قانون قبول اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون قبول اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی - مصوب ۱۳۴۶٫۸.۲۸

‌ماده واحده - اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی که مشتمل بر هفت‌بند است تصویب می‌شود.

‌تبصره - وزارت کار آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با توجه به اصول پیشنهادی توصیه‌نامه مذکور و مقتضیات کشور تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجراء خواهد گذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره و توصیه‌نامه ضمیمه آن که در تاریخ روز شنبه بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت‌شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌توصیه‌نامه راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی ‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا بر دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار چهلمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ پنجم ژوئن ۱۹۵۷ در‌ژنو منعقد ساخته : ‌پس از اخذ تصمیم نسبت به قبول بعضی پیشنهادات در خصوص تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی که پنجمین موضوع دستور جلسه‌کنفرانس بود.

‌و پس از اتخاذ تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور بایستی به صورت یک توصیه‌نامه درآید که مکمل مقاوله‌نامه سال ۱۹۵۷ مربوط به تعطیل هفتگی در‌مؤسسات اداری و بازرگانی باشد. ‌در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۵۷ توصیه‌نامه ذیل را که تحت عنوان توصیه‌نامه تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی مصوب سال ۱۹۵۷ نامیده خواهد‌شد تصویب نموده است. ‌با توجه به این که مقاوله‌نامه سال ۱۹۵۷ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی استفاده از تعطیل هفتگی را در مؤسسات بازرگانی و‌اداری مقرر داشته و مقتضی به نظر می‌رسد که مفاد مقاوله‌نامه مزبور بایستی تکمیل شود. ‌لهذا کنفرانس توصیه می‌نماید که مقررات مشروحه زیر به مورد اجراء گذارده شود : ۱- کسانی که مقاوله‌نامه تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی مصوب سال ۱۹۵۷ شامل آنها می‌شود بایستی تا حدودی که مقدور است بتوانند‌از یک تعطیل هفتگی که مدتش از ۳۶ ساعت کمتر نباشد و حتی‌الامکان غیر منقطع باشد استفاده کنند.

۲- تعطیل هفتگی که به موجب مفاد ماده ۶ مقاوله‌نامه تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی (‌مصوب سال ۱۹۵۷) مقرر است بایستی‌حتی‌الامکان به نحوی محاسبه گردد که از نیمه شب تا نیمه شب دیگر ادامه داشته باشد و ساعات دیگر استراحت را که بلافاصله قبل از نیمه شب یا بعد‌از نیمه شب است شامل نگردد.

۳ - مقررات اختصاصی مربوط به تعطیل هفتگی که به موجب ماده ۷ مقاوله‌نامه تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی (‌مصوب سال ۱۹۵۷)‌پیش‌بینی شده است بایستی به ترتیبی تدوین شود که: ‌الف - اشخاص مشمول چنین مقررات مخصوص هیچوقت بیش از سه هفته متوالی بدون استفاده از دوره‌های تعطیلی که استحقاق دارند کار نکنند. ب - در هر مورد که اعطاء مرخصی به مدت ۲۴ ساعت متوالی مقدور نباشد لااقل از استراحت‌های دوازده ساعته غیر منقطع استفاده شود.

۴ - (۱) - به جوانانی که کمتر از هیجده سال دارند حتی‌المقدور یک دوره تعطیل هفتگی غیر منقطع به مدت دو روز بایستی اعطاء شود. (۲) - اجرای مقررات ماده ۸ مقاوله‌نامه تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی (‌مصوب سال ۱۹۵۷) درباره جوانانی که کمتر از هیجده سال‌دارند مقتضی نخواهد بود.

۵ - در هر مؤسسه که دوره تعطیل هفتگی بعضی از کارکنان آن با تعطیل هفتگی مرسوم کشور مطابقت نکند بایستی از طریق نصب آگهی در محل‌سهل‌الوصول در داخل مؤسسه یا هر مکان مناسب دیگر و یا به هر طریق دیگر که منطبق با مقررات و رسوم ملی باشد ایام و ساعات تعطیل هفتگی به‌اطلاع کارکنان مورد نظر برسد.

۶ - برای تأمین حسن اجرای مقررات مربوط به تعطیل هفتگی بایستی ترتیبات مناسبی جهت نگاهداری دفاتر ثبت در مؤسسات اتخاذ شود بالاخص‌دفاتری مخصوص ثبت شرایط مورد موافقت با طبقات مشروحه زیر:

‌الف - اشخاصی که طبق مقررات ماده ۷ مقاوله‌نامه تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی (‌مصوب سال ۱۹۵۷) مشمول مقررات خاصی از‌لحاظ استراحت هفتگی می‌باشند.

ب - اشخاصی که طبق مفاد ماده ۸ مقاوله‌نامه تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی (‌مصوب سال ۱۹۵۷) مشمول مقررات استثنایی و موقت‌می‌شوند.

۷ - در مواردی که تعیین و تنظیم دستمزد از طریق قانونی مقرر نشده یا در اختیار مقامات دولتی نباشد و بدین علت مفاد ماده ۹ مقاوله‌نامه تعطیل‌هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی (‌مصوب سال ۱۹۵۷) قابل اجراء نباشد بایستی ترتیبی اتخاذ گردد که اجرای مقررات ناشی از مفاد مقاوله‌نامه‌موجب تقلیل درآمد اشخاص مشمول آن مقاوله‌نامه نگردد. ‌متن بالا متن اصلی توصیه‌نامه‌ای است که توسط کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار طی چهلمین دوره اجلاسیه که در ژنو منعقد و تاریخ پایان آن‌روز ۲۷ ژوئن ۱۹۵۷ اعلام گردید رسماً به تصویب رسیده است. ‌به اتکاء مراتب مشروحه بالا در این تاریخ چهارم ژوئیه ۱۹۵۷ به امضاء رسید.

‌رییس کنفرانس - هارولد هوست ‌مدیر کل دفتر بین‌المللی کار - داوید. آ. مورس ‌توصیه‌نامه فوق مشتمل بر هفت بند منضم به قانون قبول اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۳ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری‌و بازرگانی می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی