قانون شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ درباره افسران ژاندارمری کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ درباره افسران ژاندارمری کل کشور - ‌مصوب ۱۳۴۶٫۹.۲۰

‌ماده واحده - مفاد تبصره (۵۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۱ از تاریخ تصویب تبصره مزبور شامل افسران حائز شرایط ژاندارمری کل کشور نیز خواهد‌بود.

‌تبصره - مفاد این قانون و قسمت اخیر تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ با رعایت قسمت اخیر تبصره‌های ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ و ۳۵‌قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل افسران حائز شرایط شهربانی کل کشور نیز خواهد بود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی