New Server

قانون راجع به جلوگیری از احتکار کالاهای مورد احتیاج

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون راجع به جلوگیری از احتکار کالای مورد احتیاج - مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸

ماده اول - هیأت وزیران مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی کالاهای مورد احتیاج عمومی‌کشور مقرراتی وضع و به موقع اجرا گذارد.

ماده دوم - متخلفین از مقررات مذکور در ماده (۱) به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا به یکی از این دومجازات محکوم خواهند شد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری