قانون طرز تهیه و بودجه کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون طرز تهیه و بودجه کل کشور - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون بودجه کل کشور تحت نظر مستقیم نخست‌وزیر تهیه و تنظیم گردیده و نخست‌وزیر مسئول آن می‌باشد به‌منظور تهیه و تنظیم و تمرکز بودجه عادی و عمرانی کل کشور دفتری به نام دفتر بودجه در سازمان برنامه تشکیل می‌گردد که رییس آن سمت معاون‌نخست‌وزیر را خواهد داشت.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه سی‌ام خرداد ماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه چهاردهم تیر ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی