قانون راجع به میزان گردش اسکناس ۱۳۱۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون راجع به میزان گردش اسکناس - مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۱۸

ماده واحده - بانک ملی ایران مجاز است تا یک هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس رویهمرفته در گردش داشته باشد و در مواقع لزوم از این اجازه‌استفاده خواهد کرد کسر پشتوانه راکد اسکناسهای در گردش تا میزان شصت درصد مادام که جواهرات مطابق قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ تبدیل به شمش زرنشده‌است از اعتبارات جواهرات نامبرده تأمین می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری