قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنت عظمی - مصوب ۲۹ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد معادل شصت و هفت خروار و پنجاه من گندم و یک هزار و ششصد و سی و نه‌خروار جو و سه هزار و پانصد و شصت و یک خروار و هفتاد و پنج من کاه و یک هزار و شش خروار و بیست من قصیل و دویست و چهل دو خروار وبیست و پنج من یونجه از بابت مقرری جنس دربار سلطنت عظمی که در موقع تصویب قانون اعتبار بودجه مملکت از ماده افتاده از محل اعتباری که درطی فقره ۱۵ از ماده اول قانون مزبور برای دولت تصویب شده پرداخته و به بعد در صورت تفاضل به نسبت عایدات مملکتی از آن محل احتساب‌نماید.