قانون راجع به غیرقابل فرجام بودن بعضی از محکومیت‌های جزایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون راجع به غیر قابل فرجام بودن بعضی از محکومیت‌های جزایی - مصوب ۹ شهریور ماه ۱۳۲۰

ماده یگانه - جز در امور جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که به موجب باب دوم قانون کیفر پیش‌بینی شده‌است در جنحه‌های دیگرمحکومیت‌های به کیفر نقدی و همچنین محکومیت‌های به دو ماه حبس یا کمتر خواه متضمن محکومیت به کیفر نقدی نیز باشد یا نه فرجام‌پذیرنخواهد بود.

محکومیت‌های مذکور جز آنچه به موجب ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۱۲ مقرر است هیچ قسم اثر کیفری نخواهدداشت احکامی که در امور خلافی صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری