New Server

قانون راجع به صلاحیت دادگاههای دایمی نظامی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون راجع به صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی - مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ (‌کمیسیون قوانین دادگستری)

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰‌در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است از صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی خواهد بود.

ماده ۲ - حکم مرور زمان نسبت به احکام غیابی که از دادگاههای نظامی صادر شده و تا این تاریخ مشمول مرور زمان نشده‌است جاری نخواهدبود.

چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید"‌به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد ازآزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهادنماید) بنابراین (‌قانون راجع به صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت