New Server

قانون راجع به فوق‌العاده سه ماهه آخر سال ۱۳۲۱ پاسبانان و سرپاسبانان اداره کل شهربانی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


قانون راجع به فوق‌العاده سه‌ماهه آخر سال پاسبانان و سرپاسبانان اداره کل شهربانی - مصوب ۱۱ فروردین ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد ماهی نود ریال فوق‌العاده سه‌ماهه آخر سال ۱۳۲۱ پاسبانان و سرپاسبانان اداره کل‌شهربانی و مأمور وزارتخانه‌ها در مرکز و شهرستانها را از صرفه‌جویی بودجه تفصیلی ۱۳۲۱ کشور بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

- نگاه کنید به