قانون صندوق عمران مراتع

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون صندوق عمران مراتع - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱

ماده ۱ - به منظور کمک به عمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و تولید و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق‌زراعت و دامپروری و تسهیل در اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های مرتع‌داری (‌به استثنای مراتعی که از طریق ارتش‌شاهنشاهی اداره می‌شود) مؤسسه‌ای به نام صندوق عمران مراتع که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. وظیفه اساسی این صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا از طریق مشارکت و یا با پرداخت وام و اعطاء اعتبار و نظارت در مصرف صحیح وامها واعتباراتی است که برای انجام هدفهای فوق از طریق صندوق داده می‌شود.

ماده ۲

ماده ۲ - صندوق شرکت سهامی وابسته به وزارت منابع طبیعی است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد و به صورت بازرگانی اداره‌می‌شود و جز در موارد مذکور در این قانون و اساسنامه مربوط مشمول مقررات قانون تجارت و قوانین بانکی و پولی کشور است و قوانین وآیین‌نامه‌های مربوط به مؤسسات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود و در صورتی که مورد صندوق قابل اجرا است که ضمن آن‌لزوم اجرای آن مقررات در مورد صندوق تصریح شده باشد.

ماده ۳

ماده ۳ - اساسنامه صندوق ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی و شورای پول‌و اعتبار و کمیسیونهای منابع طبیعی و دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین قابل اجرا است و تا زمانی که اساسنامه مزبور به تصویب‌کمیسیونهای مذکور در فوق نرسیده اساسنامه مصوب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار اجرا می‌شود. هر گونه تغییر در اساسنامه مزبور باید از طرف مقامات و مراجع مذکور به عمل آید.

ماده ۴

ماده ۴ - سرمایه اولیه صندوق یک میلیارد ریال است که از محل‌های زیر تأمین می‌شود:

  • الف - از محل اعتبارات برنامه عمرانی کشور ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
  • ب - از محل وجوه حاصل از فروش اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال (‌موضوع ماده ۳۵ قانون بهره‌برداری از جنگلها و مراتع) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
  • ج - از محل عوارض کشتار (‌موضوع ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع) ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
تبصره ۱ - این سرمایه با رعایت شرایط و مقرراتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود قابل افزایش است.
تبصره ۲ - سرمایه‌های مذکور در بند ب و ج به تدریج و حداکثر تا مدت ۱۰ سال از طرف وزارت منابع طبیعی تأمین و واریز خواهد گردید.
تبصره ۳ - صندوق از پرداخت حق تمبر سهام و حق‌الثبت معاف است.

ماده ۵

ماده ۵ - وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مکلف است عرصه و اعیان کارخانه خوراک دام سعیدآباد شهریار را با کلیه دارایی و لوازم وتجهیزات (‌به استثنای کشتارگاه طیور و سردخانه و خانه‌های سازمانی مربوط) بلاعوض از مالکیت شرکت صنایع شیر ایران منتزع و به صندوق عمران‌مراتع واگذار کند.

تبصره - بهای کارخانه مزبور پس از ارزیابی به سرمایه صندوق اضافه خواهد شد.

ماده ۶

ماده ۶ - صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی طبق مقررات مربوط حداکثر معادل سرمایه خود از وام و اعتبار استفاده نماید.

ماده ۷

ماده ۷ - وجوه صندوق نزد بانک تعاون کشاورزی ایران به صورت حساب جاری یا اوراق قرضه و یا به هر دو صورت نگهداری می‌شود.

میزان وجوهی که صندوق می‌تواند در طول هر دوره مالی به مصرف خرید اوراق قرضه برساند از طرف شورای صندوق مذکور در ماده ۱۰ تعیین‌می‌شود اصل و بهره اوراق قرضه‌ای که سررسید وصول آن فرا رسیده باشد پس از وصول به حساب جاری صندوق واریز خواهد شد.

ماده ۸

ماده ۸ - بانک تعاون کشاورزی ایران کلیه وامهایی را که طرح و پرداخت آنها به تصویب صندوق رسیده به نمایندگی از طرف صندوق و بر اساس‌ضوابط و شرایطی که طبق اساسنامه تعیین خواهد شد عمل خواهد کرد و کارمزد مربوط طبق تعرفه موجود بانک تعاون کشاورزی ایران از طرف‌صندوق پرداخت خواهد گردید.

تبصره - استفاده کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی روستایی از امکانات صندوق منحصراً از طریق بانک تعاون کشاورزی ایران به وسیله شرکت‌تعاونی روستایی مربوط خواهد بود.

ماده ۹

ماده ۹ - وزرای منابع طبیعی - کشاورزی - تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - مدیر عامل سازمان برنامه -‌نمایندگان صاحبان سهام در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده می‌باشند و ریاست مجامع عمومی را وزیر منابع طبیعی عهده‌دار می‌شود.

ماده ۱۰

ماده ۱۰ - صندوق دارای شورایی است که شرایط و وظایف و اختیارات آن در اساسنامه تعیین خواهد شد و اعضاء آن عبارتند از:

۱ - معاون وزارت منابع طبیعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
۲ - معاون وزارت کشاورزی.
۳ - معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
۴ - معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی.
۵ - معاون سازمان برنامه.
۶ - دو نفر از اشخاص بصیر و مجرب بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران.

ماده ۱۰

ماده ۱۱ - صندوق می‌تواند بر اساس ضوابطی که در اساسنامه ذکر خواهد شد با تصویب شورا عرصه - اعیان تأسیسات - وسائل منقول و غیرمنقول مربوط به طرح همچنین سایر اموال را مجتمعاً و یا هر یک به تنهایی به عنوان وثیقه قبول کند.

در این صورت تأسیسات و وسائل مذکور در طرح که طبق قرارداد به تدریج تهیه و ایجاد می‌شود در رهن صندوق عمران مراتع قرار می‌گیرد.

ماده ۱۲

ماده ۱۲ - رییس کل صندوق به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی برای مدت سه سال انتخاب و منصوب‌می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۴۹٫۱۲٫۱۸ در جلسه روز دوشنبه بیست‌و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی