قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره‌ای از محکومیت‌های سیاسی و عادی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره‌ای از محکومیت‌های سیاسی و عادی - مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۲۰

ماده اول - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود کسانی را که به موجب قسمت یک و دو ماده یک و ماده پنج قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ وهمچنین اشخاصی را که به اتهام مذکور در قسمت اول ماده ۸۱ قانون کیفر عمومی اصلاح شده مصوب اردیبهشت ۱۳۱۰ و کسانی را که بنا بر مواد ۱۶۲‌و ۱۶۵ قانون کیفر عمومی و طبق بند (ب) ماده ۲۶۹ مکرر قانون کیفر عمومی مصوب سوم خرداد ۱۳۱۳ تا تاریخ سی‌ام شهریور ماه ۱۳۲۰ محکوم شده‌و زندانی هستند آزاد نماید.

ماده دوم - کسانی که به عناوین نامبرده در ماده یک این قانون تا تاریخ سی‌ام شهریور ۱۳۲۰ محکوم شده و هنوز حکم محکومیت آنها اجرا نشده وهمچنین اشخاصی که تا تاریخ مذکور به اتهامات نامبرده تحت تعقیب هستند از اجرای مجازات و تعقیب معاف می‌شوند.

ماده سوم - به موجب این قانون هیچگونه آثار جزایی به محکومیت اشخاصی که به اتهامات مذکور در ماده یک این قانون تا تاریخ سی‌ام شهریور۱۳۲۰ محکوم شده‌اند مترتب نمی‌شود.

ماده چهارم - نسبت به کسانی که تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ به عنوان ارتشاء یا اختلاس (‌تا یک هزار ریال) محکوم به انفصال ابد از خدمات‌دولتی شده‌اند در صورتی که از تاریخ اجرای حکم تا مدت سه سال مرتکب بزهی نشده باشند دیوان کیفر پس از رسیدگی حیثیت آنها را اعاده می‌نماید.

این رسیدگی در جلسه اداری دادگاه به عمل خواهد آمد.

ماده پنجم - کلیه اشخاصی که به بزه ارتشاء و اختلاس در دیوان کیفر محکوم شده‌اند و حکم محکومیت آنان قطعی شده‌است می‌توانند از تاریخ‌تصویب این قانون تا مدت سه ماه نسبت به حکم محکومیت خود از وزارت دادگستری درخواست اعاده دادرسی نمایند هر چند مورد مشمول ماده۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری هم نباشد وزارت دادگستری در دیوان کیفر شعبه خاصی برای رسیدگی به این درخواستها تشکیل خواهد داد که مطابق‌مقررات وابسته تجدید دادرسی نماید - حکم این دادگاه قطعی است و قابل پژوهش و فرجام نمی‌باشد.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری