قانون راجع به تصویب یک‌هزار و پانصد تومان اعتبار برای مصارف انتخابات

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم


قانون راجع به تصویب یک هزار و پانصد تومان اعتبار برای مصارف انتخابات - مصوب ۸ دلو ۱۳۰۰

ماده واحده - مجلس شورای ملی مبلغ یک هزار و پانصد تومان اعتبار برای مصارف انتخابات تصویب می‌نماید که وزارت مالیه به درخواست‌وزارت داخله به پردازد.