قانون عهدنامه مودت و موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون عهدنامه مودت و موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۱۰٫۱۱

ماده واحده - عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و موافقتنامه فرهنگی بین‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده که در تاریخ بیست و هشتم فروردین ماه ۱۳۴۸ برابر هفدهم آوریل۱۹۶۹ در تونس به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب مربوطه را مبادله نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و عهدنامه مودت و موافقتنامه فرهنگی ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۸٫۸.۲۶، در جلسه روز‌پنجشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

[z]عهدنامه مودت بین ایران و تونس

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران ‌و ‌حضرت رییس جمهوری تونس

‌با توجه به روابط دوستانه و اخوت که همواره بین دو ملت ایران و تونس وجود داشته و با تمایل به استحکام علائق تاریخی که دو کشور را به یکدیگر‌پیوند می‌دهد - و :

‌با مجاهدت به توسعه همکاری نزدیک در کلیه شئون بر مبنای عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام متقابل به اصول حاکمیت ملی - و :

‌به پیروی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد - و :

‌با ایقان به امکان مشارکت در استقرار آرامش جهانی به وسیله تحکیم مناسبات دوستانه فی‌مابین به انعقاد عهدنامه مودت حاضر مبادرت و بدین منظور‌نمایندگان مختار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

‌جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه

‌حضرت رییس جمهور تونس

‌جناب آقای حبیب بورقیبه (‌پسر) وزیر امور خارجه

‌که پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به موارد زیر توافق حاصل کردند:

‌ماده ۱ - طرفین معظمین متعاهدین تمایل خود را به حفظ روابط دوستی صمیم و صلح پایدار بین خود و اتباع خود تأیید می‌نمایند.

‌ماده ۲ - نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در سرزمین طرف دیگر به شرط عمل متقابل از رفتاری برخوردار خواهند بود‌که به موجب اصول و معمول و عرف حقوق بین‌الملل مقرر گردیده و هیچ گاه از رفتاری که در مورد نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کاملهْْ ‌الوداد‌مراعات می‌گردد کمتر نخواهد بود.

‌ماده ۳ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که شرائط استقرار و اقامت اتباع دو طرف و روابط خود را در زمینه اقتصادی و فرهنگی و فنی و یا هر زمینه‌دیگر که موجد بسط همکاری بین دو کشور گردد ضمن موافقتنامه‌ها و کنوانسیونهای خاص تعیین نمایند.

‌ماده ۴ - طرفین معظمین متعاهدین در مورد رفع اختلافاتی که ممکن است فی‌مابین بروز نماید - از طریق عادی دیپلماسی و یا روشهای مسالمت‌آمیز‌منطبق با مقررات منشور سازمان ملل متحد - اقدام خواهند نمود.

‌ماده ۵ - عهدنامه حاضر به زبانهای فارسی و عربی و فرانسه تنظیم شده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر آن متن فرانسه مناط اعتبار خواهد بود.

‌ماده ۶ - عهدنامه حاضر با رعایت قوانین اساسی دو کشور به تصویب خواهد رسید و پس از مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌بنا به مراتب نمایندگان مختار طرفین معظمین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

‌تونس - به تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۶۹ برابر ۲۸ فروردین ماه ۱۳۴۸

‌اردشیر زاهدی حبیب بورقیبه (‌پسر)

‌عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده منضم به قانون عهدنامه مودت و موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری‌تونس می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

‌موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس ‌دولت شاهنشاهی ایران ‌و ‌دولت جمهوری تونس

‌نظر به علائق دیرین عمیق فرهنگی و معنوی و بر اثر تمایل مشترک به تحکیم و توسعه بیشتر روابط فرهنگی در آینده - به پیروی از اصول منشور ملل‌متحد و مقررات سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد تصمیم به انعقاد این موافقت‌نامه فرهنگی اتخاذ و برای این منظور نمایندگان خود را به‌شرح زیر تعیین نمودند:

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران:

‌جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه.

‌از طرف دولت جمهوری تونس:

‌جناب آقای حبیب بورقیبه (‌پسر) وزیر امور خارجه.

‌که پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به موارد زیر توافق حاصل کردند.

‌ماده ۱ - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که همکاری فرهنگی بین دو کشور را مورد حکایت و توسعه قرار دهند تا از فرهنگ و تمدن و فعالیت‌های‌فکری یکدیگر به نحو مؤثرتری مطلع باشند.

‌ماده ۲ - طرفین متعاهدین اهتمام خواهند نمود مبادله استادیاران و سخنرانان و استادان دانشگاه و محققان و متخصصان و کارشناسان فنی یا اشخاص‌دیگری را که در امر تعلیم و تربیت و علم و فرهنگ فعالیت می‌نمایند - بین خود توسعه داده و تسهیل نمایند.

‌ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهدین متعهد می‌شود که با اعطای بورس‌های تحصیلی اتباع طرف دیگر را تشویق به شروع یا ادامه مطالعات و کارآموزی‌در کشور خود بنماید.

‌ماده ۴ - هر یک از طرفین متعاهدین متعهد می‌شود که دسترسی دانشجویان و بورسیه‌ها و محققان علمی ورزشی طرف متعاهد دیگر را در شرایط‌مساوی و ابنیه و مؤسسات علمی و مراکز تحقیقاتی و کتابخانه‌های ملی و آرشیوها و میدانهای ورزشی سایر دستگاه‌های فرهنگی یا ورزشی دولتی‌خود - تسهیل نماید.

‌ماده ۵ - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که همکاری نزدیک را بین گروه‌های فرهنگی و ورزشی و همچنین بین سازمانهای تربیتی دو کشور تشکیل و‌ایجاد و تأسیس انجمنها و مراکز فرهنگی را طبق قوانین و مقررات جاریه خود تشویق نمایند.

‌ماده ۶ - طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که شرایط لازم برای معادل شناختن گواهینامه‌های تحصیلی و درجات دانشگاهی صادره در دو کشور را به‌منظور تحصیلات دانشگاهی مورد مطالعه قرار دهند.

‌ماده ۷ - طرفین متعاهدین همکاری فنی و همچنین مبادله برنامه‌های فرهنگی و هنری را بین ایستگاه‌های رادیویی خود تشویق نموده و تولید و تهیه‌مشترک برنامه‌ها و فیلم‌ها را جهت رادیو و تلویزیون تسهیل خواهند نمود و برای این منظور موافقتنامه خاصی منعقد خواهند کرد.

‌ماده ۸ - طرفین متعاهدین همکاری در زمینه سینما را از طریق مبادله فیلمهای فرهنگی و تعیین روزهای مخصوص نمایش فیلم و تولید فیلمهای‌مشترک و تشویق و تسهیل خواهند نمود.

‌ماده ۹ - طرفین متعاهدین مبادله و انتشار کتابها و جزوه‌ها و نشریات و مجله‌های ادبی و هنری و علمی یا فنی و موسیقی ضبط شده و فیلم‌های تربیتی‌را در حدود قوانین و مقررات خود تسهیل خواهند نمود.

‌ماده ۱۰ - هر یک از دولتین متعاهدین متعهد می‌شود که تشکیل نمایشگاه‌های هنری یا علمی و کنفرانسها و کنسرت‌ها و نمایش‌های تئاتری و همچنین‌مسابقات ورزشی را در قلمرو طرف دیگر تسهیل نمایند.

‌ماده ۱۱ - طرفین متعاهدین مبادله دانشجویان و معلمان و گروه جوانان و ورزشکاران و همچنین گروه روزنامه‌نگاران را بین دو کشور تشویق نموده و‌اقامت و مسافرت آنها را در قلمرو یکدیگر در حدود مقدور و وسایلی که در اختیار دارند تسهیل خواهند نمود.

‌ماده ۱۲ - طرفین متعاهدین مبادلات جهانگردی را به منظور بهتر شناختن متقابل کشورهای یکدیگر و تحکیم مبانی دوستی بین دول ملت تشویق‌خواهند نمود.

‌ماده ۱۳ - هر یک از طرفین متعاهدین اقدامات لازم به عمل خواهد آورد تا حتی‌المقدور برنامه‌های تاریخ و جغرافیای مدارس خود حاوی اطلاعات‌صحیح و کافی و دقیق از تمدن کشور طرف دیگر باشد.

‌ماده ۱۴ - به منظور اجرای این موافقتنامه طرفین متعاهدین تصمیم به تشکیل یک کمیسیون مختلط که اعضای آن از طرف وزارتخانه‌های امور خارجه‌دو کشور منصوب خواهند شد اتخاذ نمودند.

‌کمیسیون مزبور حداقل یک بار در سال متناوباً در تهران و تونس تشکیل می‌شود در صورت فسخ موافقتنامه وضع کسانی که از مقررات آن بهره‌مند‌بودند تا پایان همان سال و در مورد بورسیه‌ها تا پایان سال تحصیلی که با تاریخ فسخ مطابقت داشته باشد ادامه خواهد یافت.

‌بنا به مراتب فوق - نمایندگان مختار طرفین این موافقتنامه را در دو نسخه که هر دو به زبان فرانسه تنظیم شده و متساویاً معتبر می‌باشد - امضاء کردند.

تونس به تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۶۹

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری تونس

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون عهدنامه مودت و موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری‌تونس می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی