New Server

قانون شورای عالی معارف

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون شورای عالی معارف - مصوبه ۲۰ حوت ۱۳۰۰ شمسی

فصل اول در تشکیلات

ماده ۱ - برای توسعه دوائر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی شورای عالی معارف تشکیل می‌گردد و شعب آن درمراکز ایالات و ولایات موافق قانون مخصوص دایر خواهد گردید.

ماده ۲ - هیأت شورای عالی معارف از ده نفر عضو رسمی به شرح ذیل تشکیل می‌شود یک نفر از مجتهدین جامع‌الشرایط دو نفر از رؤسای مدارس‌عالیه و متوسطه دو نفر از معلمین درجه اول مدارس عالیه و متوسطه و پنج نفر از دانشمندان مملکت.

ماده ۳ - شورای عالی معارف علاوه بر اعضاء رسمی تا ده نفر عضو افتخاری می‌تواند داشته باشد.

تبصره - اعضای افتخاری فقط حق شرکت در مذاکرات را خواهند داشت.

ماده ۴ - کلیه اعضای شورای عالی معارف باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱ - خدمات نمایان به معارف مملکت نموده باشند.

۲ - لااقل سی سال داشته باشند.

۳ - دارای معلومات و اطلاعات لازمه بوده باشند.

۴ - موصوف به صحت عمل و حسن اخلاقی و عقیده بوده و محکوم به جنحه و جنایات نباشند.

ماده ۵ - وزیر معارف اعضاء رسمی و افتخاری شورای عالی معارف را برای مدت چهار سال انتخاب نموده و به موجب فرمان همایونی رسمیت‌می‌دهد و بعد از انقضاء دو سال از دوره اول نصف اعضاء به حکم قرعه خارج و به عوض آنها انتخاب می‌شود و از آن به بعد به جای هر نصف از اعضاءکه مدت چهار سال عضویت آنها تمام شده جدیداً انتخاب به عمل خواهد آمد.

ماده ۶ - وزیر معارف رییس رسمی شورای عالی معارف و مدیر کل وزارت معارف بالطبع عضویت خواهد داشت.

ماده ۷ - عضویت شورای عالی معارف بدون حقوق خواهد بود.

ماده ۸ - شورای عالی معارف دارالانشاء دائمی خواهد داشت که وظیفه آن تحریر مذاکرات و نوشتجات و ضبط دفاتر و اسناد و تهیه راپرتهای لازمه‌در حدود عملیات مختصه شوری خواهد بود.

ماده ۹ - اعضاء دارالانشاء عبارت از یک رییس و دو منشی و یک ثبات خواهد بود که وزیر معارف آنها را از غیر اعضاء شورای عالی معارف موظفاً‌تعیین می‌نماید.

ماده ۱۰ - اساس شورای عالی معارف تعطیل‌بردار نیست و باید لااقل در ظرف یک ماه قبل از انقضاء هر دوره اعضای دوره بعد انتخاب شوند واعضای سابق نیز قابل انتخاب می‌باشند.

ماده ۱۱ - هر گاه یکی از اعضاء استعفا یا فوت نماید شورای عالی معارف چند نفر را که واجد شرایط مذکوره در ماده (۴) باشند از میان اعضای‌افتخاری و یا خارج از آنها به وزیر معارف پیشنهاد می‌نماید که وزیر یک نفر را از بین آنها برای بقیه مدت آن دوره انتخاب نماید و اعضای افتخاری مقدم‌خواهند بود.

فصل دوم در وظایف

ماده ۱۲ - وظایف شورای عالی معارف از قرار تفصیل ذیل است:

۱ - اهتمام در ترویج خط و زبان و ادبیات فارسی و عربی و نشر مقالات علمی عام‌المنفعه.

۲ - سعی در تهیه موجبات تکثیر مدارس و تدارک مقدمات تعلیم اجباری و مجانی.

۳ - مشورت در رفع نقایص تعلیمات عمومی و سعی در تهیه وسائل تأسیس مدارس صنعتی و فلاحتی و شبانه‌روزی و تعمیم ورزشهای بدنی ورعایت قوانین حفظ‌الصحه و مراقبت در دستور تحصیلات مدارس خارجه.

۴ - تهیه و اصلاح دستورات رسمی کلیه تحصیلات علمی و فنی مدارس ذکور و اناث و نظامنامه‌های مدارس.

۵ - تهیه دستور تحصیلات مدارس معلمین و معلمات و نظامنامه‌های راجعه به آنها.

۶ - تهیه دستور تفتیش اوضاع معارف و مدارس و امتحان شاگردان.

۷ - تطبیق تألیفات مخصوصه به مدارس با دستورات رسمی و رد و قبول آنها.

۸ - مشارکت با وزیر معارف در تهیه بودجه و مراقبت در مصارف کلیه وجوه مصوبه.

۹ - رفع اختلافات بین مدارس و اصلاح مکتب خانه‌های موجوده.

۱۰ - تعیین مصرف وجوه فوق‌العاده که به رسم هدیه و اعانه به معارف می‌رسد و وجوه موقوفاتی که قانوناً باید به مصرف معارف برسد و تعیین‌شهریه شاگردان مدارس غیر مجانی دولتی.

۱۱ - تشخیص صلاحیت اشخاصی که اجازه تأسیس مدرسه و امتیاز مجله و روزنامه می‌خواهند.

۱۲ - تصدیق صلاحیت معلمین و معلمات و تهیه نظامنامه مخصوصی برای ترفیع و تنزل رتبه یا عزل آنها و رسیدگی به شکایات رؤسا و ناظمین ومعلمین مدارس دولتی در حدود وظایف اداری آنها.

۱۳ - تعیین شرایط محصلینی که به خرج دولت به خارجه اعزام می‌شوند و نظارت در انتخاب آنها.

۱۴ - رسیدگی به دیپلم‌های اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند و تشخیص صحت و سقم آنها.

۱۵ - حکمیت در مورد کتبی که برای تألیف یا ترجمه از طرف وزارت معارف به معرض مسابقه گذاشته شده و به مؤلف یا مترجم آن جایزه داده‌می‌شود.

۱۶ـ تصویب اعطای نشان علمی مطابق نظامنامه مخصوص.

۱۷ - معاونت فکری به وزیر در هر نوع مسئله و مشکلی که به آن هیأت رجوع نماید.

۱۸ - شورای عالی معارف نظامنامه داخلی خود و شعب ایالات و ولایات را تهیه نموده پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجراء خواهدگذاشت.

۱۹ - تجدید نظر در احکام صادره از شوراهای معارف ایالات و ولایات. خاتمه

ماده ۱۳ - رأی شورای عالی معارف در غیر فقرات: ۱ - ۲ - ۳ - ۸ - ۱۷ - ۱۸ ماده دوازدهم حتمی‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۴ - برای اهتمام در تنظیم مدارس قدیمه و سعی در ترقی علوم دینیه در تحت نظر و مراقبت وزیر معارف شورایی به ترتیب ذیل تشکیل‌خواهد شد:

از علماء درجه اول سه نفر - از مدرسین درجه اول معقول و منقول دو نفر - از متولیان مدارس قدیمه درجه اول دو نفر - و شعب این شوری مطابق‌قانون مخصوص در مراکز ایالات و ولایات دائر خواهد گردید.

  • ضمیمه - عضویت شورای فوق‌الذکر بدون حقوق خواهد بود.

ماده ۱۵ - ماده دهم قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوبه ۲۷ شعبان ۱۳۲۸ منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.