قانون سلب عناوین و ضبط اموال تیمور بختیار (سپهبد بازنشسته)

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون سلب عناوین و ضبط اموال تیمور بختیار (‌سپهبد بازنشسته) - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۴.۲۳

‌ماده واحده - چون خیانت تیمور بختیار بر ملت ایران مسلم است لذا عناوین نظامی و امتیازات و حقوق اجتماعی مشارالیه سلب و کلیه اموال او‌اعم از منقول و غیر منقول و وجوه نقد و اوراق بهادار و سهام کارخانجات و شرکتها به نفع دولت ضبط می‌شود. ‌هر گونه نقل و انتقال اموال مزبور از طرف نامبرده از تاریخ صدور امر تعقیب وی (پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو) از درجه اعتبار ساقط‌است.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه‌فوق‌العاده روز دوشنبه بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی