New Server

قانون فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول زاید بر احتیاجات ارتش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول زاید بر احتیاجات ارتش - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود کلیه اراضی و ابنیه و سربازخانه‌ها و میادین تیر و اموال غیر منقول دیگر که مالک آن می‌باشد و‌زائد بر احتیاجات ارتش باشد از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را صرف ساختمانها و تأسیسات جدید ارتش بنماید و همچنین‌وزارت جنگ مجاز است اراضی و ابنیه‌ای که در ازاء مطالبات ارتش از اشخاص به ملکیت وزارت جنگ درآمده یا بعداً در می‌آید در صورتی که مورد‌استفاده ارتش نباشد از طریق مزایده فروخته و پس از استیفاء مطالبات خود وجوه باقیمانده را به ترتیب بالا به مصرف برساند.

‌تبصره - اراضی و تأسیسات مازاد وزارت جنگ که مورد نیاز سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها باشد طبق تصویبنامه‌هیأت وزیران واگذار خواهد شد. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده‌بود در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶٫۴٫۲۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است