قانون راجع به واگذاری چهارده میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه به اختیار دولت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم
Majlis Melli 16.pdf

قانون راجع به واگذاری چهارده میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه به اختیار دولت - مصوب ۶ امرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ امرداد ۱۳۳۰ تصویب مجلس سنا


ماده واحده - به هیأت نظارت اندوخته نشر اسکناس اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهارده میلیون لیره از ارزهای موجود در حساب پشتوانه را درصورتی که ضرورت ایجاب کند جهت رفع مضیقه ارزی کشور که در نتیجه اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ممکن است ایجاد بشود در اختیار دولت‌بگذارد - دولت مکلف است حداکثر در ظرف مدت یک سال آن مبلغ را از محل درآمدهای ارزی دولت و شرکت نفت ملی ایران لیره تضمین شده به‌طلا به حساب اندوخته نشر اسکناس مسترد نماید.


تبصره ۱ - از حاصل تبدیل ارز مذکور در ماده واحده به ریال مبلغ یکصد میلیون ریال از تاریخ تصویب لایحه در چهار قسط متساوی ماهیانه به‌بانک کشاورزی به عنوان ازدیاد سرمایه پرداخت خواهد گردید که منحصراً به مصرف وامهای کشاورزی برسد.


تبصره ۲ - ارز مزبور صرفاً برای احتیاجات عمومی و ضروری واقعی کشور قابل استفاده خواهد بود که با تصویب هیأت وزیران فروخته خواهدشد.


تبصره ۳ - از فروش ارزهای مزبور پانصد میلیون ریال به سازمان برنامه به عنوان وام پرداخته خواهد شد که بر طبق بودجه مصوب بیست وهفت‌ماهه کمیسیون برنامه منحصراً به تناسب سهم هر شهرستان به مصرف برسد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره‌است در جلسه روز یکشنبه ششم امرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۱ امرداد ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

نیز نگاه کنید به