قانون شرکت بانوان در انتخابات

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی


Majlis Melli 21 Vol 1.pdf
زنان به پای صندوق‌های رای می‌روند ۱۳۴۱

قانون شرکت بانوان در انتخابات - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۱ فروردین ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۴ شمسی که مربوط به شرایط‌ انتخاب‌ کنندگان و انتخاب ‌شوندگان است و همچنین قید کلمه ذکور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ حذف می‌شود.

وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد. ‌ قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به‌ تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز سی و یکم فروردین ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.


نیز نگاه کنید به

اصلاح قانون انتخابات ایران انقلاب شاه و مردم