New Server

قانون راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا

‌ماده واحده - رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی در دادگاههای عمومی به عمل می‌آید مگر این که بزه‌به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن روی داده و یا به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین مخصوص رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه نظامی باشد.

تبصره ۱ - افسران و افراد کارمندان ژاندارمری و شهربانی کل کشور از حیث صلاحیت محاکم در حکم افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح‌شاهنشاهی هستند.

تبصره ۲ - کلیه پرونده‌هایی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به حکم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد که طبق‌این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد.

تبصره ۳ - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ماده واحده مصوب آبان ماده ۱۳۲۲ و سایر قوانینی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی‌است.

تبصره ۴ - وزارتخانه‌های جنگ و دادگستری مأمور اجراء این قانون می‌باشند.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹٫۳٫۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است