New Server

قانون راجع به سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت جنگ

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون راجع به سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت جنگ - مصوب ۳ خرداد ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که سه دوازدهم بودجه سال جاری وزارت جنگ را در حدود دویست و پنجاه میلیون ریال(۲۵۰۰۰۰۰۰۰) پرداخت نماید تا بودجه وزارت جنگ از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد.

تبصره - ماده ۲۷ متمم بودجه سال ۱۳۲۱ راجع به پرداخت دیون وزارت جنگ تا آخر سال ۱۳۲۲ به قوت خود باقی است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نگاه کنید به