قانون فروش رحبه و غبیرا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

قانون فروش رحبه و غبیرا - مصوب ۹ میزان مطابق ۲۱ ذی‌قعده ۱۳۳۳ قمری

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است شش دانگ قریه رحبه و دو دانگ از قریه غبیرا خالصجات واقعه در کرمان را در مقابل چهار هزار تومان به‌متصرفین حالیه آن واگذار نماید.