قانون راجع به تهیه قانون استخدام مهندسین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون راجع به تهیه قانون استخدام مهندسین - مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - دولت مکلف است منتهی تا یک ماه پس از تاریخ تصویب این قانون طرح قانون استخدام مهندسین را تهیه و برای تصویب به مجلس‌شورای ملی تقدیم نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی