New Server

قانون رسیدگی به تخلفات قضات در دادگاه‌های انتظامی و اصلاح ( مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳) قانون تشکیلات عدلیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون نسخ مواد ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات (‌ورسیدگی به تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی) - مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - مواد ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ و ۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۶ دی ماه ۱۳۱۵‌راجع به تشکیل و وظایف شورای عالی قضایی تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ می‌شود و کلیه تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی رسیدگی خواهدشد.

تبصره - کسانی که تاکنون به استناد مواد نامبرده در شورای عالی قضایی محکوم شده‌اند می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون تا یک ماه در دادگاه‌عالی انتظامی درخواست تجدید نظر نمایند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری