New Server

قانون راجع به تمدید خدمت افسری وظیفه از یک سال به یک سال و نیم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون راجع به تمدید خدمت افسری وظیفه از یک سال به یک سال و نیم - مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۵ مجلس سنا

ماده واحده - مدت خدمت مشمولین دیپلمه - لیسانسه - دکترا یک سال و نیم تعیین می‌گردد که نه ماه آن را در دانشکده افسری احتیاط به‌تحصیلات نظامی پرداخته و در صورت موفقیت در امتحانات دیپلمه‌ها به درجه ستوان سومی لیسانسه‌ها و دکترها به درجه ستوان دومی مفتخر گردند.افسران فارغ‌التحصیل نامبرده نه ماه بقیه مدت خدمت را در رسته‌های مربوطه با درجه افسری وظیفه خدمت خواهند کرد.

دانشجویانی که در امتحانات موفق نگردند با درجه افسریاری بقیه خدمت زیر پرچم خود را انجام خواهند داد.

  • تبصره - پزشکان - داروسازان - دامپزشکان - دندان‌پزشکان به جای خدمت در دانشکده

افسری احتیاط مدت نه ماه با حقوق و مزایای دانشجویی‌در قسمتها انجام وظیفه خواهند کرد.

قوانینی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود.

قانون فوق که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره می‌باشد در جلسه سه شنبه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۲٫۱۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.