قانون راجع به ۳۶ قلم مستمری اتباع خارجه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون راجع به سی و شش قلم مستمری اتباع خارجه - مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد به مدارک (۳۶) قلم مستمریات اتباع خارجه مراجعه نموده هر یک که دارای شرایط‌چهارگانه ذیل باشد پرداخت نماید.

۱ - آنچه قبل از هزار و سیصد و بیست و چهار به موجب فرمان برقرار شده‌است.

۲ - در بودجه قوی ئیل ۱۳۲۵ به تصویب مجلس رسیده باشد.

۳ - آنچه به موجب کنتراتهایی که به تصویب مجلس رسیده مقرر است.

۴ - آنچه به موجب تصویب‌نامه‌های هیأت‌های دولت که قبل از افتتاح مجلس چهارم صادر شده‌است پرداخت نماید.