) - هیچ یک از اعضاء کمیته نباید در انجام وظایف خود از یک دولت یا از عضو یک دولت یا از سازمان و یا شخصی کسب دستور نماید یا‌دستوری بپذیرد ضمناً هر عضو اصلی یا عضو وابسته اتحادیه باید جنبه بین‌المللی بودن کمیته و عملیات اعضاء آن را محترم دانسته و هیچ گاه در صدد‌بر نیاید آنها را در انجام وظایف تحت نفوذ قرار دهد.

‌ماده ۱۴ - هیأت‌های مشورتی بین‌المللی

186 - 1 - (1) هیأت مشورتی بین‌المللی بیسیم C.C.I.R راجع به مسائل فنی و بهره‌برداری بیسیم مطالعاتی به عمل آورده و اظهار نظر می‌نماید.

187 - (2) هیأت مشورتی بین‌المللی تلگرافی و تلفنی C.C.I.T.T موظف است راجع به مسائل فنی و بهره‌برداری و نرخ‌بندی تلگرافی و تلفنی‌مطالعاتی به عمل آورده و اظهار نظر نماید.

۱۸۸ - (۳) هر یک از هیأت‌های مشورتی ضمن انجام وظیفه باید در امر مطالعه و اظهار نظر نسبت به مسائلی که با ایجاد و توسعه ارتباطات دور - در‌کشورهای جدید و در حال توسعه رابطه مستقیم دارد مساعی کافی مبذول دارند.

۱۸۹ - (۴) هر یک از هیأت‌های مشورتی می‌توانند بنابر تقاضای کشورهای ذی‌نفع راجع به مسائل مربوط به ارتباطات دور داخلی آن کشورها مطالعه و‌اظهار نظر نمایند مطالعه این قبیل مسائل باید بر طبق مقررات بند ۱۹۰ انجام گیرد.

۱۹۰ - ۲ (۱) مسائلی را که هر هیأت مشورتی درباره آنها مأمور رسیدگی و اظهار نظر است عبارتند از مسائلی که از طرف مجمع عمومی - یا کنفرانس‌اداری - یا شورای اداری یا هیأت‌های مشورتی دیگر - یا هیأت بین‌المللی ثبت فرکانس‌ها ارجاع شده به اضافه مسائلی که مجمع عمومی همان هیأت‌تصمیم به مطالعه آنها گرفته و مسائلی که در خلال مدت بین دو مجمع عمومی مطالعه آنها کتباً از طرف ۲۰ عضو اصلی و عضو وابسته تقاضا و تأیید‌شده باشد.

۱۹۱ - (۲) مجمع‌های عمومی هیأت‌های مشورتی بین‌المللی می‌توانند در مورد مسائلی که تحت مطالعه دارند پیشنهاداتی که با نتیجه بررسی‌ها و‌نظرات آنها رابطه مستقیم دارد به کنفرانس‌های اداری تسلیم نمایند.

۱۹۲ - ۳ - اعضای هیأت‌های مشورتی بین‌المللی عبارتند از:

‌الف - کلیه اعضای اصلی و اعضای وابسته اتحادیه.

۱۹۳ - ب - هر مؤسسه خصوصی بهره‌بردار مجاز که با تأیید عضو اصلی یا عضو وابسته مربوطه تقاضای شرکت در فعالیت‌های هیأت را نموده باشد.

۱۹۴ - ۴ - فعالیت‌ها و وظایف هر هیأت مشورتی بین‌المللی به وسیله مقامات زیر انجام می‌شود:

‌الف - مجمع عمومی که اصولاً هر ۳ سال یک مرتبه تشکیل می‌شود و چنان چه یک کنفرانس اداری جهانی (‌برای بررسی امری که مربوط به یک کمیته‌است) دعوت شده باشد مجمع عمومی کمیته ذی‌نفع در صورت امکان ۸ ماه قبل از تاریخ انقضاء کنفرانس مزبور تشکیل جلسه می‌دهد.

۱۹۵ - ب - کمیسیون‌های مطالعات که از طرف مجمع عمومی تأسیس شده‌اند تا در مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد مطالعه و اظهار نظر نمایند.

۱۹۶ - پ - یک رییس که از طرف مجمع عمومی بدواً برای مدتی مساوی دو برابر فاصله دو مجمع عمومی متناوب یعنی ۶ سال انتخاب می‌شود و‌قابل انتخاب شدن در هر یک از مجمع‌های عمومی ما بعد نیز می‌باشد و در صورتی که مجدداً انتخاب شود تا مجمع عمومی بعد یعنی برای ۳ سال‌دیگر به ادامه خدمت اشتغال می‌ورزد و چنان چه من غیر انتظار این پست بلامتصدی شود مجمع عمومی مابعد رییس جدیدی انتخاب می‌نماید.

۱۹۷ - ت - یک دبیرخانه اختصاصی که در انجام امور با رییس کمک می‌نماید.

۱۹۸ - ث - آزمایشگاه‌ها یا تأسیسات فنی که از طرف اتحادیه تأسیس شده است.

۱۹۹ - ج - بنا بر تصمیم مشترک مجمع‌های عمومی هیأت‌های مشورتی بین‌المللی یک کمیسیون برنامه‌ریزی جهانی و یک کمیسیون برنامه‌ریزی‌ناحیه‌ای تأسیس می‌شود کمیسیونهای مزبور برای شبکه‌های بین‌المللی ارتباطات برنامه جامعی تدوین می‌نمایند تا در امر طرح‌ریزی سرویس‌های‌بین‌المللی ارتباطات تسهیلی حاصل گردد هم چنین مسائلی که مطالعه آنها بالاخص برای کشورهای جدید و در حال توسعه مفید و در حدود وظایف‌کمیته‌های مزبور باشد تهیه و تسلیم کمیته می‌نماید.

۲۰۰ - ۶ - مجمع‌های عمومی و کمیسیونهای مطالعات هیأت‌های مشورتی بین‌المللی در جلسات خود مقررات آیین‌نامه داخلی مندرجه در آیین‌نامه‌عمومی ضمیمه قرارداد را رعایت می‌نمایند و می‌توانند بر طبق مقررات شماره ۷۷ یک آیین‌نامه داخلی مکمل تدوین نمایند آیین‌نامه مکمل باید به‌عنوان (‌تصمیم) ضمن اسناد عمومی منتشر شود.

۲۰۱ - ۷ - روش کار هیأت‌های مشورتی بین‌المللی در قسمت دوم آیین‌نامه عمومی ضمیمه قرارداد تصریح شده.

‌ماده ۱۵ - آیین‌نامه‌ها

۲۰۲ - ۱ - به استثنای مقرراتی که در ماده ۸ مندرج است آیین‌نامه داخلی که در ماده ۴ ذکر شده از نظر تأثیر و مدت در حکم همین قرارداد است.

۲۰۳ - ۲ (۱) آیین‌نامه‌های زیر مکمل مقررات قرارداد می‌باشد:

‌آیین‌نامه تلگرافی

‌آیین‌نامه تلفنی،

‌آیین‌نامه بیسیم،

‌آیین‌نامه اضافی بیسیم.

۲۰۴ - (۲) - تصویب این قرارداد بر طبق ماده ۱۸ یا الحاق به آن بر طبق ماده ۱۹ متضمن پذیرش آیین‌نامه عمومی و آیین‌نامه‌های اداری مورد عمل‌زمان به تصویب یا الحاق می‌باشد.

۲۰۵ - (۳) - اعضای اصلی و اعضای وابسته نسبت به هر تجدید نظری که از طرف کنفرانس اداری ذی‌صلاحیت در آیین‌نامه‌ها به عمل آید موافقت‌خود را به دبیر کل اعلام می‌دارند و دبیر کل به محض وصول هر موافقت جریان را به اطلاع اعضای اصلی و اعضای وابسته می‌رساند.

۲۰۶ - ۳ - در صورت وجود اختلاف بین یکی از مقررات قراردادها و یکی از مقررات آیین‌نامه مقررات قرارداد نافذ است.

‌ماده ۱۶ - مالیه اتحادیه

۲۰۷ - ۱ - هزینه‌های اتحادیه عبارت است از:

‌الف - مخارج شورای اداری - دبیرخانه کل - هیأت بین‌المللی ثبت فرکانسها دبیرخانه‌های هیأت‌های مشورتی بین‌المللی و مخارج آزمایشگاه‌ها و‌سازمان‌های فنی که از طرف اتحادیه تأسیس شده.

۲۰۸ - ب - مخارج کنفرانس‌های نمایندگان مختار و کنفرانس‌های اداری جهانی.

۲۰۹ - پ - مخارج تمام جلسات هیأت‌های مشورتی بین‌المللی.

۲۱۰ - ۲ - مخارج کنفرانس‌های اداری منطقه‌ای مذکوره در بند ۵۰ را اعضاء اصلی و اعضاء وابسته منطقه مزبور و اعضاء اصلی و وابسته مناطق‌دیگری که احیاناً در این قبیل کنفرانس‌ها شرکت نموده‌اند به نسبت سهمیه حق‌الاشتراک خود می‌پردازند.

۲۱۱ - ۳ - شورای اداری در حدود اقلامی که مجمع عمومی برای مخارج تعیین نموده بودجه سالیانه اتحادیه را بررسی و تأیید می‌نماید.

۲۱۲ - ۴ - مخارج اتحادیه از محل سهمیه اعضاء اصلی و اعضاء وابسته تأمین می‌شود و هر عضو اصلی یا وابسته از جدول زیر پایه‌ای را انتخاب‌نموده و سهمیه خود را به نسبت واحدهای پایه‌ای که انتخاب کرده خواهد پرداخت.

۲۱۳ - ۵ - اعضای اصلی و اعضای وابسته پایه‌هایی را که مایلند طبق آن در مخارج اتحادیه سهیم باشند آزادانه انتخاب خواهند کرد.

۲۱۴ - ۶ (۱) هر عضو اصلی یا عضو وابسته لااقل ۶ ماه قبل از تاریخ اجراء قرارداد پایه‌ای را که انتخاب نموده به دبیر کل اعلام می‌دارد.

۲۱۵ - (۲) - دبیر کل تصمیم فوق‌الذکر را به اطلاع اعضاء اصلی و وابسته خواهد رسانید.

۲۱۶ - (۳) اعضاء اصلی و اعضاء وابسته‌ای که قبل از مدت مقرر در بند ۲۱۴ تصمیم خود را اعلام نداشته‌اند همان پایه‌ای که قبلاً به دبیر کل اطلاع‌داده‌اند برای آنها ابقاء می‌شود.

۲۱۷ (۴) اعضای اصلی و اعضای وابسته در هر موقع می‌توانند پایه‌ای بالاتر از آن چه سابقاً قبول نموده‌اند انتخاب نمایند.

۲۱۸ - (۵) - تا پایان مدت اعتبار قرارداد تعداد واحدهایی را که طبق مقررات بندهای ۲۱۴ تا ۲۱۶ تعیین شده به هیچ وجه نمی‌توان تقلیل داد.

۲۱۹ - ۷ - اعضاء اصلی و اعضاء وابسته سهمیه سالیانه خود را که به مأخذ بودجه مصوبه از طرف شورای اداری احتساب و تعیین می‌شود قبلاً‌می‌پردازند.

۲۲۰ - ۸ - (۱) هر عضو اصلی یا وابسته جدید سهمیه اولین سال الحاق خود را از روز اول ماه الحاق احتساب و پرداخت می‌نماید.

۲۲۱ - (۲) - در صورتی که یک عضو اصلی یا عضو وابسته‌ای از الحاق به قرارداد منصرف شود باید سهمیه خود را تا آخرین روز ماه انصراف احتساب‌و بپردازد.

۲۲۲ - ۹ - به وجوهی که پرداخت نشده از اول سال مالی اتحادیه بهره‌ای تعلق می‌گیرد و این بهره برای ۶ ماه اول به مأخذ صدی ۳ در سال و از ماه ۷ به‌بعد با صدی ۶ احتساب می‌شود.

۲۲۳ - ۱۰ - در مورد بهره‌برداران غیر دولتی مجاز و مؤسسات علمی یا صنعتی و سازمان‌های ملی مقررات زیر اجراء می‌شود:

۲۲۴ - الف - بهره‌برداران غیر دولتی مجاز و مؤسسات علمی و صنعتی برای مخارج هر هیأت مشورتی بین‌المللی که در فعالیت‌های آن حق شرکت‌دارند باید سهمیه بپردازند هم چنین بهره‌برداران غیر دولتی مجاز برای مخارج کنفرانس‌های اداری که در آنها حق شرکت دارند یا به موجب مقررات ۶۲۱‌آیین‌نامه عمومی در آن کنفرانس‌ها شرکت نموده‌اند سهمیه می‌پردازند.

۲۲۵ - ب - سازمان‌های بین‌المللی برای مخارج کنفرانس‌ها یا جلساتی که اجازه شرکت در آنها را تحصیل نموده‌اند سهمیه می‌پردازند مگر این که به‌شرط معامله متقابل شورای اداری آنها را معاف دانسته باشد.

۲۲۶ - پ - بهره‌برداران غیر دولتی مجاز - مؤسسات علمی و صنعتی و سازمان‌های ملی که به موجب بندهای ۲۲۴ و ۲۲۵ در مخارج کنفرانس‌ها یا‌جلسات شرکت می‌نمایند برای پرداخت سهمیه از پایه‌های مندرجه در بند ۲۱۲ هر پایه‌ای را که مایل باشند آزادانه انتخاب و مراتب را به مدیر کل اعلام‌می‌دارند.

۲۲۷ - ت - بهره‌برداران غیر دولتی مجاز - مؤسسات علمی و صنعتی و سازمان‌های ملی که در مخارج کنفرانس‌ها یا جلسات شرکت نموده‌اند در هر‌موقع می‌توانند پایه‌هایی بالاتر از آن چه قبلاً قبول نموده‌اند انتخاب کنند.

۲۲۸ - ث - تا پایان مدت اعتبار قرارداد در تعداد پایه‌هایی که تعیین شده به هیچ وجه نمی‌توان تقلیلی قائل شد.

۲۲۹ - ج - در صورت انصراف از شرکت در فعالیت‌های یک هیأت مشورتی بین‌المللی تا آخرین روز ماه انصراف باید سهمیه پرداخت شود.

۲۳۰ - چ - میزان حق‌الاشتراک بهره‌برداران غیر دولتی مجاز - مؤسسات علمی یا صنعتی و سازمان‌های بین‌المللی در مخارج هیأتهای مشورتی‌بین‌المللی که نامبردگان حق شرکت در فعالیت‌های آن هیأت‌ها را دارند از طرف شورای اداری تعیین می‌شود این قبیل سهمیه‌ها در حکم درآمد اتحادیه‌تلقی و بر طبق مقررات بند ۲۲۲ به آنها بهره تعلق می‌گیرد.

۲۳۱ - ح - میزان واحد حق‌الاشتراک بهره‌برداران غیر دولتی مجاز برای مخارج کنفرانس‌هایی که طبق شماره ۶۲۱ آیین‌نامه عمومی در آن کنفرانس‌ها‌شرکت می‌نمایند و حق‌الاشتراک سازمان‌های بین‌المللی شرکت‌کننده در کنفرانس‌های مزبور از تقسیم مبلغ کل هزینه کنفرانس مورد بحث به مجموع‌واحدهایی که اعضاء اصلی و اعضاء وابسته به عنوان حق‌الاشتراک در مخارج اتحادیه به عهده گرفته‌اند تعیین می‌شود سهمیه‌ها در حکم درآمد اتحادیه‌تلقی و پس از انقضاء ۶۰ روز از تاریخ ارسال صورت حساب بر طبق مقررات ۲۲۲ به آنها بهره تعلق می‌گیرد.

۲۳۲ - ۱۱ - هزینه‌های آزمایشگاه‌ها و مؤسسات فنی اتحادیه برای اندازه‌گیری یا آزمایشات یا بررسی‌هایی که به نفع بعضی از اعضاء اصلی و اعضاء‌وابسته یا گروهی از اعضای ملی و وابسته یا مؤسسات منطقه‌ای و غیره انجام شده به عهده همان اعضای اصلی یا وابسته یا گروه یا مؤسسه و غیره‌می‌باشد.

۲۳۳ - ۱۲ - بهای فروش اسناد به ادارات و بهره‌برداران غیر دولتی مجاز و اشخاص دیگر از طرف دبیر کل با همکاری شورای اداری و با توجه به تأمین‌مخارج طبع و توزیع تعیین می‌شود.

‌ماده ۱۷ - زبانها

۲۳۴ - ۱ (۱) زبان‌های رسمی اتحادیه عبارتند از زبان انگلیسی - چینی - اسپانیولی - فرانسه - روسی.

۲۳۵ - (۲) زبان‌های کار اتحادیه عبارتند از انگلیسی - اسپانیولی و فرانسه.

۲۳۶ - (۳) در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر و نافذ است.

۲۳۷ - ۲ (۱) اسناد نهایی مجمع‌های عمومی و کنفرانس‌های اداری مقاوله‌نامه‌ها - تصمیمات - توصیه‌ها با کیفیتی که از حیث متن و شکل یکسان‌باشد به زبان‌های رسمی اتحادیه تهیه می‌شود.

۲۳۸ - (۲) اسناد دیگر کنفرانس‌های مزبور به زبان‌های کار اتحادیه تهیه می‌شود.

۲۳۹ - ۳ (۱) اسناد رسمی و سرویس اتحادیه که در آیین‌نامه‌های اداری مذکور است به پنج زبان رسمی طبع و توزیع می‌شود.

۲۴۰ - (۲) اسناد دیگری که دبیر کل از نظر ایفای وظایف به توزیع آنها اقدام نماید به سه زبان کار تهیه می‌شود.

۲۴۱ - ۴ - کلیه اسناد مذکوره در بندهای ۲۳۷ و ۲۴۰ ممکن است بنابر تقاضای اعضاء اصلی یا وابسته به زبان‌های دیگری غیر از آن چه برای آن اسناد‌تخصیص یافته منتشر شود مشروط بر این که تقاضاکنندگان پرداخت کلیه مخارج ترجمه و انتشار را تعهد نمایند.

۲۴۲ - ۵ (۱) هنگام مذاکرات کنفرانس‌های اتحادیه و عنداللزوم در جلسات شورای اداری و ارگان‌های دائمی آن یک روش ترجمه متقابل کامل به سه‌زبان کار و زبان روسی باید مورد استفاده قرار گیرد.

۲۴۳ - (۲) در صورت موافقت تمام شرکت‌کنندگان در یک جلسه ممکن است مذاکرات به کمتر از سه زبان ترجمه شود.

۲۴۴ - ۶ (۱) در کنفرانس‌های اتحادیه و جلسات شورای اداری و جلسات ارگان‌های دائمی آن ممکن است در موارد زیر زبان‌های دیگری غیر از آن چه‌در بندهای ۲۳۵ و ۲۴۲ ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد.

۲۴۵ - الف - هرگاه از دبیر کل یا رییس ارگان دائمی ذی‌نفع تقاضا شود که زبان‌های دیگری کتبی یا شفاهی مورد استفاده قرار گیرد و مشروط بر این که‌اعضای اصلی و وابسته متقاضی یا تأییدکننده مخارج اضافی را تعهد نمایند.

۲۴۶ - ب - اگر یک هیأت نمایندگی به خرج خود موجبات ترجمه شفاهی زبان خود را به یکی از زبان‌های مذکوره در بند ۲۴۲ تأمین نماید.

۲۴۷ - (۲) در مورد بند ۲۴۵ دبیر کل یا رییس ارگان دائمی مربوطه پس از اخذ تعهد از اعضاء اصلی و وابسته ذی‌نفع مبنی بر این که مخارج حاصله را‌کلاً به اتحادیه خواهند پرداخت در حدود امکان با تقاضا موافقت می‌نماید.

۲۴۸ - (۳) در مورد بند ۲۴۶ هیأت نمایندگی ذی‌نفع می‌تواند در صورت تمایل موجبات ترجمه شفاهی یکی از زبان‌های مندرجه در بند ۲۴۲ را به زبان‌خود و به هزینه شخصی تأمین نماید.

‌فصل ۲ - اجراء قرارداد و آیین‌نامه‌ها

‌ماده ۱۸ - تصویب قرارداد

۲۴۹ - ۱ - این قرارداد بر طبق مقررات قانون اساسی جاریه هر کشور از طرف دولت آن کشور به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب در اسرع وقت‌از طریق دیپلماسی و به وسیله دولت کشوری که مقر اتحادیه است به عنوان دبیر کل ارسال می‌شود و مشارالیه مراتب را به استحضار اعضاء اصلی و‌وابسته می‌رساند.

۲۵۰ - ۲ (۱) تا دو سال از تاریخ اجراء این قرارداد هر دولت امضاکننده از کلیه حقوقی که به مدلول شماره‌های ۱۲ تا ۱۴ به اعضاء اصلی و وابسته‌تفویض گردیده بهره‌مند می‌شود حتی اگر ضمن انجام تشریفات مندرجه در بند ۲۴۹ اسناد تصویب را تسلیم نکرده باشد.

۲۵۱ - (۲) پس از انقضای دو سال از تاریخ اجراء این قرارداد هر دولت امضاکننده‌ای که اسناد تصویب را بر طبق شماره ۲۴۹ تسلیم ننموده باشد مادام‌که عمل تسلیم انجام نشده در هیچ یک از کنفرانس‌های اتحادیه و جلسات شورای اداری و ارگان‌های دائمی اتحادیه و اخذ رأی‌های کتبی حق دادن رأی‌را ندارد ولی در تمام مدتی که اسناد تصویب و تسلیم نگردیده غیر از حق رأی سایر حقوق این قبیل دولتها معتبر است.

۲۵۲ - ۳ - پس از این که این قرارداد بر طبق ماده ۵۳ به مورد اجراء در آمد اسناد با تصویب از تاریخ تسلیم آنها به دبیر کل به رسمیت شناخته می‌شود.

۲۵۳ - ۴ - در صورتی که یک یا چند دولت امضاکننده قرارداد را تصویب ننمایند از اعتبار آن برای دولتهای دیگر کاسته نخواهد شد.

‌ماده ۱۹ - الحاق به قرارداد

۲۵۴ - ۱ - دولت کشوری این قرارداد را امضاء ننموده در هر موقع می‌تواند با رعایت مقررات ماده ۱ به آن ملحق شود.

۲۵۵ - ۲ - سند الحاق از مجرای سیاسی به وسیله دولت کشوری که مقر اتحادیه است برای دبیر کل فرستاده می‌شود و مشارالیه با ارسال یک نسخه‌گواهی شده از سند مزبور مراتب را به اطلاع اعضای اصلی و وابسته می‌رساند تاریخ اجراء الحاق و تأثیر آن از روز تسلیم آن است مگر این که قرار‌دیگری داده شود.

‌ماده ۲۰ - اجراء قرارداد درباره کشور یا سرزمین‌هایی که روابط خارجی آنها به وسیله اعضای اتحادیه تأمین می‌شود

۲۵۶ - ۱ - اعضاء اتحادیه می‌توانند در هر موقع اعلام نمایند که این قرارداد شامل تمام یا یک گروه یا فقط یک کشور یا سرزمین‌هایی می‌باشد که روابط‌خارجی آنها را عضو مزبور تأمین می‌نماید.

۲۵۷ - ۲ - برای تأمین منظور بند ۲۵۶ باید مراتب به دبیر کل اعلام شود و مشارالیه موضوع را به اطلاع اعضاء اصلی و وابسته خواهد رسانید.

۲۵۸ - ۳ - برای کشورها و سرزمین‌ها یا گروه سرزمین‌های مشروحه در ضمیمه یک این قرارداد مقررات شماره‌های ۲۵۶ و ۲۵۷ اجباری نیست.

‌ماده ۲۱ - اجراء قرارداد درباره سرزمین‌های تحت قیمومیت سازمان ملل متحد

۲۵۹ - سازمان ملل متحد می‌تواند از طرف یک سرزمین یا گروه سرزمین‌هایی که قیمومیت آنها بر طبق منشور ملل متحد به عهده آن سازمان قرار دارد‌به این قرارداد ملحق گردد.

ماده ۲۲ - اجرای قرارداد و آیین‌نامه‌ها

‌ ۲۶۰ - ۱ - اعضاء اصلی و وابسته موظفند در تمام دفاتر و ایستگاه‌های ارتباطات دور که از طرف آنها تأسیس یا بهره‌برداری می‌شود و سرویس‌های‌بین‌المللی را تأمین می‌نماید یا ممکن است از طرف آن دفاتر و ایستگاه‌ها برای سرویس بیسیم کشورهای دیگر اختلالاتی ایجاد شود مقررات این قرارداد‌و آیین‌نامه‌های منضمه به آن را رعایت نمایند مگر سرویس‌هایی که بر طبق ماده ۵۱ مشمول این بند نمی‌شوند.

۲۶۱ - ۲ - هم چنین اعضاء اصلی و وابسته باید اهتمام لازم به عمل آورند تا مؤسسات غیر دولتی که به منظور تأمین سرویس‌های بین‌المللی از طرف‌آنها اجازه تأسیس و بهره‌برداری ارتباطات دور را تحصیل نموده‌اند و یا از ایستگاه‌هایی بهره‌برداری می‌نمایند که ممکن است برای سرویس‌های بیسیم‌کشورهای دیگر ایجاد مزاحمت نماید مقررات این قرارداد و آیین‌نامه‌های ضمیمه آن را اجراء نمایند.

‌ماده ۲۳ - فسخ قرارداد

۲۶۲ - ۱ - هر عضو اصلی یا وابسته که این قرارداد را تصویب نموده یا به آن ملحق شده حق دارد از طریق سیاسی یا به وسیله دولت کشور مقر اتحادیه‌اخطاریه‌ای برای دبیر کل ارسال و فسخ قرارداد را اعلام دارد و دبیر کل هم مراتب را به اطلاع اعضاء اصلی و وابسته می‌رساند.

۲۶۳ - ۲ - یک سال پس از روزی که دبیر کل اخطاریه مذکوره در بالا را دریافت نموده موضوع فسخ رسمیت خواهد یافت.

‌ماده ۲۴ - فسخ قرارداد از طرف کشورها یا سرزمین‌هایی که روابط خارجی آنها را اعضاء اتحادیه تأمین می‌نمایند

۲۶۴ - ۱ - هرگاه این قرارداد طبق مقررات ماده ۲۰ شامل حال یک کشور و یک سرزمین یا گروه سرزمین‌هایی گردید در هر زمان ممکن است آن را‌فسخ و به مشمولیت پایان داد و اگر کشور - سرزمین یا گروه سرزمین‌های مورد بحث عضو وابسته اتحادیه باشند در همان موقع سمت عضویت را از‌دست خواهند داد.

۲۶۵ - ۲ - اقدام به عمل فسخ مذکوره در بند ۲۶۴ باید طبق مقررات شماره ۲۶۲ انجام گیرد و با رعایت کیفیات بند ۲۶۳ رسمیت خواهد یافت.

‌ماده ۲۵ - الغاء قرارداد ماقبل

۲۶۶ - این قرارداد، قرارداد ارتباطات دور ژنو ۱۹۵۹ را لغو و در روابط بین دولت‌های هم‌پیمان قائم‌مقام آن خواهد بود.

‌ماده ۲۶ - اعتبار آیین‌نامه‌های اداری فعلی

۲۶۷ - آیین‌نامه‌های مذکوره در بند ۲۰۳ آیین‌نامه‌هایی هستند که زمان امضای این قرارداد معتبر بوده و در حکم ضمائم آن محسوب می‌شوند و تا زمانی‌که از طرف شورای اداری جهانی ذی‌صلاحیت آیین‌نامه جدیدی تدوین و به جای آنها ضمائم قرارداد تلقی نشده به قوت خود باقی هستند (‌با حفظ حق‌تجدید نظرهای جزئی که طبق بند ۵۲ ممکن است در آنها به عمل آید).

‌ماده ۲۷ - روابط با دول غیر هم پیمان

۲۶۸ - ۱ - اعضای اصلی و اعضای وابسته برای خود و برای مؤسسات بهره‌بردار غیر دولتی مجاز - این حق را محفوظ می‌دارند که برای قبول مبادله‌ارتباطات دور با کشورهای غیر مشترک این قرارداد شرایطی وضع نمایند.

۲۶۹ - ۲ - اگر از طرف یک عضو اصلی یا وابسته تقاضای یک ارتباط دور که مبدأ آن کشوری غیر متعاهد باشد قبول شود تقاضا باید انجام گیرد و تا‌حدودی که از خطوط یک عضو اصلی یا وابسته عبور می‌نماید تابع مقررات الزامی قرارداد و آیین‌نامه‌های منضمه به آن خواهد بود.

‌ماده ۲۸ - حل اختلافات

۲۷۰ - ۱ - اگر در مسائل مربوط به اجراء این قرارداد و آیین‌نامه‌های مذکوره در ماده ۱۵ اختلافاتی بین اعضاء اصلی و وابسته پدید آید باید از طریق‌سیاسی یا بر طبق قراردادهای دو جانبه‌ای یا چند جانبه‌ای که برای رفع اختلافات بین‌المللی خود وضع نموده‌اند یا به هر نحو دیگری که مرضی‌الطرفین‌باشد رفع اختلاف نمایند.

۲۷۱ - ۲ - در صورتی که هیچ یک از این طرق حل اختلاف مورد قبول واقع نشد هر عضو اصلی یا وابسته ذی‌نفع در اختلاف می‌تواند بر حسب‌موقعیت به ترتیبی که در ضمیمه شماره ۳ یا پروتکل اضافی اختیاری تشریح شده موضوع را به داوری ارجاع نماید.

‌فصل ۳ - روابط با سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی ‌

ماده ۲۹ - روابط با سازمان ملل متحد

۲۷۲ - ۱ - کیفیت روابط بین سازمان ملل متحد و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور در موافقتنامه منعقده بین دو سازمان تشریح گردیده.

۲۷۳ - ۲ - بر طبق مقررات ماده ۱۶ موافقتنامه مذکوره در بالا سرویس‌های بهره‌برداری ارتباطات دور ملل متحد مشمول حقوق و تعهدات مندرجه در‌این قرارداد و آیین‌نامه‌های اداری منضمه به آن می‌باشند بنابراین حق دارند به عنوان مشاور در تمام کنفرانس‌های اتحادیه و جلسات هیأت‌های مشورتی‌بین‌المللی شرکت نمایند.

‌ماده ۳۰ - ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی

۲۷۴ - به منظور کمک در ایجاد هماهنگی کامل بین‌المللی در امور ارتباطات دور اتحادیه با سازمان‌های بین‌المللی که دارای منافع و فعالیت‌های‌مشترک هستند تشریک مساعی می‌نماید.

‌فصل ۴ - مقررات عمومی مربوط به ارتباطات ‌

ماده ۳۱ - حق استفاده عموم از سرویس‌های ارتباطات دور بین‌المللی

۲۷۵ - اعضاء و اعضاء وابسته حق مخابره به وسیله دستگاه‌های مخابراتی بین‌المللی را برای عموم قائلند سرویس‌ها، نرخ‌ها و تصمیمات بدون رعایت‌هر گونه امتیاز و حق تقدم و نسبت به هر نوع تلگراف برای کلیه استفاده‌کنندگان یکسان است.

‌ماده ۳۲ - توقیف ارتباطات دور

۲۷۶ - ۱ - اعضاء و اعضاء وابسته این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که مخابره هر تلگراف خصوصی را که برای امنیت کشور خطرناک تشخیص‌داده شود یا خلاف قوانین کشور و انتظامات عمومی و منافی اخلاق پسندیده باشد متوقف سازند مشروط بر این که بلافاصله دفتر مبدأ را از جریان‌توقیف تمام یا قسمتی از تلگراف مستحضر دارند مگر در موردی که این اخطار برای امنیت کشور زیان‌آور باشد.

۲۷۷ - ۲ - هم چنین اعضاء و اعضاء وابسته این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که هر ارتباط خصوصی را که برای امنیت کشور خطرناک تشخیص‌داده یا خلاف قوانین کشور و انتظامات عمومی یا اخلاق پسندیده به نظر آید قطع نمایند.

‌ماده ۳۳ - تعطیل سرویس

۲۷۸ - هر عضو و عضو وابسته برای خود این حق را محفوظ می‌دارد که سرویس ارتباطات دور را برای مدت نامحدود یا محدود و به طور اعم یا‌بالاخص برای قسمتی یا برای بعضی از اقسام ارتباطات اعم از وارده یا صادره یا عبوری تعطیل نماید مشروط بر این که بلافاصله به وسیله دبیر کل سایر‌اعضاء و اعضاء وابسته را از جریان مستحضر نماید.

‌ماده ۲۴ - مسئولیت

۲۷۹ - اعضاء و اعضاء وابسته در مقابل استفاده‌کنندگان از سرویس‌های ارتباطات دور بین‌المللی هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نمی‌گیرند بالاخص‌راجع به ادعای هر گونه خسارت و عدم‌النفع.

‌ماده ۳۵ - حفظ اسرار ارتباطات دور

۲۸۰ - ۱ - اعضاء و اعضاء وابسته تعهد می‌نمایند به منظور حفظ اسرار مخابرات بین‌المللی اقدامات ممکنه‌ای را که با روش ارتباطات دور جاریه‌منطبق باشد معمول دارند.

۲۸۱ - ۲ - معهذا این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که به منظور اطمینان از انطباق با قوانین داخلی و اجراء قراردادهای بین‌المللی که در آنها‌شرکت دارند مخابرات مزبور را به مقامات صلاحیتدار اطلاع دهند.

‌ماده ۳۶ - استقرار، بهره‌برداری و حفاظت تأسیسات و خطوط ارتباطات دور

۲۸۲ - ۱ - اعضاء و اعضاء وابسته به منظور تأمین مبادله سریع و بلاانقطاع ارتباطات دور بین‌المللی مساعی لازم مبذول می‌دارند - تا تأسیسات و‌خطوط با بهترین کیفیت و شرایط فنی برقرار باشد.

۲۸۳ - ۲ - در حدود امکانات این خطوط و تأسیسات باید طبق بهترین اصول تجربی و عملی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و هم سطح ترقیات علمی و‌فنی از آنها حفاظت و استفاده شود.

۲۸۴ - ۳ - اعضاء و اعضاء وابسته در قلمرو فرمانروایی خود حفاظت این خطوط و تأسیسات را تأمین می‌نمایند.

۲۸۵ - ۴ - اعضاء اصلی و وابسته برای حفاظت آن قسمت از مدارهای ارتباطات دور بین‌المللی که تحت کنترل آنها است اقدامات لازم به عمل‌خواهند آورد مگر این که طبق مقررات خاصی شرایط دیگری پیش‌بینی شده باشد.

‌ماده ۳۷ - اعلام تخلفات

۲۸۶ - به منظور تسهیل اجراء مقررات ماده ۲۲ قرارداد اعضاء و اعضاء وابسته تعهد می‌نمایند که در موضوع تخلفات از مقررات قرارداد و آیین‌نامه‌های‌منضمه به آن همواره اطلاعات لازم تحصیل نمایند.

‌ماده ۳۸ نرخ‌ها و معافیت‌ها

۲۸۷ - مقررات مربوط به نرخ‌ها و موارد مختلفه‌ای که مشمول معافیت می‌شوند ضمن آیین‌نامه‌های ضمیمه این قرارداد تشریح شده.

‌ماده ۳۹ - حق تقدم ارتباطات دور مربوط به حفظ جان بشر

۲۸۸ - سرویس‌های ارتباطات دور بین‌المللی باید در مورد مخابرات مربوط به حفظ جان بشر در دریا و زمین و فضا و در فضای مافوق جو و هم چنین‌در مخابرات فوری استثنایی سازمان بهداشت جهانی در مورد امراض واگیردار حق تقدم مطلق قائل شوند.

‌ماده ۴۰ - حق تقدم مخابرات تلگرافی و مکالمات تلفنی و دعوت‌های مکالمات تلفنی دولتی

۲۸۹ - با رعایت مقررات مواد ۹۳ و ۹۴ این قرارداد مخابره تلگرافات دولتی در صورت تقاضای فرستنده بر سایر تلگرافات حق تقدم دارد هم چنین‌مکالمات تلفنی و دعوت‌های مکالمات تلفنی دولتی در صورت تقاضا و در حدود امکانات بر دیگر مکالمات تلفنی و دعوت‌های مکالمات تلفنی حق‌تقدم دارند.

‌ماده ۴۱ - زبان رمز

۲۹۰ - ۱ - تلگرافات دولتی و تلگراف سرویس ممکن است در کلیه ارتباطات به زبان رمز باشد.

۲۹۱ - ۲ - تلگرافات رمز خصوصی در کلیه کشورها پذیرفته می‌شود مگر در کشورهایی که قبلاً به وسیله دبیر کل امتناع خود را از قبول این گونه‌تلگرافات به زبان رمز اعلام داشته باشند.

۲۹۲ - ۳ - اعضاء و اعضاء وابسته که تلگرافات خصوصی به زبان رمز را اعم از رسیده یا فرستاده نمی‌پذیرند باید عبور این قبیل تلگرافات را از سرزمین‌خود مجاز بشمارند مگر در موردی که بر طبق ماده ۳۳ اقدام به قطع ارتباط شده باشد.

‌ماده ۴۲ - تنظیم و تسلیم حسابها

۲۹۳ - ۱ - ادارات اعضاء و اعضاء وابسته و مؤسسات غیر دولتی مجاز بهره‌بردار که از سرویس‌های ارتباطات دور بین‌المللی بهره‌برداری می‌نمایند باید‌نسبت به مبلغ بدهی و بستانکاری خود با یکدیگر توافق حاصل نمایند.

۲۹۴ - ۲ - صورت حساب‌های بده و بستان مذکوره در بند ۲۹۳ بر طبق مقررات آیین‌نامه‌های ضمیمه این قرارداد تنظیم می‌شود مگر این که بین طرفین‌ذی‌نفع قرارداد دیگری منعقد شده باشد.

۲۹۵ - ۳ - تصفیه حساب‌های بین‌المللی در حکم معاملات جاری منظور و بر طبق تعهدات معموله بین‌المللی کشورهای ذی‌نفع انجام می‌گیرد و‌چنانچه در این مورد توافقی بین دولت‌های کشورهای ذی‌نفع حاصل نشده و با رعایت موازین ماده ۴۴ قرارداد خاصی هم بین طرفین منعقد نگردیده‌باشد تصفیه چنین حساب‌هایی بر طبق مقررات آیین‌نامه‌ها انجام می‌پذیرد.

‌ماده ۴۳ - واحد پول

۲۹۶ - واحد پولی که برای تدوین تعرفه نرخ‌های ارتباطات دور بین‌المللی و تنظیم حساب‌های مربوطه به کار می‌رود فرانک طلا است که معادل یک‌صد سانتیم و به وزن ۱۰٫۳۱ گرم و به عیار ۰٫۹۰۰ می‌باشد.

‌ماده ۴۴ - توافق‌های خصوصی

۲۹۷ - اعضاء اصلی و وابسته برای خود و مؤسسات بهره‌بردار غیر دولتی که به رسمیت شناخته‌اند و برای دیگر مؤسسات غیر دولتی بهره‌بردار مجاز‌این حق را محفوظ می‌دارند که در مسائلی از امور ارتباطات دور که مورد انتفاع همگی اعضاء و اعضاء وابسته نیست موافقت‌های خصوصی منعقد‌نمایند معهذا این قبیل موافقتها در مورد تداخل امواج نباید ناقض مقررات این قرارداد و آیین‌نامه‌های منضمه به آن بوده و اجراء موافقت‌های مزبور نیز‌نباید در سرویس‌های بیسیم سایر کشورها ایجاد مزاحمت نماید.

‌ماده ۴۵ - کنفرانس‌های ناحیه‌ای، موافقت‌های ناحیه‌ای، سازمان‌های ناحیه‌ای

۲۹۸ - اعضاء و اعضاء وابسته این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که به منظور انجام مسائل ارتباطات دور قابل اجراء در یک ناحیه کنفرانس‌هایی‌تشکیل و موافقتنامه‌هایی منعقد و سازمان‌هایی ایجاد نمایند توافق‌های ناحیه‌ای نباید مباین این قرارداد باشند.

فصل پنجم - مقررات مخصوص مربوطه به امور بیسیم ‌

ماده ۴۶ - استفاده متناسب از طیف فرکانس‌های مربوطه به ارتباط‌های بیسیم

۲۹۹ - اعضاء اصلی و وابسته قبول دارند که تعداد فرکانس‌ها و فضای طیف فرکانس لازم باید به قدری تقلیل یابد که برای جریان عمل سرویس‌های‌ضروری کافی باشد و برای تأمین منظور بالضروره باید آخرین پیشرفت‌های فنی مورد استفاده قرار گیرد.

‌ماده ۴۷ - ارتباط بین ایستگاه‌ها

۳۰۰ - ۱ - ایستگاه‌هایی که ارتباط بیسیم سرویس‌های متحرک را تأمین می‌نمایند موظف هستند در حدود وظایف معموله خود تلگرافات بیسیم را‌بدون توجه به نوع بیسیمی که مورد استفاده آنها است متقابلاً مبادله نمایند.

۳۰۱ - ۲ - معهذا برای این که از پیشرفت‌های علمی جلوگیری به عمل نیاید مقررات شماره ۳۰۰ مانع از این نخواهد بود که از سیستمی استفاده شود که‌قادر به تأمین ارتباط با سیستم‌های دیگر نباشد مشروط بر این که این عدم قدرت مربوط به نوع خاص بیسیم مذکور باشد نه در اثر به کاربردن وسائل‌خاصی به منظور جلوگیری از ارتباط متقابل.

۳۰۲ - ۳ - با وجود مقررات شماره ۳۰۰ یک ایستگاه را می‌توان منحصراً برای انجام یک سرویس بین‌المللی که بستگی به منظور همان سیستم و یا‌مواردی غیر از آن سیستم دارد تخصیص داد.

‌ماده ۴۸ - مزاحمت‌ها

۳۰۳ - ۱ - تمام ایستگاه‌ها صرف نظر از هدف اصلی آنها باید در حدود امکان به طریقی تأسیس و بهره‌برداری شوند که برای ارتباط‌های بیسیم اعضاء و‌اعضاء وابسته دیگر و مؤسسات بهره‌بردار غیر دولتی که به رسمیت شناخته شده‌اند و سایر بهره‌برداران که اجازه تأمین سرویس بیسیم را داشته و‌مقررات آیین‌نامه بیسیم را رعایت می‌نمایند ایجاد مزاحمت نکنند.

۳۰۴ - ۲ - هر عضو یا عضو وابسته تعهد می‌نماید مؤسسات بهره‌بردار غیر دولتی را که به رسمیت شناخته و سایر مؤسسات بهره‌بردار غیر دولتی مجاز‌را ملزم به رعایت مقررات شماره ۳۰۳ بنماید.

۳۰۵ - ۳ - مضافاً اعضاء و اعضاء وابسته لازم می‌دانند که حتی‌المقدور مساعی لازم مبذول دارند تا کار دستگاه‌ها و تأسیسات الکتریکی برای ارتباط با‌سرویس‌های مذکوره در شماره ۳۰۳ ایجاد مزاحمت ننماید.

‌ماده ۴۹ - تلگراف‌های - استمداد و پیام خطر

۳۰۶ - ایستگاه‌های بیسیم موظفند تلگراف‌های استمداد و پیام‌های خطر را از هر مبدأ که باشد با تقدم مطلق پذیرفته و پاسخ دهند و بدون فوت وقت به‌آنها ترتیب اثر لازم داده و موضوع را تعقیب نمایند.

‌ماده ۵۰ - علائم خطر - فوریت - تأمین یا هویت کاذب و فریبنده

۳۰۷ - اعضاء و اعضاء وابسته تعهد می‌نمایند که اهتمام لازم به عمل آورند تا از مخابره علائم خطر و فوریت و تأمین یا هویت کاذب و فریبنده‌جلوگیری شود و برای شناختن و محدود کردن ایستگاه‌هایی که در کشور آنها عامل مخابره این قبیل علائم هستند تشریک مساعی نمایند.

‌ماده ۵۱ - تأسیس سرویس‌های مربوط به دفاع ملی

۳۰۸ - ۱ - اعضاء و اعضاء وابسته در مورد تأسیسات بیسیم‌های نظامی قوای زمینی - دریایی و هوایی خود آزادی کامل را محفوظ می‌دارند.

۳۰۹ - ۲ - معهذا این تأسیسات در مورد کمک و حمایت هنگام خطر و جلوگیری از ایجاد مزاحمت‌ها باید حتی‌المقدور شرایط مقرره را رعایت نموده‌و راجع به نوع مخابره و فرکانس‌هایی که باید مورد استفاده قرار دهند به مقتضای نوع سرویس‌هایی که تأمین می‌نمایند مقررات مربوطه را اجرا نمایند.

۳۱۰ - ۳ - به علاوه هرگاه این تأسیسات در انجام مخابرات عمومی با سرویس‌هایی که بر طبق آیین‌نامه‌های ضمیمه این قرارداد تأمین می‌شود شرکت‌نمایند باید به طور کلی مقررات مربوط به این قبیل سرویس‌ها را رعایت نمایند.

‌فصل ۶ - تعریف‌ها

‌ماده ۵۲ - تعریف‌ها

۳۱۱ - در این قرارداد جزء در موارد مغایر با متن:

‌الف - اصلاحاتی که در ضمیمه ۲ تعریف شده مفید همان معنی می‌باشند که به آنها تخصیص داده شده.

۳۱۲ - ب - اصطلاحات دیگری که در آیین‌نامه‌های مشروحه در ماده ۱۵ توصیف شده دارای همان معانی می‌باشد که در آیین‌نامه‌های مذکور برای آنها‌تعریف شده.

فصل ۷ - مقررات نهایی

‌ماده ۵۳ - تاریخ اجراء قرارداد

۳۱۳ - این قرارداد از تاریخ اول ژانویه ۱۹۶۷ بین کشورها و سرزمین‌ها یا گروه سرزمین‌هایی که اسناد تصویب یا الحاق آنها قبل از تاریخ فوق تسلیم‌شده باشد به موقع اجراء گذارده می‌شود.

‌بنا به مراتب فوق‌الذکر نمایندگان مختار مربوطه این قرارداد را که به زبان‌های انگلیسی - چینی - اسپانیولی - فرانسه و روسی در یک نسخه تهیه شده و‌در صورت بروز اختلاف متن فرانسه آن معتبر خواهد بود امضاء نمودند این نسخه در آرشیو اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور ضبط می‌شود و یک‌رونوشت برای هر یک از کشورهای امضاکننده فرستاده خواهد شد. (‌مونترو ۱۲ نوامبر ۱۹۶۵)

‌امضاء نمایندگان مختار کشورها

‌افغانستان - الجزیره - عربی سعودی - آرژانتین - استرالیا - اتریش - بلژیک - بی‌یولوروسی (‌روس سفید) - بیرمانی - بولیوی - برزیل - بلغارستان- کامرون - کانادا - آفریقای مرکزی - سیلان - شیلی - چین - قبرس - واتیکان - کلمبی - کنگو - کنگو (برازاویل) - کره - کاستاریکا - ساحل عاج- داهمی - کوبا - دانمارک - سرزمین‌های ماوراء بحار فرانسه - اکوادور - اسپانیا - ممالک متحده آمریکا - حبشه - فنلاند - فرانسه - گابن - غنا -‌یونان - گواتمالا - گینه - هایی‌تی - دلتای علیا - هنگری - هند - اندونزی - ایران - عراق - ایرلند - ایسلند - اسراییل - ایتالیا - جامائیکا - ژاپن -‌اردن هاشمی - کنیا - کویت - لائوس - لیبان - لیبریا - لیختن‌اشتاین - لوکزامبورگ - مالزی - ملاوی - مالگاش - مالی - مالت - مراکش -‌موریتانی - مکزیک - موناکو - مغولستان - نپال - نیکاراگوا - نیجریه - نروژ - نیجر - زلاند جدید - اوگاندا - پاکستان - پاناما - پاراگوئه - ممالک‌سفلا - پرو - فیلیپین - بولیوی - پرتقال - آفریقای اسپانیا - ماوراء بحار اسپانیا - سوریه - متحده عربی - جمهوری فدرال آلمان - جمهوری‌سوسیالیستی اوکرانی - جمهوری سومالی - رودزیا - جمهوری سوسیالیستی رومانی - کشورهای متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی - جمهوری‌رودزیا - جمهوری سنگال - سیرالئون - سنگاپور - جمهوری سودان - سوئد - سوئیس - جمهوری متحده تانزانیا - جمهوری چاد - جمهوری‌سوسیالیستی چکوسلواکی - سرزمین‌های کشورهای متحده آمریکا - تایلند - جمهوری توگولز - توباگو - تونس - ترکیه - اتحاد جماهیر‌سوسیالیستی سویوتیک - جمهوری ونزوئلا - جمهوری سوسیالیستی فدرال یوگسلاوی - جمهوری زامبیه.

=