قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۹.۲

‌ماده واحده - عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده در تاریخ ۱۶ خرداد ماه۱۳۴۷ برابر با ۶ ژوئن ۱۹۶۸ و پروتکل ضمیمه آن مشتمل بر یک مقدمه و ۴ ماده که در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۴۹ برابر با ۲۲ ژوئیه ۱۹۷۰ در آدیس‌آبابا به‌امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده و تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۸.۱۷ در جلسه روز‌دوشنبه دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی [z]عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی و اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و اعلیحضرت امپراطوری اتیوپی ‌نظر به تمایل به تشیید و علائق مودتی که خوشبختانه بین ایران و اتیوپی موجود می‌باشد. با ایمان متقابل به لزوم ایجاد همکاری نزدیکترین دو کشور در‌زمینه مناسبات بین‌المللی بر اساس صلح و عدالت و اصول منشور ملل متحد.

‌تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت گرفتند و برای این منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:

‌جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه.

‌اعلیحضرت امپراطور اتیوپی:

‌جناب آقای کتمایفرو وزیر امور خارجه.

‌و نمایندگان مذکور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که صحیح و معتبر بود نسبت به مواد ذیل موافقت نمودند.

‌ماده اول - بین دو دولت و مردم آنها صلح دائمی و مودت پایدار برقرار خواهد بود.

‌ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند روابط دیپلماتیک و کنسولی فیمابین را حفظ کنند و همچنین موافقت دارند مأموران دیپلماتیک و‌کنسولی هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر بر اساس رعایت معامله متقابل از مزایا و مصونیتهایی که معمولاً به موجب اصول مورد قبول حقوق‌بین‌الملل اعطاء می‌گردد برخوردار باشند.

‌ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند که با روح صمیمیت و همکاری و بر اساس معامله متقابل انعقاد موافقت‌نامه‌های دیگری را در‌زمینه‌های بازرگانی و دریانوردی و حقوق و مزایای کنسولی و روابط فرهنگی و استرداد مجرمین و در کلیه امور مورد علاقه مشترک طرفین مورد امعان‌نظر قرار دهند.

‌ماده چهارم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که ممکن است بین آنها بروز نماید به طور مسالمت‌آمیز و با روح دوستی و به‌طرق عادی سیاسی حل و فصل نمایند و هر گاه نتوانند در ظرف مدت مناسبی اختلافات خود را برطرف سازند با رعایت مقررات منشور ملل متحد به‌هر طریق عملی که مقتضی بدانند متوسل شوند.

‌ماده پنجم - این عهدنامه طبق قوانین اساسی طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران به عمل‌خواهد آمد به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا اخطار فسخ کتبی یکساله به قوت خود باقی خواهد ماند.

‌این عهدنامه در دو نسخه به زبان انگلیسی تنظیم شده است بنا به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار طرفین معظمین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و به‌مهر خود ممهور نمودند.

‌آدیس‌آبابا به تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۶۸ ‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت امپراطوری اتیوپی ‌عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده منضم به قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی ‌پروتکل الحاقی به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۴۷ (۶ ژوئن ۱۹۶۸) اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه ایران و اعلیحضرت امپراطوری اتیوپی ‌با تمایل به تکمیل عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۴۷ (۶ ژوئن ۱۹۶۸) آدیس‌آبابا تصمیم به‌انعقاد پروتکل حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:

‌جناب آقای منوچهر اعتمادمقدم سفیر شاهنشاه آریامهر در آدیس‌آبابا ‌اعلیحضرت امپراطور اتیوپی:

‌جناب آقای کتمایفرو وزیر امور خارجه.

‌نمایندگان مذکور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مواد زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ - متن فارسی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی به صورت ضمیمه شماره ۱ پروتکل حاضر به متن‌انگلیسی عهدنامه مودت بین دولت ملحق و جزء لایتجزای عهدنامه مزبور تلقی خواهد شد.

‌ماده ۲ - متن امهری عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی به صورت ضمیمه شماره ۲ پروتکل حاضر به متن انگلیسی‌عهدنامه مودت بین دو دولت ملحق و جزء لایتجزای عهدنامه مزبور تلقی خواهد شد.

‌ماده ۳ - نظر به الحاق متون فارسی و امهری عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی به متن انگلیسی آن که طبق مواد ۱‌و ۲ این پروتکل صورت می‌گیرد - در صورت بروز اختلاف در تفسیر مواد عهدنامه مزبور متن انگلیسی آن مناط اعتبار خواهد بود.

‌ماده ۴ - پروتکل حاضر که جزء لایتجزای عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۴۷ (۶ ژوئن ۱۹۶۸)‌محسوب می‌شود طبق قوانین اساسی دو دولت به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد.

‌این پروتکل در دو نسخه به زبانهای فارسی و امهری و انگلیسی تنظیم گردیده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر مواد - متن انگلیسی آن معتبر‌خواهد بود.

‌بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار طرفین معظمین متعاهدین پروتکل حاضر را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

‌آدیس‌آبابا - به تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۴۹ برابر ۲۲ ژوئیه ۱۹۷۰.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت امپراطوری اتیوپی ‌پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده منضم به قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی