قانون سربازگیری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

قانون سربازگیری - مصوب ۹ عقرب مطابق ۲۳ ذی‌حجه ۱۳۳۳ قمری

ماده اول - اساس قشون‌گیری دولت ایران به طرز بنیچه (‌خدمت اجباری خصوصی) است. ماده دوم - افواج پیاده و دستجات سواره و توپخانه حتی‌الامکان از بلوکات و ایلاتی که تا کنون مطابق بنیچه قشون می‌داده‌اند گرفته می‌شود.

ماده سوم - ایلات و محلهای سوار بده کمافی‌السابق مکلف به دادن اسب سوار می‌باشند مگر مواردی که وزارت جنگ مطابق نظامنامه قشون‌گیری‌آنها را معاف نماید.

ماده چهارم - کلیه عده نفرات قشون بنیچه محلی فعلاً صد هزار نفر خواهد بود به این ترتیب که پس از تعیین عده پادار محلهای قشون بده حالیه‌محل کسر صد هزار نفر را از نقاط آباد دیگر معین نموده و به موجب لایحه مخصوص به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود.

ماده پنجم - کلیه افراد قشونی که داخل خدمت می‌شوند با رعایت مواد نظامنامه قشون‌گیری باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱ - تابعیت ایران.

۲ - مسلمانی.

۳ - نداشتن سن کمتر از بیست و زیاده از سی سال.

۴ - صحت مزاج و کامل‌الخلقه بودن.

ماده ششم - کلیه افراد بنیچه تا درجه شمشیربند در سن چهل و پنج سالگی از خدمت صف معافند.

ماده هفتم - احضار و مرخصی افراد بنیچه برای صنوف مختلفه نظامی با تشخیص وزارت جنگ به حکم وزیر جنگ است.

ماده هشتم - مدت خدمت افراد قشونی دفعتاً نباید متجاوز از دو سال باشد.

ماده نهم - تعیین افراد قشونی هر محلی مطابق بنیچه به عمل خواهد آمد به این ترتیب که مأمورین سربازگیری اشخاص پادار محل را که دارای‌شرائط سربازی موافق ماده پنج باشند حاضر می‌نمایند هر گاه عده ایشان مساوی عده لازمه‌است تمام آن افراد مکلف به دخول در خدمت نظامی‌خواهند بود و اگر عده ایشان بیشتر باشد عده لازمه با قرعه معین خواهد شد.

ماده دهم - در صورت خرابی و عدم استعداد یکی از محل‌های قشون بده که خرابی و عدم استعداد آن را وزارت مالیه نیز تصدیق نموده باشدوزارت جنگ می‌تواند محل مزبور را از دادن کلیه یا قسمتی از عده بنیچه معاف نموده از محل‌های مربوط همان حوزه که استعداد داشته باشند باموافقت وزارت مالیه عوض بگیرد.

ماده یازدهم - محل‌هایی که مطابق فرامین و یا احکام از دادن نفرات قشونی معاف شده‌اند در صورتی که مطابق ماده دهم معافیت آنها تصدیق نشوداز معافیت محروم و مکلف به دادن قشون خواهند بود و در صورتی که در عوض آن تخفیفات تحمیلات مالیاتی به محل شده باشد آن تحمیلات نیزمنسوخ خواهد بود.

ماده دوازدهم - به هر یک از نفرات و دستجات قشونی مطابق میزانی که در بودجه وزارت جنگ از تصویب مجلس شورای ملی خواهد گذشت‌حقوق محلی داده می‌شود. ماده سیزدهم - حقوق محلی افواج و دستجاتی که حاضر خدمت هستند برای مدتی که تحت سلاح می‌باشند از حقوق ایام خدمت آنها کسر خواهدشد.

ماده چهاردهم - افراد قشون اعم از حاضر خدمت و مرخص خانه از مالیات سرانه معاف و عوارض از اسب سوار نظام مطالبه نخواهد شد.

ماده پانزدهم - خانواری (‌مستمری) یا تخفیف محلی را موافق معمول سابق مالکین و رعایا و ایلات مطابق دستور وزارت جنگ به آحاد و افرادقشون مستقیماً تأدیه خواهد کرد.

ماده شانزدهم - خرج سفر تابین در موقع حاضر شدن در سر خدمت که موسوم به کمک خرج است کمافی‌السابق بر عهده مالکین و اهالی محل‌است به این ترتیب که از محل سکونت تابین تا مرکز اجتماع فوج یا دسته سوار و توپچی که وزارت جنگ تعیین می‌نماید هر منزلی دو قران به تابین‌پیاده و توپچی و چهار قران به سوار تأدیه نمایند ولی افواجی که خانواری ندارند کمافی‌السابق در موقع حرکت کمک و معاونت معمول را از صاحبان‌بنیچه دریافت می‌نمایند.

ماده هفدهم - نظامنامه‌های راجع به این قانون را وزیر جنگ تهیه کرده به موجب فرمان اعلیحضرت همایونی به موقع اجرا می‌گذارد. ماده هیجدهم - وزیر جنگ مأمور اجرای این قانون است.

  • ‌پاورقی: به موجب قانون خدمت نظام اجباری مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ شمسی (‌دوره پنجم

تقنینیه) در نقاطی که قانون مزبور اجرا شده قانون‌سربازگیری بنیچه لغو و منسوخ است.