قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری کره

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری کره - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۸.۲۶

‌ماده واحده - عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری کره که مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده می‌باشد و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه۱۳۴۸ برابر ۵ مه ۱۹۶۹ در سئول به امضاء نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب‌مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

[z]عهدنامه مودت بین ایران و جمهوری کره ‌اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران ‌و ‌حضرت رییس جمهوری کره

‌نظر به تمایلی که به تحکیم بیشتر روابط مودت موجود بین دو کشور دارند تصمیم به انعقاد یک عهدنامه مودت گرفتند و بدین منظور نمایندگان‌تام‌الاختیار خویش را به شرح زیر تعیین نمودند.

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

‌جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه

‌حضرت رییس جمهوری کره

‌جناب آقای کیو - هاه‌چوی وزیر امور خارجه

‌ماده اول - بین ایران و جمهوری کره و همچنین بین ملتین آنها صلح دائمی و مودت پایدار برقرار خواهد بود.

‌ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند که بین خود روابط سیاسی و کنسولی برقرار نمایند و مأمورین سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین‌در قلمرو طرف دیگر بر اساس رعایت معامله متقابل از امتیازات و معافیتها و مصونیتهایی که بر طبق اصول کلی حقوق و عرف بین‌المللی شناخته شده‌است برخوردار گردند.

‌ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که در اسرع اوقات موافقتنامه‌هایی را که برای توسعه بیشتر روابط فی‌مابین در کلیه رشته‌های‌مورد علاقه دو کشور لازم تشخیص دهند منعقد نمایند.

‌ماده چهارم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند کلیه اختلافاتی که ممکن است بین آنها بروز نماید به طور مسالمت‌آمیز حل و فصل گردد.

‌ماده پنجم - این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار طرفین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

‌سئول به تاریخ پنجم مه ۱۹۶۹ در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و کره‌ای و انگلیسی تنظیم گردید.

‌در صورت بروز اختلاف در تفسیر آن متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

‌از طرف ایران از طرف جمهوری کره

‌عهدنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده منضم به قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری کره می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی