New Server

قانون شهریه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون شهریه‌ها - مصوب ۱۷ اسد ۱۳۰۱ شمسی

ماده ۱ - شهریه‌هایی که بدون تصویب مجلس شورای ملی باشد منسوخ و هر گونه تصمیماتی که در این مورد در ایام فترت گرفته شده‌است لغواست.

(۲)*‌ماده ۲ - کلیه شهریه‌ها مطابق دفتر مرتبه که از طرف دولت در تاریخ دوم قوس ۱۳۰۰ به مجلس شورای ملی فرستاده شده و مشتمل بر ششصدو سی و نه قلم (‌دفتر اول ششصد و سی و یک قلم ضمیمه هشت قلم) و بالغ بر چهل و دو هزار و دویست و پنجاه و پنج تومان و سه هزار و پانصددینار است اعم از این که مستمری بوده و به صورت شهریه در آمده یا آن که از اصل مالیات برقرار شده‌است به استثنای اقلامی که مشمول ماده ۲ قانون‌مورخه ۱۶ جوزا و متوفیات و اقلامی که در کمیسیون بودجه مطابق صورت ضمیمه این قانون قطع شده تا مبلغ پنجاه تومان بدون کسر پرداخت شود.

  • ‌پاورقی: ماده ۲ - کلیه شهریه‌ها اعم از این که مستمری بوده و به صورت شهریه

درآمده یا آن که از اصل مالیات برقرار شده‌است به استثنای‌اقلامی که در کمیسیون بودجه حذف شده تا مبلغ پنجاه تومان بدون کسر پرداخته شود.

  • ‌ماده ۳ - شهریه‌ای که از پنجاه تومان تجاوز نماید پنجاه تومان اول مشمول ماده ۲

و از ماده آن تومانی چهار قران کسر می‌شود.

  • ‌پاورقی: ماده ۳ - از پنجاه تومان به بالا تومانی چهار قران کسر می‌شود.
  • ‌ماده ۴ - میزان تأدیه شهریه پس از کسر تومانی چهار قران از پانصد تومان نباید

تجاوز نماید.

  • ‌پاورقی: ماده ۴ - میزان تأدیه شهریه نباید از پانصد تومان تجاوز نماید.

ماده ۵ - مستمریاتی که شهریه شده‌است صاحبان آنها مختارند که مطابق مواد فوق قبول نموده شهریه دریافت دارند یا این که مستمری خودشان راسالیانه موافق ترتیب مستمریات اخذ نمایند در صورت برگشت شهریه به مستمریات فقط مستمری پرداخت و چیزی به اسم شهریه داده نخواهد شد.

ماده ۶ - شهریه‌هایی که در کمیسیون حذف شده مجدداً در کمیسیون تجدید نظر خواهد شد اگر پس از تجدید نظر در اقلام محذوفه کمیسیون‌بعضی از آنها را خواست برای تصویب پیشنهاد نماید باید راپورت مخصوصی نسبت به آنها تقدیم مجلس کند.

ماده ۷ - شهریه‌هایی که قبلاً مجلس تصویب نموده به قوه خود باقی و مشمول مواد فوق نخواهد بود.

ماده ۸ - ابتدای اجرای مواد فوق از روزی است که قانون بودجه موقتی در مجلس تصویب و پرداخت شهریه‌ها موقوف به تصویب مجدد گردیده.

ماده ۹ - مدت اجرای مواد فوق تا آخر برج حوت هذه‌السنه‌است. ماده الحاقیه

  • ‌ماده ۱۰ - هیچ کس نمی‌تواند به صیغه شهریه و صیغه مستمری توأماً حقوق دریافت

نماید و اگر اشخاصی دارای حقوق به هر دو صیغه باشندمخیر خواهند بود که یکی را اختیار نمایند.

  • ‌پاورقی: ماده دهم به عنوان (‌ماده الحاقیه) در تاریخ ۱۸ سنبله ۱۳۰۱ تصویب و

ضمیمه شده‌است.

  • ‌پاورقی: مواد ۲ - ۳ - ۴ به موجب (‌قانون تفسیر شهریه‌ها) مصوب ۱۸ سنبله ۱۳۰۱

شمسی به طریق فوق تغییر و اصلاح شده‌است - مواد ۲ -۳ - ۴ سابق (‌که نسخ شده‌است) به قراری است که ذیلاً درج می‌شود.