قانون راحع به تشکیل دوره تربیت افسران روان‌‍سنج و متخصص روش‌های آزمایشی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون راحع به تشکیل دوره تربیت افسران روان‌‍سنج و متخصص روش‌های آزمایشی - مصوب ۳ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - عمل وزارت جنگ مبنی بر انعقاد قرار داد با مؤسسه ملی روانشناسی راجع به تشکیل دوره تربیت افسران روان سنج و متخصص‌روشهای آزمایشی روانی برای ارتش شاهنشاهی بدون رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات دولتی و رعایت حداکثر صرفه و صلاح دولت از سال ۱۳۴۲ تاآخر تیر ماه ۱۳۴۳ تأیید می‌شود.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار وسیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه پنجشنبه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی