قانون شمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون شمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۸.۲۷

‌ماده واحده - مهاجرین و افراد بدون تابعیت که تا تاریخ تصویب این قانون به کشور وارد شده و یا بعداً وارد می‌شوند مشمول شرایط و معافیت مقرر‌در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار بوده و از پروانه کار مجانی استفاده خواهند کرد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز سه‌شنبه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود‌در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی