New Server

قانون راجع به مخارج ملبوس و لوازم ضروری توقیفیهای نظمیه و مخارج فوق‌العاده مامورین اعزامی به قصبه بوکان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون راجع به مخارج ملبوس و لوازم ضروری توقیفیهای نظمیه و مخارج فوق‌العاده مأمورین اعزامی به قصبه بوکان - مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل سه هزار و سیصد و پنجاه و هفت تومان و دو قران و هشتصد دینار جهت‌تهیه ملبوس و رختخواب و سایر لوازم ضروری توقیفی‌های نظمیه و همچنین مبلغ یک هزار و پانزده تومان برای مخارج فوق‌العاده مأمورین اعزامی به‌قصبه بوکان از هشتم شهریور ماه ۱۳۰۹ تا آخر آن سال از محل اعتبار صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۹ تشکیلات نظمیه بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر