New Server

قانون راجع به تصویب پانزده هزار تومان قرض به مهاجرین گیلانی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم


قانون راجع به تصویب پانزده هزار تومان قرض به مهاجرین گیلانی - مصوب ۲۵ میزان ۱۳۰۰

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که برای معاودت به اوطان خود از طرف دولت مبلغ پانزده هزار تومان قرض به آقایان مهاجرین‌گیلانی با مراعات تصویب‌نامه نمره ۸۹۵۷ مورخه ۲۸ عقرب پیچی ئیل و شرائط ذیل تأدیه گردد.

الف - اخذ ضامن معتبر.

ب - موعد پرداخت این قرض یک سال از تاریخ استقرار حکومت در رشت به اقساط سته متساویه در ظرف شش ماه است.

ت - تقسیم این وجه بین آقایان مهاجرین گیلان به اطلاع یک هیأتی خواهد بود که خود مهاجرین از بین خود انتخاب خواهند نمود.