قانون راجع به میزان گردش اسکناس ۱۳۲۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم


قانون راجع به میزان گردش اسکناس - مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۲۰

ماده واحده - بانک ملی ایران مجاز است تا دو هزار میلیون ریال اسکناس رویهمرفته در گردش داشته باشد و در مواقع لزوم از این اجازه استفاده‌نماید. کسر پشتوانه راکد اسکناسهای در گردش از اعتبار جواهرات تأمین می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری